Nytt i Skogskunskap

Här ser du vilka förändringar som gjorts på Skogskunskap den senaste tiden. Det kan vara sidor som fått nytt/uppdaterat innehåll eller andra väsentliga förändringar.

Datum

Nytt eller förändrat innehåll

2024-06-28

Nu finns en ny film i serien "Din Väg", som handlar om terrassjustering vid nybyggnation av väg. Den hittar du här.

2024-06-17

Fyra nya trädslag har tillkommit på våra trädslagssidor: En, idegran, hägg och hassel.

2024-06-10

En ny sida med statistik om avverkningar har lagts till. Här hittar du den.

2024-05-20

Sidan Blandskog i Sverige uppdaterad med ny statistik från Skogsdata 2023.

2024-05-06

Idag lanserar vi ett nytt kapitel på Skogskunskap som handlar om hur klimatet påverkar skogen och hur du anpassar skogsskötseln efter klimatet. Kolla in det här.

2024-04-22

Sidan Virkespriser har uppdaterats med siffror för K1, 2024.

2024-04-17

Sidan Föryngring i siffror (f.d. Föryngring i Sverige) har uppdaterats med nya siffror (2023) för levererade skogsplantor.  

2024-04-10

En ny sida har tillkommit inom avsnittet "Skador på skogen". Den handlar om skadeinsekten dubbelögad bastborre som orsakar stora skador på granskogar.

2024-04-09

På grund av tekniska problem har vi varit tvungna att ta bort Röjningsanalys, Gallringsplan och Flis av Flis från verktygslistan. Vi beklagar verkligen detta, då vi vet att dessa verktyg är populära bland användarna, men det finns tyvärr ingen lösning på problemet. 

2024-03-26

Sidan "Vem äger skogen?" uppdaterad med ny statistik.

2024-02-12

Sidan om Priser på skogsfastigheter uppdaterad till 2023 års priser.

2024-02-06

En ny sida om Tätortsnära skog har skapats inom området Hänsyn till friluftsliv.

2024-01-30

Sidorna om skador på skogen som tidigare låg under respektive åtgärd (röjning, gallring och slutavverkning) har samlats ihop till ett eget kapitel

2024-01-23

Sidan om virkespriser uppdaterad till nya siffror för fjärde kvartalet 2023.

2023-12-11

Skadesvamparna Gremmeniella och Törskate har fått egna sidor under kapitlet Skador i gallringsskogen.

2023-12-01

Det har varit efterfrågat att vi tillgängliggör de data som verktyget Bonitet – Skogshögskolans system bygger på och nu har vi lagt till en sida med dessa tabeller. Den hittar du här.

2023-11-17

Nu finns en helt ny sida på Skogskunskap som visar utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogen. Den hittar du här.

2023-11-09

Uppdaterade timmerpriser för ek på sidan "Rätt aptering ger högre ekpriser".

2023-10-24

Virkespriser uppdaterade med färska siffror för tredje kvartalet.

2023-10-05

Kolla in vår nya film om naturvårdande skötsel med titeln Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel. Du hittar filmen här och på vår Youtubekanal.

