Nytt i Skogskunskap

Här ser du vilka förändringar som gjorts på Skogskunskap den senaste tiden. Det kan vara sidor som fått nytt/uppdaterat innehåll eller andra väsentliga förändringar.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2023-06-01 Sidan Vändplatser har uppdaterats med nya illustrationer och tabeller med aktuella mått. 
2023-05-29 Sidan Kostnader för skogsbränsle har uppdaterats med ny statistik.
2023-05-23 Innehållet i tabellerna på sidan Aptering och virkessortiment har uppdaterats enligt aktuella uppgifter från Biometria.
2023-05-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-04-28 Sidan Rekreationsvänlig skog har uppdateras med en sammanställning om vad som kännetecknar en attraktiv skog (framtagen av Skogsstyrelsen).
2023-04-27 Sidan Virkespriser har uppdaterats med ny statistik för kvartal 1, 2023 från Skogsstyrelsen.
2023-04-17 Skogskunskap har genomgått en enklare uppfräschning med ny logotyp, nya färger och nya typsnitt. 
2023-04-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-02-24 Eftersom avsnittet Skoglig grundkurs till stor del överlappade innehållet på andra sidor i Skogskunskap har det nu avpublicerats. Inget innehåll är försvunnet utan all information som var unik har antingen flyttats till andra sidor eller så ligger det kvar på samma ställe, men under den nya rubriken: "Fakta om skogen".
2023-02-02 Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med färsk statistik för helår 2022.
2023-01-24 På sidan Lär dig mer om skog under Skoglig grundkurs finns nu också en länk till Skogsencyklopedin med över 11 000 expertgranskade ord.
2023-01-24 Filmerna Hyggesfritt och Blandskog finns nu som engelska versioner på Skogskunskap. Filmen Continious-cover forestry fick silverpris på World Media Festivals 2022.
2022-12-01 Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen.
2022-11-30 Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år.
2022-11-15 Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned.
2022-11-07 Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal.
2022-11-04 Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här.
2022-11-03 Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna.
2022-11-03 Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap.
2022-11-03 Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. 
2022-07-31 En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube.
2022-06-12 Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård.
2022-05-30 Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet.
2022-05-17 Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap).
2022-05-17 Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk.
2022-05-04 Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-28 Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-25 Uppdaterad information om FSC och PEFC.
2022-03-23 Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap.
2022-03-11 Ny information lagen och föryngring.
2022-02-28 I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik.
2022-02-28 En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg.
2022-02-14 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021.
2022-01-28 Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. 
2022-01-25 Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest.
2022-01-24 Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning.
2021-11-26 Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.
2021-11-16 Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl.
2021-11-12 Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog.
2021-10-07 Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer.
2021-09-30 Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg.
2021-09-10 Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar.
2021-09-10 Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk.
2021-09-07 Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips.
2021-09-02 Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ 
2021-08-24 Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats.
2021-08-24 Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag.
2021-08-24 Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ 
2021-08-11 Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/
2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2023-06-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Lönn (Acer spp.)

Hej! 
Ja visst gör de. Din fråga är lite utanför området för oss på Skogskunskap, men vi har hittat en sida som heter skogsskafferiet som kanske kan vara till hjälp. Där står det vad du kan använda skogslönnens blommor till.

Lönn (Acer spp.)
Blommorna luktar ju så sött och gott när de kommer .Kan man använda dessa blommor till något
Alm (Ulmus glabra)
jag tycker om att det är mycket fakta och man lär sig mycket
Olika planttyper
Snytbaggegnag - vilket underbart ord!!!
Rennäring och skogsbruk

Hej!
Att skogsbruk pågår på marker där det bedrivs rennäring är ett faktum. Skogskunskap beskriver därför hur man kan ta hänsyn till rennäringen i skogsbruket.

Skogskunskap är ingen journalistisk produkt. Ambitionen med webbsidan är att sprida objektiv kunskap om skogsbruk sett ur flera olika perspektiv.

Rennäring och skogsbruk
Vad har skogsbruk på privata marker med rennäring att göra, detta är inte seriös journalistik. Men det kanske inte är avsikten...
Fällning

Ja precis. 

Fällning
heter mojengen bara motorsåg
Markvegetation

Hej Helene!
Kul att du använt och är nöjd med verktyget. Det är förstås många skogstyper vi skulle kunna illustrera med bilder, men tyvärr skulle det svämma över om vi skulle ha med alla. /Hälsningar Skogskunskap

Markvegetation
Ni kunde ju ha med en bild på bokskog också. Jag testade modellen på ett bokbestånd som ska börja föryngringshuggas, och det gick utmärkt. Kom till mark utan fältskikt som det verkligen är.
Andra former av hyggesfritt skogsbruk

Hej Niklas,
Vi har ett kapitel om blädning:

https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/bladningsskogsbruk/

Trevlig läsning! / Hälsningar Skogskunskap

Andra former av hyggesfritt skogsbruk
Jag saknade kapitel om blädning
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Jenny!
Trädslaget är begärlig viltföda och om man tittar på skötselrekommendationerna bör det skyddas, särskilt om betestrycket är högt. Det bör göras så snart som möjligt och innan höstens och vinterns bete. Hägn ger ett bra skydd men det är dyrt och kräver underhåll. Någon form av viltskydd som appliceras på plantan kan vara ett alternativ, men åtgärden behöver upprepas tills träden har tagit sig förbi viltsäker höjd.

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
hej! Vi har i helgen planterat Douglas gran i Småland. När ska man börja skydda dem från viltet? Tänkter triko eller snurra runt fårull på toppen. Hälsningar Jenny
Röjning i björk, asp och al

Hej Staffan!
Så här svarar en forskare på Skogforsk som arbetat mycket med rotröta:

Normalt anses det inte vara någon stor risk för att få sporinfektioner som sprider sig vidare eftersom rottickan ”föredrar” barrträd. Man har dock i studier sett att rotticka kan infektera björk, även i små stubbar, men med betydligt mindre risk för vidare spridning. Utifrån en rotrötesynpunkt kan därmed björk- och lövröjning i praktiken utföras under hela året. Vill man verkligen minimera riskerna på riktigt rötkänsliga ståndorter så kan det möjligen kännas bättre att röja under icke vegetationsperiod, om den möjligheten finns.

Röjning i björk, asp och al

När under året kan björkröjning göras om man tänker på rotröterisken?

Dödsbo

Hej!
Det var tråkigt att höra. Vårt tips är att du och din bror bokar ett möte med någon som är kunnig på både skog och arvsskifte så kan ni prata igenom och försöka komma vidare i er situation. Lycka till!  

Dödsbo

Min äldsta bror säger att han ska ta hand om det. Inget händer och över 2 år sedan pappa gick bort. Kan jag göra något?

Upptagning av väggata och markavtäckning

Hej Clabbe,
Det håller vi med om. Hoppas att du får tag i den den information du behöver här på Skogskunskap.

Upptagning av väggata och markavtäckning

Det är viktigt med bra information när jag funderar på att börja själv med skogsbruk och inte leja hjälp alla gånger.
mvh Clabbe N.