Nytt i Skogskunskap

Här ser du vilka förändringar som gjorts på Skogskunskap den senaste tiden. Det kan vara sidor som fått nytt/uppdaterat innehåll eller andra väsentliga förändringar.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2023-12-01

Det har varit efterfrågat att vi tillgängliggör de data som verktyget Bonitet – Skogshögskolans system bygger på och nu har vi lagt till en sida med dessa tabeller. Den hittar du här.

2023-11-17

Nu finns en helt ny sida på Skogskunskap som visar utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogen. Den hittar du här.

2023-11-09

Uppdaterade timmerpriser för ek på sidan "Rätt aptering ger högre ekpriser".

2023-10-24

Virkespriser uppdaterade med färska siffror för tredje kvartalet.

2023-10-05

Kolla in vår nya film om naturvårdande skötsel med titeln Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel. Du hittar filmen här och på vår Youtubekanal.

2023-09-21 En ny sida om hur du sätter mål för din skog finns nu publicerad.
2023-08-30 Sidan Virkespriser är uppdaterad med statistik för andra kvartalet.
2023-06-27 Sidorna Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning är uppdaterade med statistik för 2022.
2023-06-08 Nu finns en ny tabell på sidan När ska jag slutavverka som visar lägsta rekommenderade slutavverkningsåldern. 
2023-06-01 Sidan Vändplatser har uppdaterats med nya illustrationer och tabeller med aktuella mått. 
2023-05-29 Sidan Kostnader för skogsbränsle har uppdaterats med ny statistik.
2023-05-23 Innehållet i tabellerna på sidan Aptering och virkessortiment har uppdaterats enligt aktuella uppgifter från Biometria.
2023-05-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-04-28 Sidan Rekreationsvänlig skog har uppdateras med en sammanställning om vad som kännetecknar en attraktiv skog (framtagen av Skogsstyrelsen).
2023-04-27 Sidan Virkespriser har uppdaterats med ny statistik för kvartal 1, 2023 från Skogsstyrelsen.
2023-04-17 Skogskunskap har genomgått en enklare uppfräschning med ny logotyp, nya färger och nya typsnitt. 
2023-04-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-02-24 Eftersom avsnittet Skoglig grundkurs till stor del överlappade innehållet på andra sidor i Skogskunskap har det nu avpublicerats. Inget innehåll är försvunnet utan all information som var unik har antingen flyttats till andra sidor eller så ligger det kvar på samma ställe, men under den nya rubriken: "Fakta om skogen".
2023-02-02 Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med färsk statistik för helår 2022.
2023-01-24 På sidan Lär dig mer om skog under Skoglig grundkurs finns nu också en länk till Skogsencyklopedin med över 11 000 expertgranskade ord.
2023-01-24 Filmerna Hyggesfritt och Blandskog finns nu som engelska versioner på Skogskunskap. Filmen Continious-cover forestry fick silverpris på World Media Festivals 2022.
2022-12-01 Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen.
2022-11-30 Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år.
2022-11-15 Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned.
2022-11-07 Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal.
2022-11-04 Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här.
2022-11-03 Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna.
2022-11-03 Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap.
2022-11-03 Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. 
2022-07-31 En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube.
2022-06-12 Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård.
2022-05-30 Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet.
2022-05-17 Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap).
2022-05-17 Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk.
2022-05-04 Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-28 Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-25 Uppdaterad information om FSC och PEFC.
2022-03-23 Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap.
2022-03-11 Ny information lagen och föryngring.
2022-02-28 I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik.
2022-02-28 En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg.
2022-02-14 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021.
2022-01-28 Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. 
2022-01-25 Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest.
2022-01-24 Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning.
2021-11-26 Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.
2021-11-16 Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl.
2021-11-12 Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog.
2021-10-07 Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer.
2021-09-30 Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg.
2021-09-10 Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar.
2021-09-10 Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk.
2021-09-07 Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips.
2021-09-02 Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ 
2021-08-24 Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats.
2021-08-24 Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag.
2021-08-24 Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ 
2021-08-11 Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/
2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2023-12-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Bonitet - Skogshögskolans system

Hej igen,
Nu har vi fått tag i de data som verktyget utgår ifrån. De finns tillgängliga på denna sida: Om bonitet – Skogshögskolans system

Du hittar även länk till sidan under rubriken Läs mer på denna sida.

Bonitet - Skogshögskolans system

Hej! 
Vi ska undersöka om vi kan ordna det. 
Hälsningar,
Skogskunskap

Bonitet - Skogshögskolans system
Hej! Som en tilläggsfråga till Johannes här nedan: Finns det möjlighet att få tabellerna ni använder i digital form?
Lagen och slutavverkning

Hej Gunnar!
Nej, det behöver du inte göra så länge det inte handlar om fjällnära skog eller ädellövskog. Då måste du göra en ansökan om tillstånd även om ytan är mindre än 0,5 hektar. 