2023-09-21 En ny sida om hur du sätter mål för din skog finns nu publicerad.
2023-08-30 Sidan Virkespriser är uppdaterad med statistik för andra kvartalet.
2023-06-27 Sidorna Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning är uppdaterade med statistik för 2022.
2023-06-08 Nu finns en ny tabell på sidan När ska jag slutavverka som visar lägsta rekommenderade slutavverkningsåldern. 
2023-06-01 Sidan Vändplatser har uppdaterats med nya illustrationer och tabeller med aktuella mått. 
2023-05-29 Sidan Kostnader för skogsbränsle har uppdaterats med ny statistik.
2023-05-23 Innehållet i tabellerna på sidan Aptering och virkessortiment har uppdaterats enligt aktuella uppgifter från Biometria.
2023-05-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-04-28 Sidan Rekreationsvänlig skog har uppdateras med en sammanställning om vad som kännetecknar en attraktiv skog (framtagen av Skogsstyrelsen).
2023-04-27 Sidan Virkespriser har uppdaterats med ny statistik för kvartal 1, 2023 från Skogsstyrelsen.
2023-04-17 Skogskunskap har genomgått en enklare uppfräschning med ny logotyp, nya färger och nya typsnitt. 
2023-04-05 Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik.
2023-02-24 Eftersom avsnittet Skoglig grundkurs till stor del överlappade innehållet på andra sidor i Skogskunskap har det nu avpublicerats. Inget innehåll är försvunnet utan all information som var unik har antingen flyttats till andra sidor eller så ligger det kvar på samma ställe, men under den nya rubriken: "Fakta om skogen".
2023-02-02 Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med färsk statistik för helår 2022.
2023-01-24 På sidan Lär dig mer om skog under Skoglig grundkurs finns nu också en länk till Skogsencyklopedin med över 11 000 expertgranskade ord.
2023-01-24 Filmerna Hyggesfritt och Blandskog finns nu som engelska versioner på Skogskunskap. Filmen Continious-cover forestry fick silverpris på World Media Festivals 2022.
2022-12-01 Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen.
2022-11-30 Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år.
2022-11-15 Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned.
2022-11-07 Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal.
2022-11-04 Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här.
2022-11-03 Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna.
2022-11-03 Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap.
2022-11-03 Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. 
2022-07-31 En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube.
2022-06-12 Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård.
2022-05-30 Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet.
2022-05-17 Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap).
2022-05-17 Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk.
2022-05-04 Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-28 Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap.
2022-03-25 Uppdaterad information om FSC och PEFC.
2022-03-23 Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap.
2022-03-11 Ny information lagen och föryngring.
2022-02-28 I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik.
2022-02-28 En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg.
2022-02-14 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021.
2022-01-28 Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021.
2022-01-28 Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. 
2022-01-25 Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest.
2022-01-24 Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning.
2021-11-26 Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.
2021-11-16 Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl.
2021-11-12 Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog.
2021-10-07 Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer.
2021-09-30 Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg.
2021-09-10 Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar.
2021-09-10 Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk.
2021-09-07 Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips.
2021-09-02 Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ 
2021-08-24 Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats.
2021-08-24 Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag.
2021-08-24 Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ 
2021-08-11 Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/
2021-07-01 Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020.
2021-06-30 Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk.
2021-06-29 Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara.
2021-06-29 Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran.
2021-06-15 Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där.
2021-06-03 Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran.
2021-05-26 Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer.
2021-05-24 Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen.
2021-05-24

Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta.

2021-05-17 Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta.
2021-05-17 Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd.
2021-05-03 Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv.
2021-04-29 Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser.
2021-04-26 Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna.
2021-04-22 Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta.
2021-04-09 Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta.
2021-03-03 Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly.
2021-02-22 En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken.
2021-01-26 Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter.
2021-01-12 Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen.
2021-01-12 Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen.

 

Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).

Senast korrigerad: 2024-06-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Eken i Sverige
Vi har en livskraftig ek på vår tomt i norra Västerbotten, 35 km riktning väster från Skellefteå. Den lilla plantan tog söderifrån, riktning väster om Gävle. Den har så fin grönska med stora blad. Planterades ca 1995... /Ingen Dalaälv syns ännu:-))/
Virkespriser

Hej Anders! Vi kan tyvärr inte svara på den frågan. Skogskunskap är bara en faktaförmedlare. Ett tips är att söka info hos branschmedia och diverse branschanalytiker.

Virkespriser
Av nyfikenhet. Vilka faktorer driver virkespriserna uppåt när byggbranschen i princip legat i respirator under 2 år?
Volymmått

Hej!
Det finns komplicerade biomassafunktioner som gör dessa beräkningar i t.ex. analyser av kolbalanser. En ofta citerad är Lars-Gunnar Marklunds funktioner från 1988 (Marklund, 1988. Biomass functions pine, spruce and birch in Sweden. Report 45. Department of Forest Survey. Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 91-576-3524-2) och även Petersson 1999 (Biomassafunktioner för trädfaktorer av tall, gran och björk i Sverige). Funktionerna fungerar inte perfekt för ungskog så där får man tillgripa andra källor. Vill man ha ett hum om biomassa i stam, grenar, barr och stubbe kan man dock titta på denna sida och det diagram som visar hur fördelningen påverkas av trädens storlek:

Trädets biomassa och energi 

Volymmått
Hur gör man för att beräkna hela trädets volym dvs få med biomassan även i rötter och grenar?
Lind (Tilia spp.)
Har nyligen besökt en trädgård i Broberg (Lysekils kommun) där det fanns 4 stora bohuslindar , ( ca 30 år gamla). Fråga: Enbart två av dem fick sk näsor och så har det sett ut sedan de planterades. Hur förklarar man det? Könsskillnad?
Lagen och gallring

Hej Malin!
Det är nog bäst om du kollar det direkt med Skogsstyrelsen, eftersom det är från deras föreskrifter vi har hämtat diagrammet.

