Nytt i Skogskunskap

Nya innehåll eller väsentliga förändringar från och med januari 2021.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2022-12-01 Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen.
2022-11-30 Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år.
2022-11-15 Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned.
2022-11-07 Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal.
2022-11-04 Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här.
2022-11-03 Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna.
2022-11-03 Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap.
2022-11-03 Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. 
2022-07-31 En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube.
2022-06-12 Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård.
2022-05-30 Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet.
2022-05-17 Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap).
2022-05-17 Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk.
2022-05-04 Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-28 Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-25 Uppdaterad information om FSC och PEFC.
2022-03-23 Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap.
2022-03-11 Ny information lagen och föryngring.
2022-02-28 I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik.
2022-02-28 En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg.
2022-02-14 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021.
2022-01-28 Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. 
2022-01-25 Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest.
2022-01-24 Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning.
2021-11-26 Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.
2021-11-16 Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl.
2021-11-12 Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog.
2021-10-07 Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer.
2021-09-30 Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg.
2021-09-10 Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar.
2021-09-10 Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk.
2021-09-07 Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips.
2021-09-02 Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ 
2021-08-24 Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats.
2021-08-24 Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag.
2021-08-24 Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ 
2021-08-11 Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/
2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2022-12-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Volymberäkning

Hej tysk jägmästare. Det är inga problem hos mig, verktyget räknar ut direkt. Det måste ha varit något tillfälligt problem med din internetuppkoppling. Hoppas det fungerar bättre nästa gång. / Hälsningar Skogskunskap

Volymberäkning
Jag har tidigare ofta använt "Volymberäkning" med bra resultat. Men när jag nu kommer pa den sidan, da laddar det och laddar och laddar och ingenting händer. Var är det fel pa? Tack för hjälpen!
Sitkagran (Picea sitchensis)

Hej Hedvig, I den rapport som länkas på sidan framgår att de nordiska jämförelserna mellan Sitkagran och gran är främst från 1980-90-talen (och en rapport från 1961). En modernare rapport från Sverige år 2005 visade på 14 % överlägsenhet. I de äldre studierna kan man räkna med att det är oförädlad gran man jämför med. Idag finns det dock Sitkagran från plantager också, så även Sitkagranen kan sannolikt prestera bättre än i de gamla försöken. / Hälsningar Skogskunskap

Sitkagran (Picea sitchensis)
Hej! Här bör förtydligas vilken Svensk gran man jämför med. Är det jämfört med ortens frö eller med en förädlad Picea Abies?
Eken i Sverige

Hej Per, Nu är kartorna uppdaterade med aktuella observationer från Artfakta. Det är dock inga större skillnader jämfört med den tidigare, och det är relativt glest med observationer längs Norrlandskusten trots att eken (skogseken) förekommer där. Kartorna blir inte bättre än de rapporter som kommer in, så vi får hoppas att fler lägger in sina ekobservationer i Artportalen. / Hälsningar Skogskunskap

Eken i Sverige
Ni skriver "Det finns planterad, och troligen också naturligt föryngrad, ek längs Norrlandskusten upp till Luleå." Jag instämmer och kan bekräfta att så verkligen är fallet. Därför ber jag er att uppdatera kartan från Artportalen angående ekens sentida expansion. Skogeken har uppenbarligen dragit nytta av senare års mildare klimatet, vilket nog många fler än undertecknad uppskattar. Till exempel finns på Öhn i Umeå, en av Umedeltats äldsta formationer, minst 200 fågelspridda (0,3-5m höga) skogsekplantor som (tillsammans med något hundratals skogslönnar och ett tiotal skogsalmar) har möjlighet att forma en unik boreal ädellövblandskog dominerad av gråal, hägg, glasbjörk och säg! Plus ett udda tillskott av några tusen nötkråkeföryngrade cembratallar! Såvida Umeå kommun avskriver sina detaljplaner på att exploaterar dessa unika, i inom EU prioriterade, alluviala lövskogar med ytterligare en av sina storvulna "förtätningar". Mvh Per Hansson, jägmästare, SkogDr. och docent i skogshushållning
Bonitet - Skogshögskolans system