Lagen och slutavverkning
Är man skyldig att göra avverkningsanmälan om man avser avverkning mindre än 0.5 hektar?
Utvecklingen för biologisk mångfald

Hej Tord,
Här kommer ett kort svar på dina frågor från Mats Hannerz som är en av de två som skrivit rapporten.
1. Ja, luftföroreningar påverkar trädlevande lavar. Det finns många studier som bekräftar det.
2. När det gäller vildsvin och markhäckare vet jag inte om det finns studier, men det låter osannolikt att det skulle ha någon effekt på populationerna.

Utvecklingen för biologisk mångfald

1. Ang lavar. Har man tittat på hur nedfallet (kväve o försurande ämnen) påverkat lavförekomsten?
2. Vildsvinens påverkan på markhäckande fågel; ex tjäder, morkulla, rödhake, lövsångare?

Utvecklingen för biologisk mångfald
Mycket bra sammanfattning av en mycket bra och förnuftig rapport. Överbetyg! Jag har en mer optimisk syn på den biologiska mångfalden i den svenska skogen än de flesta. Den kommer inte att försämras de närmaste decennierna även om ambitionsnivån inte höjs, men förändra struktur i en dynamisk utveckling, som många (men inte jag) tycker är negativ. Och visst skall vi sträva efter att "förbättra". I en överbefolkad konsumtionshungrig värld är det rimligt att acceptera en del förändringar i skogen, om de leder till mer råvaror nästa sekel. Jag brukar påstå att vi nu i den svenska skogen har fler arter än någonsin förr och fler än om människan inte fanns. Men på lite längre sikt, säg bortom 2040, är klimat och andra miljö-förändringar, som inte direkt kopplar till skogsbruket, det stora hotet. En del förändringar verkar snabbare och ryckigare än vad vi (jag) tidigare trodde och världen verkar motverka långsammare och trögare än vad vi hoppades. En del arter får svårt att hänga med förändringarna och balansen mellan arter kommer nog ändra sig snabbare än förr.
Ask (Fraxinus excelsior)
Har tagit frön från Stockholm till södra Dalarna. Bara 10 år gammalt men, peppar peppar, än så länge livskraftigt. Vi får väl se hur det går...
Lövskogen i Sverige

Bra att du såg att siffror och diagram var inaktuella. Nu är de uppdaterade.

Lövskogen i Sverige
Finns det uppdaterad data på detta?
Blandskog med gran och tall

Hej Eva,
Om du ska plantera främmande trädslag i Sverige behöver du anmäla det till Skogsstyrelsen i förväg om det gäller en yta större än 0,5 hektar. Sibirisk lärk räknas dock som inhemskt trädslag, eftersom man hittar spår av att den funnits naturligt under tidigare perioder. Den behöver alltså inte anmälas. På sidan Lagen och föryngring kan du läsa mer om vad som gäller kring föryngring med främmande trädslag.

Blandskog med gran och tall
Hej! Fint med barrskog jag älskar dem. Skulle vara roligt om det gick att plantera andra sorter som ädel gran himalaya tall, en cypresser och mer lärk träd,. m. m i sverige om det går...
Filmen om aspen
Vad är det för fel med naturljuden? De hade förstärkt filmens innehåll. Jag hade definitivt föredragit det.
Beståndsval

Hej,
P-mallen, som Beståndsval bygger på är ett grovt sätt att skriva fram bestånds tillväxt som togs fram redan 1973. Om det är ekonomisk optimering du är ute efter (välja rätt bestånd) är detta verktyg nog ganska tveksamt att använda. Det finns däremot andra tillgängliga program för att köra fram tillväxten i bestånd som bygger på enskilda trädfunktioner, som till exempel Ingvar eller gallringsplan. Heureka har också ett verktyg som heter StandWise (Beståndsvis) som du också kan testa.

Beståndsval
Hej, är främst intresserad av verktygets tillväxtberäkning. Har letat på skogskunskap men hittar inget annat verktyg för framskrivning av hela bestånd. Finns ett sådant verktyg? Varför går det bara att skriva fram i 5-årsperioder och inte valfritt antal år? Var kan man hitta information om p-mallen och de funktioner som används i denna?
Gallringsmall för barr och löv

Hej Emmi,
Då är vår rekommendation att du går på B22-mallen, men glesar ut lite till. Det finns inga exakta gränser.

Gallringsmall för barr och löv

Jag saknar gallringsmallar för lägre björkbestånd. Många gånger är de björkbestånd jag är ute på runt B16-B20.

Ek (Quercus spp.)

Hej Åsa,
Det här är en webb om skogsbruk så den detaljkunskapen om hur giftiga ekollon är för djur har vi tyvärr inte. Kanske kan du testa att ställa din fråga på denna sida:

https://www.skogsskafferiet.se/skogsek/

Ek (Quercus spp.)
Jag undrar hur länge ekollon är giftiga för häst och får? Jag har frågat veterinär, arborist men ingen kan svara på det. Är de mindre giftiga när de blivit bruna/mognat? Mycket tacksam för svar då jag både förlorat får och haft sjuk häst. Mvh Åsa