Våra lövträdsarter

Våra inhemska lövträdsarter kan delas in i ädellövträd och ordinära lövträd. Ädellövträden har ett särskilt skydd i lagen. Det finns också flera införda lövträdssorter.
Lönn, ett av våra ädla lövträd
Bild: Mats Hannerz

Ordinära lövträd, ädellövträd och exoter

De ordinära lövträdslagen i Sverige utgörs i huvudsak av släktena björkar (Betula), asp (Populus) och alar (Alnus). Därtill tillkommer träd och buskar från pil- och videsläktet (Salix) samt rönnar och oxlar (Sorbus).

Ordinära lövträd kallas ibland triviala lövträd. Med hänsyn till dagens språkbruk - där trivialt står för tråkigt, ointressant, banalt - anser vi att det är missvisande. Den ursprungliga innebörden av trivial var "vanligt förekommande". De ordinära lövträden är alla inhemska lövträd som inte blivit samlade under begreppet ädellövträd.

De egentliga ädellövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. På senare tid har också fågelbär börjat räknas som ädellöv.

Flera av huvudarterna har också närbesläktade arter som räknas in under begreppet ädellöv: lundalm, vresalm, naverlönn, bergek och bohuslind. Det betyder att lagen räknar in totalt 13 lövträdsarter som ädla lövträd.

Ett flertal införda lövträdsarter finns också i den svenska floran. Dit hör arter som odlas för virke eller biobränsle som hybridasp, popplar eller Salix-arter, och arter som en gång införts men nu sprider sig naturligt (sykomorlönn och rödek).

Här hittar du mer information om respektive trädslag. Mer om ekologi, skötsel, skador och trädslagens betydelse för den biologiska mångfalden hittar du på andra sidor i Skogskunskap.

Ordinära lövträd

Ädellövträd

Introducerade lövträd

Senast korrigerad: 2022-12-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (6 st)

Emil · 2024-01-15
Vilka barrträd är inhemska?
Svar från Skogskunskap · 2024-01-17

Hej Emil,
Våra inhemska barrträd är tall, gran och sibirisk lärk. Två till inhemska barrväxter är en och idegran som både kan ses som träd och buskar. 

Anonym · 2023-04-18
Varför finns inte alla lövträd med? Bara några stycken?
Svar från Skogskunskap · 2023-04-19

Hej! Du hittar svaret om du skrollar ner lite i kommentarsfältet där Micke frågat varför inte rönn finns med. 

Kalle · 2022-11-26
Skogslönn (A platanoides) nämns i fritexten men saknas i listan.
Svar från Skogskunskap · 2022-12-12

Hej Kalle, bra att du såg det. Nu är den med i listan. / Skogskunskap

Leif Widen · 2021-06-01
Vem säljer en till två meter höga lövträd
Svar från Skogskunskap · 2021-06-01
Hej Leif, Du hittar alla storlekar upp till ett par meter på en välsorterad handelsträdgård. Många odlar ju fram färdiga träd för parker och vägkanter. / Hälsningar Skogskunskap
Micke · 2020-05-19
Varför är inte Rönn med?
Svar från Skogskunskap · 2020-05-20
Hej Micke, Rönn, oxel och hägg saknas också, liksom hassel som ibland kan få nästan trädform. Vi valde från början att ta med de större skogsträden, men rönn, oxel och hägg är ju också viktiga komponenter i skogslandskapet, inte minst viktiga för den biologiska mångfalden. Det finns dessutom en del information om deras användning och virkesegenskaper. Vi kanske lägger till dem. / Skogskunskap
Peter · 2019-05-28
Kan någon skriva 10 olika sorters svenska löv på Svenska, Engelska och Latin
Svar från Skogskunskap · 2019-05-28
Hej Peter, du hittar alla latinska namn på sidorna, däremot har vi valt bort att använda engelska namn genomgående i Skogskunskap. Men du hittar dem lätt genom att googla. / Skogskunskap