Nytt i Skogskunskap

Nya innehåll eller väsentliga förändringar från och med januari 2021.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2023-02-24 Eftersom avsnittet Skoglig grundkurs till stor del överlappade innehållet på andra sidor i Skogskunskap har det nu avpublicerats. Inget innehåll är försvunnet utan all information som var unik har antingen flyttats till andra sidor eller så ligger det kvar på samma ställe, men under den nya rubriken: "Fakta om skogen".
2023-02-02 Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med färsk statistik för helår 2022.
2023-01-24 På sidan Lär dig mer om skog under Skoglig grundkurs finns nu också en länk till Skogsencyklopedin med över 11 000 expertgranskade ord.
2023-01-24 Filmerna Hyggesfritt och Blandskog finns nu som engelska versioner på Skogskunskap. Filmen Continious-cover forestry fick silverpris på World Media Festivals 2022.
2022-12-01 Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen.
2022-11-30 Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år.
2022-11-15 Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned.
2022-11-07 Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal.
2022-11-04 Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här.
2022-11-03 Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna.
2022-11-03 Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap.
2022-11-03 Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. 
2022-07-31 En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube.
2022-06-12 Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård.
2022-05-30 Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet.
2022-05-17 Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap).
2022-05-17 Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk.
2022-05-04 Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-28 Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-25 Uppdaterad information om FSC och PEFC.
2022-03-23 Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap.
2022-03-11 Ny information lagen och föryngring.
2022-02-28 I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik.
2022-02-28 En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg.
2022-02-14 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021.
2022-01-28 Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. 
2022-01-25 Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest.
2022-01-24 Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning.
2021-11-26 Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.
2021-11-16 Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl.
2021-11-12 Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog.
2021-10-07 Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer.
2021-09-30 Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg.
2021-09-10 Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar.
2021-09-10 Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk.
2021-09-07 Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips.
2021-09-02 Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ 
2021-08-24 Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats.
2021-08-24 Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag.
2021-08-24 Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ 
2021-08-11 Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/
2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2023-03-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Al (Alnus spp.)

Hej Sture! Så här svarar en av forskarna på Skogforsk på din fråga: 
"Vissa av våra trädarter har olika typer av anpassningar för att klara att växa på blötare marker. Alla träd behöver syre och vatten och denna reglering sker genom klyöppningar, koldioxid in och ut syre och avdunstning av vatten. Men träd behöver också syre som den får från sitt rotsystem och om marken vattenfylls försämras gasutbytet kraftigt. Rötter dör av syrebrist och det blir svårt att ta upp näring. Det finns många strategier hos träd som klarar att växa på blötare marker och en vanlig strategi är att öka mängden rötter och att utveckla adventiva rötter, dvs rötter som växer ut från andra delar av trädet än från andra rötter. Al är ett träd som dessutom kan kvävefixera tillsammans med bakterier och på så sätt fixa sin egen näring (kväve). Denna förmåga gör att Al också kan växa på torra marker. De har ett försprång gentemot andra växter som inte kan kvävefixera. Det har alltså inte så mycket med ”törst” att göra. Salix-arter är också kända för att växa på alla möjliga marker inklusive blöta marker. Deras förmåga är att snabbt bilda mycket rötter och även av typen adventiva rötter som passar bra när de växer längs vattendrag m.m. Huruvida det finns skillnader i antalet klyvöppningar känner jag inte till men däremot finns skillnader i hur länge en växt ”väljer” att ha dessa öppna respektive stängda. Olika egenskaper ger olika fördelar i olika miljöer. Precis som på alla marker kommer vattennivån förändras om man tar bort alla träd."

Al (Alnus spp.)
Hej! Jag fick nyligen höra det här påståendet: "Alar växer i blötare mark för att de dricker mycket mer vatten än träd som trivs på torrare mark. Om man tar bort alla alar från en torr markyta kommer det leda till att marken blir vattensjuk, eftersom alarnas törst gjorde att vattennivån hölls lägre." Förutom att trädet binder upp vatten när det växer är det väl avdunstningen från trädet som framförallt avgör hur mycket vatten det dricker!? Avdunstningen sker ju genom klyvöppningarna i bladen, så om påståendet stämmer, betyder ju det att alen har många fler och/eller större klyvöppningar i bladen än andra träd! Tacksam för hjälp med att bena ut vad som är rätt och fel i detta!
Al (Alnus spp.)