Lagen och gallring
Hejsan, Jag skriver ett kandidatarbete om hyggesfritt skogsbruk och undrar om det är okej att använda sig av diagramet i mitt arbete? Hälsningar Malin
Granbarkborre
Det vore väldigt trevligt om det ändå togs upp möjligheten, för åtminstone vissa fastigheter, att komplettera "sök och plock" med användande av utbildade specialsökhundar inriktade på granbarkborre. Tidsvinsten är mycket stor och träffsäkerheten är betydligt större än vid eget sök :)
Björk (Betula spp.)

Hur mycket dricker en fullvuxen björk under året?

Gallring för självverksamma

Hej Emil,
Vi använder samma definition som Skogsstyrelsen:
Självverksamhet innebär skogsarbete på egen mark som utförs av skogsägarna, familjemedlemmar eller av ägaren fast eller tillfälligt anställd personal (ej entreprenörer). Småskaligt skogsbruk innebär markägande mellan 5 och 5000 hektar.

Gallring för självverksamma
Hej. Det står ibland småskalig skogsbrukare och självverksam. Vart är den ungefärliga gränsen som går för detta? Jag ser mig själv som liten på mina 30 ha men ni kanske menar allt under 100 eller ännu mer när ni pratar om småskaligt?
Björk (Betula spp.)

Hej Claes!
Slutavverkning ökar generellt avrinningen under ett antal år men vi kan inte bedöma hur detta påverkar vattenförhållandena i enskilda fall. För ytterligare information, besök gärna dessa sidor:
Slutavverkning – problem
Slutavverkning – åtgärder

Björk (Betula spp.)

Markägaren har fällt skog i ett område. Nu säger stugägare att deras sommarstugor fylls med vårvatten som inte tidigare har skett. Kan det bero på skogsavverkning?

Kostnad för vägunderhåll

Hej Lars!
Hur ni ska indexera för att ta höjd för framtidens inflation och kostnadshöjningar är svårt att ge råd om.

Det vi vet är att från januari 2011 och fram till januari 2023 har de årliga kostnadsförändringarna varierat mellan -0,8 % (2015) till +13,0 % (2023). Medelförändring av entreprenadkostnaderna inom väg har under perioden 2011–2023 varit +3,4 %. Källa: entreprenadindex.se.

Entreprenadindex visar på kostnadsminskningar under januari och februari 2024, men hur året blir är för tidigt att uttala sig om.

Kostnad för vägunderhåll
Hej, vi tar ut en andelsavgift för vägskötsel i vägsamfälligheten. Hur kan vi indexera kostnaden på lämpligt sätt för att ta höjd för inflation och kostnadsökning för vägskötsel (entreprenad)?
Rödek (Quercus rubra)
Inhandlat en meterlång rödeks bräda på Slöjddetaljer. Ett vackert träslag, ska bli ett par klockor samt några ljusstakar.
Vändplatser
Funderade på kostnaderna för de olika vänd-möjligheterna. Om man antar att kostnaden är samma för 1m^2 i alla fallen så är det ju ett som är mycket dyrare än de övriga. Y- och T-fickan är mindre än halva vändplanens arean.
Gödsling av skogen

Hej Ville,
Med skogsgödsling avses gödsling med kväve (N), framför allt Skog-CAN som är det vanligaste gödselmedlet. Gödsling med motsvarande 150 kg N/ha. Eftersom kväve är det mineralnäringsämne som det råder brist på finns i de flesta fall ingen anledning att gödsla med något annat.

Även askåterföring är tillståndspliktigt (Askåterföring - Skogsstyrelsen), så vår gissning är att alla typer av tillsatser till skogen borde vara tillståndspliktiga. Men för att få ett säkert svar är vårt råd att du tar kontakt med Skogsstyrelsen. 

Gödsling av skogen

Hej!
Skogsstyrelsen skriver att det krävs samråd för att gödsla med kväve, och här kommer min fråga. Gäller samrådsanmälan för gödsling endast när det handlar om kväve eller är det alla typer av gödsel? På Skogsstyrelsen står det endast om gödsling med kväve, därför undrar jag vad som gäller med andra typer av gödsel. Finns många olika typer av gödsel idag som inte enbart innehåller kväve utan annat också. Vad jag menar med andra typer av gödsel är exempelvis dom som finns i butiker för privatpersoner, dom innehåller en väldigt låg andel kväve. Vad gäller exempelvis för gödsling om man använder sig utav trädgårdsgödsel, krävs samråd då också eller är det enbart med kvävegödsel? Bifogar Skogsstyrelsens hemsida om gödsling och samråd där jag har fått min information: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/godsling/att-godsla/