Föryngring av björk

Nästan all björk i skogslandskapet är naturligt föryngrad från frö eller stubbskott. Självföryngring fungerar bra på frisk och fuktig mark. För förädlad björk krävs sådd eller plantering.
Plantering av björk
Bild: Mattias Westerberg/SKOGENbild

En fullvuxen björk kan under goda fröår producera 5-10 miljoner frön, men det är stor variation mellan år. Björkfröet mognar från mitten av juli till september. Det sprids med vinden men trots att björknöten har vingar hamnar de flesta frön nära moderträdet, endast några procent når längre än 100 meter.

Fröet kan gro om det hamnar i en mikromiljö med jämn fuktighet utan konkurrens från annan vegetation. Föryngringen lyckas bättre på fuktiga än friska marker. När fröet har grott växer plantan snabbt om miljön är rätt. Den är nu känslig för annan vegetation.

Naturlig föryngring

IMG_9785-björkfrön-Kalmar_1200x675px.jpgBjörken kan under goda fröår producera enorma mängder frön som sprids i slutet av sommaren. Det kan utnyttjas för aktiv naturlig föryngring. En markberedning ökar chansen att fröna gror. Foto: Mats Hannerz.

Genom björkens goda fröproduktion är naturlig föryngring ett bra alternativ på friska marker. En nackdel är att man då missar möjligheten att välja ett förädlat, mer snabbväxande, plantmaterial. Vid naturlig föryngring kan 10-50 björkar lämnas per hektar. En markberedning ökar plantuppslaget.

Björkbestånd kan med fördel anläggas genom naturlig föryngring på:

  • Fuktiga marker som gränsar till vattendrag och sjöar
  • Frostlänta marker där gran har svårt att etablera sig
  • Mindre fuktsvackor insprängda i barrbestånd
  • Platser där de estetiska värdena är viktiga

Utnyttja och reglera stubbskotten

Både vårt- och glasbjörk skjuter stubbskott. Glasbjörken skjuter fler stubbskott men vårtbjörkens växer snabbare. En stubbskottsföryngrad björk kan utvecklas till ett rakstammigt och kvalitetsmässigt bra träd.

Stubbhöjden har liten betydelse för mängden stubbskott. Årstidens betydelse för stubbskott har undersökts i flera studier men resultaten är lite motsägelsefulla. I teorin skulle en björk som avverkas på sommaren få mindre stubbskott eftersom trädets resurser då finns i stam och krona, vilket också har visats i en del studier. Andra studier har dock inte sett detta samband.

Plantera och dra nytta av förädling

Plantering av björk har liten omfattning idag, men plantering har fördelen att det går att välja det allra bästa materialet. En bra björkplanta ska ha god balans mellan rot och skott samt en bra näringsbalans. Även om en planterad björk etablerar sig och växer snabbare än en frösådd är det viktigt med markberedning och frihet från konkurrerande vegetation.

På jordbruksmark kan kemisk eller mekanisk bekämpning av ogräs vara nödvändigt, men den kan också ersättas av en bra markberedning. Intressant nog har väldigt få studier gjorts på plantering av björk på skogsmark.

Läs mer om förädlad björk och andra skogsodlingsmaterial.

Så björkfrön

Med sådd finns också möjligheten att använda förädlat frö, men också frö insamlat från egna björkar. Sådd av björk är väldigt lite använt men det finns ändå forskning som visar att resultatet kan bli lyckat. Blottad mineraljord ökar fröplantornas överlevnad.

Björk_sådd_såddprilla_mikropreparering_kollage_Lars_Rytter_1200x675px.jpgVänster: lyckat tillslag efter björksådd. Mitten: Såddprilla - björkfrö blandat med fuktig sand. Höger: Mikropreparering av en markberedningsfläck förbättrar såddresultatet. Foton Lars Rytter.

 

 

Sidan är delvis finansierad av:

EU_logga.jpg

Senast korrigerad: 2021-08-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)