Lagen och föryngring

Enligt skogsvårdslagen är du skyldig att anlägga ny skog om markens virkesproducerande förmåga inte tillvaratas på ett godtagbart sätt efter avverkning eller skada på skogen.
Bild: R-M Rytter/Mats Hannerz

Föreskrifterna nedan gäller från april 2022 (Föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen, SKSFS 2011:7).

Skyldighet att anlägga ny skog

Efter en slutavverkning inträder naturligtvis en återbeskogningsplikt (förutsatt att skogen inte omdefinieras från skogsmark till annan användning). Men även andra typer av huggningar som glesar ut skogen kan ställa krav på föryngring om markens produktionsförmåga inte utnyttjas fullt ut.

Skog över tio meter

Om beståndets medelhöjd är över tio meter får virkesförrådet inte understiga den så kallade § 5-kurvan. Under denna kurva inträder återbeskogningsplikt. Paragraf 10-kurvan visar den lägsta volym beståndet får ha efter avverkning. Läs mer om paragraf 10-kurvan i samband med gallring.

virkesforrad.png

Diagram från Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Kurvan för 10 § visar den lägsta volym som beståndet får ha efter avverkning. Om volymen når ner till den streckade kurvan (5 §) uppstår återbeskogningsplikt.

Skog under tio meter

Om medelhöjden är lägre än tio meter får antalet huvudstammar eller  huvudstammar inte vara lägre än de som anges i tabellen nedan (Bilaga 2, Tabell 1 i SKSFS 2011:7). Tabellen gäller skog där minst hälften av antalet huvudplantor/huvudstammar består av barrträd och/eller björk. Observera att tabellen visar det lagstadgade kravet på antal plantor som en föryngring ska uppfylla från anläggningstidpunkten till 1,3 meters höjd. För rekommenderade plantantal (som är betydligt högre), se sidan Antal plantor. Tidigare hade skogsvårdslagens föreskrifter en lägsta plantnivå för flera olika ståndortsindexklasser, men dessa är ersatta av den förenklade tabellen här.

Ståndortsindex, H100 Stamantal per hektar
  Upp till 1,3 meters höjd 1,3–5 meters höjd 5–10 meters höjd
>18 1500 1200 900
<=18 1000 800 600

Källa: Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen

När måste föryngringen vara tillfredsställd?

Återväxtåtgärder ska vara vidtagna senast tredje året efter avverkningsåret. Då ska det finnas minst det antal huvudplantor som anges som krav vid 1,3 meters höjd enligt tabellen ovan. Om huvudplantorna är för få finns möjlighet att hjälpplantera för att nå upp till minst lagens krav.

Vid naturlig föryngring är längsta tid för att nå ett tillfredsställande plantuppslag 7 år i södra Sverige (utom Gotland) och 10 år i norra Sverige och på Gotland. Tiden kan förlängas med högst 5 år om det finns särskilda skäl.

Vilka trädslag räknas som huvudplantor?

Huvudplantor är de plantor som kan förväntas bilda det framtida beståndet. När plantorna passerat 1,3 meters höjd kallas de huvudstammar.

Endast trädslag som kan förväntas ge en tillfredsställande virkesproduktion och kvalitet godkänns som huvudplantor. Här måste hänsyn också tas till risken för skador, till exempel betesskador. En nyhet som gäller från april 2022 är att gran inte längre godkänns på torra och svaga marker. Om sådana marker planteras med gran kan skogsägaren åläggas att göra en om- eller hjälpplantering.

Tabellen visar vilka trädslag som vid olika vegetationstyper och markfuktighetsklasser kan bli godkända som huvudplantor/huvudstammar. Om beståndet är över 5 meter kan dock andra trädslag godkännas förutsatt att de har utvecklats tillfredsställande och är lämpliga att ingå i det framtida beståndet.

