Virkespriser

Vad får jag betalt för virket? Det är inte lätt att veta. Skogsstyrelsen sammanställer uppgifter kvartalsvis, men variationen kan vara stor mellan köpare och sortiment.
"Och vad betalar du för det här?"
Bild: Mats Hannerz

En av skogsägarens vanligaste frågor är: vad får jag betalt för virket?

Virkespriserna varierar över tiden och mellan olika köpare. När efterfrågan är hög går det ofta att få bättre betalt om man jämför olika köpare. Det kanske finns ett specialsortiment som en köpare vill betala extra för? Nettointäkt beror också på kostnaderna för att få ut virket. Virkesaffären kan dock innehålla så mycket mer än bara en ersättning per kubikmeter. Det kan handla om service, om avverkningen görs på ett bra sätt, och om köparen och säljaren vill värna en långsiktig relation.

Virkesmarknaden är en djungel att tränga sig in i, med olika prislistor för olika skogsägare och avstånd från industrin, och olika sätt att värdera kvaliteter och dimensioner. Skogsstyrelsen sammanställer dock genomsnittliga leveranspriser för massaved och sågtimmer. Dessa uppdateras en gång per kvartal. Priserna tar dock inte hänsyn till avverkningskostnaden.

Tänk på att premierna ofta inte ingår i de offentliga prislistorna. De kan vara betydande, särskilt om man kan leverera virket under besvärliga perioder, t.ex. under tjällossningen.

Genomsnittliga virkespriser fritt bilväg, 4:e kvartalet 2022

Från Skogsstyrelsens statistikdatabas, rundvirkespriser. Kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark) för leveransvirke.

  Norra
Norrland
Södra Norrland Svealand Götaland
Sågtimmer tall 515 523 562 677
Sågtimmer gran

497

514

525 762
Massaved barr (tall) 325 355 348 464
Massaved gran 323 347 - -
Massaved björk 343 387 - -

Så här har priserna varierat enligt Skogsstyrelsens statistik

Kvartalsvisa volymvägda genomsnittspriser på leveransvirke av sågtimmer och massaved, kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark). Hela landet. Diagrammet baseras på data från Skogsstyrelsens statistikdatabas.

 

Virkespriser_2023-01-25_1200x675px.jpg

Virkesprislistor

Här har vi samlat länkar till några virkesprislistor som är publikt tillgängliga. 

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (3 st)

Nybörjare · 2019-06-28
Ungefär hur många m3fub har en avverkningsklar tall i sågtimmer?
Svar från Skogskunskap · 2019-06-28
Hej Nybörjare, Du kan gärna "leka" lite med beräkningsverktygen i Skogskunskap för att få en bild av volymerna. Gå in på verktyget "Volymberäkning" och titta på en tall, exempel en tall med brösthöjdsdiameter 30 cm och höjd 24 meter. Då har den ungefär 0,75 m3sk (beroende på läge i landet). Hur stor andel som är sågtimmer beror på vilken minimidiameter som krävs för sågtimmer. Är det en bra tall kan du nog räkna med 70-80 % sågtimmer. Prova gärna verktyget "Beståndsval" där du kan se fördelningen på timmer och massaved i resultatdetaljerna, där kan du också ställa in flera värden. / Skogskunskap
Björn · 2019-07-21
Vad är skillnad på m2sk och m2fub?
Svar från Skogskunskap · 2019-07-22
Hej Björn, du menar förmodligen m3sk (skogskubikmeter) och m3fub (fastkubikmeter under bark). M3sk är hela trädets volym ovanför stubbe, inklusive bark och topp. Grenarna räknas inte med. M3fub är volymen av virke innanför barken, utan trädets topp. Med verktyget "Måttenheter - omräkningstal" kan du omvandla enheterna till varandra. En m3sk är ungefär 0,8 m3fub (varierar lite beroende på trädens form och grovlek). Se https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/mattenheter---omrakningstal/ / Hälsningar Skogskunskap
Jonas · 2020-08-10
Hej! Har ni möjlighet att uppdatera erat diagram med inflationsjusterade siffror? Gärna i sek och eur (eur blir ju extra intressant då vår export är så stor).
Svar från Skogskunskap · 2020-08-10
Hej Jonas, vi har valt att använda de absoluta (nominella) priser som anges i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Envar kan gå in där och hämta siffror och räkna om till inflationsjusterade värden. Inflation är lite vanskligt eftersom vi då måste bestämma vilket index som ska användas - KPI, producentprisindex, exportprisindex etc. På samma sätt är en historisk omvandling till Euro jobbig eftersom vi då måste ta hänsyn till de aktuella kurserna vid varje kvartal. Hoppas diagrammet ändå är till nytta. / Hälsningar Skogskunskap