Dubbelögad bastborre

Den dubbelögade bastborren förökar sig likt granbarkborren under granens bark, vilket gör att trädet skadas och dör. Den orsakar stora skogsskador och förväntas ge ännu större problem i framtiden.
Dubbelögad bastborre. Foto: Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Den dubbelögade bastborren är ca 2–3 mm lång, vilket är något mindre än granbarkborren som är ca fyra mm. Den har dubbla uppsättningar ögon, vilket också är anledningen till dess namn. Det finns tre arter av dubbelögad bastborre i Sverige: större dubbelögad bastborre, nordlig dubbelögad bastborre och mindre dubbelögad bastborre. Det är främst den större dubbelögade bastborren som angriper döende eller döda granar och det är den som texten på denna sida handlar om.

Sen svärmning

Den dubbelögade bastborren angriper i huvudsak gran och föredrar försvagade och/eller torkstressade träd. Svärmningen och angreppen sker i juli–augusti. Därefter övervintrar borren i träden som skalbagge eller larv och förpuppningen sker sedan i maj–juni. Eftersom angreppen inträffar rätt sent på säsongen håller sig granarna gröna ganska länge, ofta ända långt in på vintern. Detta gör att många angrepp upptäcks först när vårsolen börjat värma. 

Orsakar omfattande skador

Granbarkborren är den insekt som orsakar i särklass mest skador på granar i Sverige, men även den dubbelögade bastborren är ett stort problem. Det visar Skogsstyrelsens inventering av skogsskador 2023 där man för första gången även tittat på den dubbelögade bastborren. Inventeringen visar att av de granar som hade dödats av borrar var 20 procent angripna av enbart dubbelögad bastborre eller av dubbelögad bastborre och granbarkborre tillsammans. Totalt handlade skadorna där den dubbelögade bastborren varit inblandad om ca en halv miljon kubikmeter skog.

Enligt Skogsstyrelsen är orsaken till bastborrens framfart torkan 2018 och man förutspår att klimatförändringarna kommer att gynna bastborren även framåt.

Hur kan angrepp förhindras? 

De viktigaste sätten att minska risken för angrepp från den dubbelögade bastborren är att inte plantera gran på torra marker och att ha en varierad skog i form av trädslag, ålder och skötsel, eftersom det ökar motståndskraften.

Kan den bekämpas?

Eftersom den dubbelögade bastborren övervintrar som larver i värdträdet är det möjligt att minska antalet borrar kraftigt genom att avverka angripna träd på vintern, förutsatt att man får med sig barken ut ur skogen. Men detta gör också att mängden vinterföda för exempelvis hackspettar minskar, och hackspettarna är en viktig fiende till granbarkborrarna.

På grund av detta är det tveksamt om det är värt att bekämpa den dubbelögade bastborren på det här sättet, eftersom det sannolikt inte har någon positiv effekt på den sammanlagda mängden barkborreskador i skogen på sikt. 

Senast korrigerad: 2024-04-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)