Tätortsnära skog är extra viktig

En stor andel svenskar ger sig ut i skog och natur varje vecka. Mest välbesökta är skogar som ligger nära. Men hur ser de tätortsnära skogarna ut? Det får du veta mer om här.
Tätortsnära skog innehåller mer löv och mer grova träd än övrig skog.
Bild: Pixabay

Ungefär 15 procent av all skogsmark i Sverige är tätortsnära, det vill säga ligger max tre kilometer från koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare. Tätortsnära skogar spelar en extra viktig roll för friluftsliv och rekreation, eftersom det är dessa skogar som flest människor besöker.

Men hur skiljer sig de tätortsnära skogarna från övrig skog? Det har Skogsstyrelsen tagit fram statistik för. Nedan kan du ta del av några exempel på vad man har kommit fram till.

Du hittar också all statistik på Skogsstyrelsens webb.

Högre andel löv

I alla landsdelar utom norra Norrland finns det mellan 2–3 gånger så mycket löv- och blandskog upp till 300 meter från tätorten, jämfört med den skog som inte är tätortsnära . Norra Norrland följer samma trend, med ökande andel bland- och lövskog ju närmare tätorten man kommer, men med skillnaden att skogen som inte är tätortsnära har en högre andel löv- och blandskog än i de övriga landsdelarna.

Figuren nedan visar andel bland- eller lövskog per avstånd från tätort för hela landet.

figur-3-andel-bland-elle.png

Källa: SLU Riksskogstaxeringen (Femårsmedeltal 2018-2022). 

 

 

 

Fler grova träd

Antalet grova levande träd per hektar är högst närmast tätorten och minskar ju längre bort från tätorten man kommer. Inom 300 meter från tätorten finns för samtliga landsdelar 2–3 gånger så många grova träd per hektar jämfört med den skog som inte är tätortsnära.

Definitionen av grova träd är enligt denna statistik träd med minst 40 cm diameter i brösthöjd.

figur-6-antal-grova-leva.png

Källa: SLU Riksskogstaxeringen (Femårsmedeltal 2018-2022). 

Hög andel enskilda ägare

Ungefär hälften av den skog som ligger inom 300 meter från tätorten ägs av enskilda ägare, och kommuner och regioner äger 32 procent. Andelen kommun- och regionägd skogsmark minskar med ökande avstånd från tätorten och vid 2–3 km från tätorten ägs 75 procent av skogen av enskilda ägare. Privata aktiebolag äger 12 procent eller mindre av den tätortsnära skogen oavsett avstånd till tätorten.

Mindre andel skyddad skog

I Norrland är 0,7 procent av den tätortsnära skogen skyddad, vilket är betydligt lägre än för den icke tätortsnära skogen där 15 procent är skyddad. I södra Sverige är 2,9 procent av den tätortsnära skogen skyddad, vilket är knappt hälften jämfört med den icke tätortsnära skogen som ligger på 6 procent.

Senast korrigerad: 2024-02-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)