Hej Maria, För gran och tall finns ett val mellan olika områden (olika för tall och gran), men om du väljer något av lövträden och contorta är det samma för hela Sverige. Det beror på underlaget som bonitetssiffrorna kommer ifrån, där det inte är uppdelat på annat sätt (Skogshögskolans handledning om bonitering). / Hälsningar Skogskunskap

Bonitet - Skogshögskolans system
Hej, När jag ska räkna ut bonitet får inte möjlighet att välja område som i instruktionsfilmen utan bara trädslag och ståndortsindex.
Björk (Betula spp.)

Hej Karin, "Segt" kan ju tolkas på olika sätt, t.ex. att något är beständigt eller hårt, men i träsammanhang brukar det vara liktydigt med böjhållfasthet. Där är björken segast av alla trädslag. Minst sega är i tur och ordning sälg, gran och asp – allt enligt den listning som Träcentrum har gjort. Jag lade in deras tabell på denna sida, som en extra information. Tack för frågan. / Hälsningar Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Väldigt intressant om björkar. Jag undrade egentligen bara vilket virke som är segast. Tänker på uttrycket: "Att vara av segt virke". Undrar nu vilket virke som inte alls är segt, utan skört.
Volymfunktioner

Hej Erik, Brandels funktioner gäller för gran minst 4 meter hög och 4,5 cm i diameter, och vi har fetmarkerat de funktioner som används för norra och södra Sverige. Den icke-feta funktionen är Brandels utökade med krongränshöjd, som ger större precision. Den valde vi dock att inte ha med i själva verktyget. En kortbeskrivning av Brandels funktioner finns i en Fakta Skog: https://www.slu.se/contentassets/3eb2b64ac79f4bd4b9b9d331d233bcae/brandel.pdf

Hälsningar Skogskunskap

Volymfunktioner
Är Brandels funktioner med avgärnsning rätt angivna - ser inte olikheter av små och stora träd i höger kolumnen större än mindre än 4,5?? läser jag tokigt?
Antal stammar

Tack Oskar, ibland är det enkla det bästa. / Skogskunskap

Antal stammar
bästa verktyget
Lind (Tilia spp.)

Hej Birgitta, jo visst kladdar lindar. Även om de är vackra är det kanske inte så praktiskt att ha dem över just en parkering. Men visst kan de beskäras - linden tål väldigt mycket "stryk". / Hälsningar Skogskunskap

Lind (Tilia spp.)
Lindar är vackra, även namnet. Har säkert 8 stycken, enorma trädkronor. Just nu släpper den ifrån sig en kletig nästan sirapsliknande ämne. Eftersom de är placerade i varsitt hörn av en 7-dygnsparkering blir det kladdiga bilar. Jag vill inte att man tar bort dem. Kan man beskära dem? Mvh Birgitta Ersson Nockeby Torg Bromma
Kostnader och prestationer i gallring

Hej Lennart, När det gäller de absoluta beloppen verktyget räknar fram så måste hänsyn tas till priserna för arbetskraft och diesel med mera, som varierar över tiden. Verktyget är i första hand ett hjälpmedel för att förstå hur kostnaderna påverkas av faktorer som medelstam, underväxt mm. Du kan själv ändra ingångsvärden på maskinkostnader etc. Lycka til. / Hälsningar från Skogskunskap

Kostnader och prestationer i gallring

Undrar om det finns någon entreprenör som får så bra betalt. Eller så är man för dålig på att förhandla. Tog era förslag och eran timpenning. Skulle ge 234 kr kubiken. Har förhandlat med både XX [reds. ändring] och YY [reds. ändring]. 210 kr är taket Max från båda med dagens diesel pris vid 0,10 gallring ??

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Charlie, I nordamerika kan de största och äldsta träden vara 500 år gamla innan de faller för åldersstrecket. Den äldsta douglasgranen är, enligt Wikipedia, 1300 år. / Hälsningar från Skogskunskap

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

hur gammal är den?