Bördighet (markvegetationstyp) Markfuktighetsklass
  Torr Frisk Fuktig–Blöt
Mycket god (högört, lågört, mark utan fältskikt) -

Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Asp3
Klibbal
Sibirisk lärk4

Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Glasbjörk
Asp3
Klibbal
Sibirisk lärk4
God (grästyper) Tall2
Gran1
Sibirisk lärk4
Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Asp3
Klibbal
Sibirisk lärk4

Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Glasbjörk

Asp3
Klibbal
Sibirisk lärk4

Medelgod (blåbär, starr-fräken) Tall2
Gran1
Sibirisk lärk4
Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Asp3
Sibirisk lärk4
Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Glasbjörk
Asp3
Sibirisk lärk4
Svag (lingon, kråkbär-ljung, fattigris) Tall2 Tall2
Gran1
vårtbjörk
Sibirisk lärk4
Gran1
Tall2
Vårtbjörk
Glasbjörk
Sibirisk lärk4
Mycket svag (lavtyper) Tall2 Tall2 -

1 Gran: Sitkagran och douglasgran bör godtas på motsvarande ståndorter som gran.
2 Tall: Contortatall bör godtas på motsvarande ståndorter som tall.
3 Asp: Poppel och hybridasp bör godtas på motsvarande ståndorter som asp.
4 Sibirisk lärk: Övriga lärkarter följer sibirisk lärk.

Plantor av ädla lövträd (alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn) bör godkännas som huvudplantor på god och mycket god mark i Götaland och Svealand samt efter södra Norrlandskusten. Plantor av ädla lövträd bör godkännas som huvudplantor om den förra trädgenerationen bestått av ädellövskog.

Regler för främmande trädslag

Skogsmarkens ägare ska i förväg till Skogsstyrelsen anmäla när han eller hon avser att använda skogsodlingsmaterial av främmande trädarter på en areal om minst 0,5 hektar.

 • Sibirisk (rysk) lärk räknas som inhemskt trädslag, medan de övriga lärkarna är främmande.
 • Hybridasp och poppel räknas som främmande trädslag.
 • Reglerna gäller inte odling som sker i vetenskapligt syfte, till exempel av universitet och forskningsinstitut.

Särskilda regler för contortatall

Contortatall får inte användas...

 • ...söder om latitud 60°, med undantag för Värmlands och Örebro län där den får användas ner till 59°30'.
 • ...på marker med ståndortsindex T24 och G24 eller högre.
 • ...närmare naturreservat eller nationalparker än 1 kilometer.
 • ...på sammanlagt mer än 14000 hektar om året (hela landet).
 • ...ovanför de höjder mellan latitud 60 och 68 som anges i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (figuren).
 • Söder om latitud 60° kan contorta tillåtas efter beslut från Skogsstyrelsen om det finns särskilda skäl på starkt aspbemängda föryngringsytor med ståndortsindex högst T20 eller G20.

Contortatallens användning enligt skogsvårdslagen

Regler för förflyttning av skogsodlingsmaterial

Användning och handel med skogsodlingsmaterial regleras av föreskrifter och allmänna råd till §7 i skogsvårdslagen. Föreskrifterna och de allmänna råden meddelas av Skogsstyrelsen.

I Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS 2011:7) meddelas bland annat föreskrifter och allmänna råd om:

 • Förflyttning av skogsodlingsmaterial av tall och gran (se verktyget Tillåten förflyttning)
 • Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
 • Användning av främmande trädarter.

I Skogsstyrelsens författningssamling SKSFS 2008:2 och 2002:2 meddelas föreskrifter och allmänna råd om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial.

Där anges t.ex. den information som ska finnas i stambrev, vilka krav som ställs för fröinsamling m.m.

Rikslängden är en förteckning över de skogsodlingsmaterial som är tillåtna för handel i Sverige.

Avverkningsanmälan ska beskriva föryngringsmetod

Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor i förväg. I anmälan anger man bl.a. föryngringsmetod (läs mer om avverkningsanmälan), och dessutom vilken hänsyn som ska vidtas.

Senast korrigerad: 2024-06-03
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)