Lagen och föryngring

Enligt skogsvårdslagen är du skyldig att anlägga ny skog om markens virkesproducerande förmåga inte tillvaratas på ett godtagbart sätt efter avverkning eller skada på skogen.
Bild: R-M Rytter/Mats Hannerz

Krav på återväxtens kvalitet

Lagen anger att du ska använda beprövade metoder och trädslag som passar marken. I skogsvårdslagen finns också krav på återväxtens kvalitet. Plantering, sådd eller åtgärder för naturlig föryngring ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret. Samma tidskrav gäller vid skada på skogen.

Föryngringen måste vara tillräckligt tät för att trygga återväxten av ny skog. Tabellen visar lägsta antal huvudplantor per hektar vid senaste tidpunkt för hjälpplantering. Särskilda regler gäller för fjällnära skog och vid bidragsplantering av stormfälld skog.

  Ståndortsindex Huvudplantor per hektar
Tallskog T28+ 2300
  T24 2000
  T20 1700
  T16 1300
  T12 1100
Granskog G36+ 2300
  G32 2000
  G28 1800
  G24 1500
  G20 1100
  G16 900
Björkskog Alla 2000

 

Vid naturlig föryngring är längsta tid för att nå ett tillfredsställande plantuppslag 5 år i södra Sverige (utom Gotland) och 10 år i norra Sverige och på Gotland. På svaga marker i norra Sverige är kravet 15 år.

Regler för främmande trädslag

Skogsmarkens ägare ska i förväg till Skogsstyrelsen anmäla när han eller hon avser att använda skogsodlingsmaterial av främmande trädarter på en areal om minst 0,5 hektar.

 • Sibirisk (rysk) lärk räknas som inhemskt trädslag, medan de övriga lärkarna är främmande.
 • Hybridasp och poppel räknas som främmande trädslag.
 • Reglerna gäller inte odling som sker i vetenskapligt syfte, till exempel av universitet och forskningsinstitut.

Särskilda regler för contortatall

Contortatall får inte användas...

 • ...söder om latitud 60°, med undantag för Värmlands och Örebro län där den får användas ner till 59°30'.
 • ...på marker med ståndortsindex T24 och G24 eller högre.
 • ...närmare naturreservat eller nationalparker än 1 kilometer.
 • ...på sammanlagt mer än 14000 hektar om året (hela landet).
 • ...ovanför de höjder mellan latitud 60 och 68 som anges i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (figuren).

Contortatallens användning enligt skogsvårdslagen

Regler för förflyttning av skogsodlingsmaterial

Användning och handel med skogsodlingsmaterial regleras av föreskrifter och allmänna råd till §7 i skogsvårdslagen. Föreskrifterna och de allmänna råden meddelas av Skogsstyrelsen.

I Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS 2011:7) meddelas bland annat föreskrifter och allmänna råd om:

 • Förflyttning av skogsodlingsmaterial av tall och gran (se verktyget Tillåten förflyttning)
 • Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
 • Användning av främmande trädarter.

I Skogsstyrelsens författningssamling SKSFS 2008:2 och 2002:2 meddelas föreskrifter och allmänna råd om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial.

Där anges t.ex. den information som ska finnas i stambrev, vilka krav som ställs för fröinsamling m.m.

Rikslängden är en förteckning över de skogsodlingsmaterial som är tillåtna för handel i Sverige.

Avverkningsanmälan ska beskriva föryngringsmetod

Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor i förväg. I anmälan anger man bl.a. föryngringsmetod (läs mer om avverkningsanmälan).

Senast korrigerad: 2020-09-22
Föryngring

Kommentarer (0 st)