Hej Iris och tack för din fråga. Vi har nu uppdaterat texten med lite utförligare information om varför socklarna är viktiga för den biologiska mångfalden.

Al (Alnus spp.)
"Stubbarna utvecklas då till kraftiga s.k. socklar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden." - Varför är just de kraftiga socklarna så viktiga för den biologiska mångfalden?
Alm (Ulmus glabra)

Ja, det här var en jättebra faktasida. Jag kommer att ranka den fem av fem. Toppenbra jobbat.

Al (Alnus spp.)
Hej! Kan al andvändas till husbygge. Tex till plank och klädselbrädor? Mvh Anders
Al (Alnus spp.)

Hej Anders! 
Vi har tyvärr inte svaret på din fråga, men ett tips är att kolla med Träcentrum i Nässjö (info@tracentrum.se).

Vändplaner och vändplatser

Bra input. Vi har lagt till en länk till Biometrias publikation (sidan 16-17) där du hittar alla mått för vändfickor.

Vändplaner och vändplatser
längd på vändfickan ?
Vändplaner och vändplatser

Det har du rätt i. Vi har ändrat till 5,5 m i illustrationen nu. Tack för tips! 

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Gro, Tack för intressant tips. Jag känner inte till några sådana försök i Sverige men det kanske dyker upp på sikt eftersom forskningen om douglasgran pågår för fullt. / Skogskunskap

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Hej! Finns det några Svenska försök på at odla Douglas på större avstånd, som man ser det i Frankrike? Det ska tydligen främja stabiliteten även i ungdommen och ge ett fint resultat.
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Viktor, Det låter som en chanstagning med lokalen. Douglasgranen vill helst ha tillgång till rörligt vatten hela året, ungefär med samma krav som granen. Men på din lokal: se till att göra en ordentlig högläggning (kan ju göras med spade om du bara ska sätta 3 plantor) för att slippa den blötaste fasen, och plantera tillräckligt djupt för att rötterna inte ska torka ut under sommaren. Tänk på att douglas är frostkänslig också. Douglasplantor kan du hitta via din lokala skogsplantskola eller surfa in på t.ex. Södra skogsplantor eller Svenska Skogsplantor, som båda har douglas i sortimentet. Lycka till / Skogskunskap.

 

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Hej! Väldigt länge varit intresserad att sätta 3-4 Douglasgranar vid ett område som blir väldigt blött vid tidig vår för att senare vara torrt under resten av sommaren. Är det bra? Och andra frågan, jag har väldigt svårt att hitta plantor, tips på vart jag kan få tag på det? Tack!
Kostnader och prestationer i röjning

Hej Oskar, se mitt svar till tidigare frågeställare. Du kan alltså justera dagsverkskostnaden själv, denna varierar ju. Men vi ser över om vi ska använda ett högre defaultvärde (sannolikt är det så). / Skogskunskap

Kostnader och prestationer i röjning
Det känns som att detta verktyg ger en "glädjekalkyl" över röjningskostnad och skapar falska förväntningar hos markägare. Har ni justerat till dagens timpeng på röjare?
Granbarkborrens naturliga fiender
Mycket bra information och filmer. Tack
Al (Alnus spp.)

Hej Alice, Förstår inte riktigt frågan. Alen fixer ju luftkväve och binder det så att det blir tillgängligt även för andra växter. När bladen faller till marken stiger kvävenivån till nytta för andra kvävegynnade arter. / Hälsningar Skogskunskap

Al (Alnus spp.)
Hej! Jag undrar om alens kvävefixerande egenskaper automatiskt bidrar till att andra växter i dess närhet får ett automatiskt lägre kvävevärde?
Vändplaner och vändplatser
Är det inte 5,5 m vägbredd på vändslinga med radie 22 m (djup 50m)?