Mer om hänsyn till vatten och mark

Det finns många handledningar och läroböcker på nätet, men också mycket statistik och kartinformation som skogsägare och deras rådgivare kan använda i sitt arbete med att skydda skogens vatten.
Skogsbäck i Sunnemo, Värmland
Bild: Mats Hannerz

Fördjupning om skogens vatten

Skogsskötselserien innehåller 20 läroböcker om skogsskötsel med grundlig information och källor. Böckerna laddas ned som pdf-filer.

Skogsskötselserien nr 13: Skogsbruk - mark och vatten

Skogsbruk och vatten - en kunskapsöversikt. Redogörelse nr 3 2008 från Skogforsk. En gedigen sammanställning om vad vi visste då om skogsbrukets effekter.

Handledning om markskador

Minska risken för markskador är en handledning i två delar från Skogforsk, år 2022.

Del 1: Markens bärighet, markskador och hur de uppstår

Del 2: Åtgärder för att minska risken för markskador

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "vatten" eller "körskador" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Målbilder för god miljönhänsyn

Målbilder för god miljöhänsyn är framtagna i samverkan med skogssektorn och publiceras tillsammans med Faktablad på Skogsstyrelsens hemsida. 

Databaser och webbplatser om vatten

VattenInformationsSystem Sverige (VISS)

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten finns information om klassning av vattnets kvalitet, mittpunkter, förbättringsåtgärder och rapportering till EU.

Vattenkartan är en del av VISS. Här finns geografisk information som ger en samlad bild av vattnens tillstånd.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Här finns information om grundvatten. SGUs kartvisare är en applikation som visar geologisk information från databaser i en karta. Via kartvisaren kan man få information om Sveriges grundvattentillgångar, till exempel uppgifter om brunnar, grundvattennivåer och grundvattenkemi, källor, jordarter och berggrund.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Det tidigare Svenskt Vattenarkiv (SVAR) håller på att fasas ut. I stället håller SMHI och Lantmäteriet på att utveckla ett nytt hydrologiskt nätverk med högre upplösning. På SMHI har observationsdata samlats för meteorologi och hydrologi på SMHI/data. Här är det möjligt att ladda ner klimat- och vattenobservationer från en mängd stationer i Sverige.

SLU, Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö vid SLU är värd för mängder med data som samlas in i den fortlöpande miljöövervakningen, till exempel data om vattenkemi, plankton och bottenfauna, och mätningar från avrinningsområden i skogslandskapet.

SLU, MarkInfo

MarkInfo är en tjänst som visar upp information om mark och vegetation i Sverige baserat på huvudsakligen data från Markinventeringen/Ståndortskarteringen.

Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

HaV och SNV finansierar den nationella miljöövervakningen av hav och vatten. Arbetet utförs av s.k. datavärdar, som oftast är universitet och andra myndigheter. Här finns länkar till miljöövervakningsdata med anknytning till vatten.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL är datavärd för luft- och nederbördskemi i bakgrundsmiljö, luftkvalitet i tätort, krondroppsmätningar och halter av miljögifter och metaller i biologiskt material (ej humant).

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens statistikdatabas innehåller statistik om skogsbrukets produktion och sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogen.

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheternas hemsida beskriver hur EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Miljömålsportalen - Sveriges Miljömål

Miljömålsportalen är myndigheternas gemensamma webbplats med information om Sveriges 16 miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem.

Skogens Vatten

Skogens Vatten är ett kursmaterial från skogsägareföreningarna.

Världsnaturfonden WWF

Levande skogsvatten är en verktygslåda för hänsyn till skogens vatten från WWF.

Senast korrigerad: 2022-11-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)