Sätt mål för din skog

Som skogsägare är det viktigt att definiera dina mål med skogen. Är det pengar, jakt, naturvärden eller friluftsliv? Eller kanske en blandning av alltihop?
I filmen ”Sätt mål för din skog” från Skogsstyrelsen berättar olika skogsägare om sina mål med skogen.

Varför ska jag sätta mål?

Genom att sätta tydliga mål för din skog blir det betydligt enklare att välja strategi för hur du sedan ska sköta skogen. Värderar du till exempel biologisk mångfald högt, kanske du väljer att spara en högre andel löv vid röjningen för att skapa en blandskog. Är produktionen av ekonomiskt värdefull skog det viktigaste för dig kanske du i stället väljer att röja bort en högre andel löv för att gynna de förädlade tall- och/eller granplantorna.

Vanligt med flera mål

De flesta skogsägare har inte bara ett mål med sin skog, utan flera olika. Målen kan också vara olika på olika delar av skogsinnehavet. På en del av innehavet kanske produktion och värdetillväxt är det viktigaste målet, medan det på en annan del mer handlar om att främja rekreation eller djur- och växtliv. 

Hur sätter jag mål för min skog?

Här följer några steg som kan vara till hjälp när du ska definiera dina mål med skogen.

  1. Reflektera över syftet. Fundera kring varför du äger skogen och vad du vill uppnå med den. Är det rekreation, timmerproduktion, naturvård, jakt, något annat eller kanske en blandning av alltihop? Har du flera avdelningar kanske inte syftet är samma för all skog. Det kan vara olika för olika avdelningar.
  2. Formulera mål. Utgå från syftet/syftena och försök formulera tydliga och mätbara mål för din skog. Vill du till exempel öka timmerproduktionen kan målet vara att öka virkesvolymen med ett visst antal kubikmeter efter en viss tid. 
  3. Ta hänsyn till djur och natur. Fundera över skogens ekologiska förhållanden och hur dina mål påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skogen erbjuder.
  4. Tänk långsiktigt. Fundera kring vilken typ av skog du vill lämna över till efterkommande generationer. Hållbarhet är viktigt.
  5. Vad säger lagen? Stäm av så att dina mål stämmer överens med lagstiftningen
  6. Lös eventuella målkonflikter. Finns det några konflikter mellan dina mål? Går de att lösa på något sätt eller kan du göra en kompromiss så att det är möjligt att uppnå båda målen?
  7. Rådgör med experter. Det är inte alltid helt lätt att formulera mål för din skog. Då kan det vara värdefullt att ta experthjälp för att komma vidare. 
  8. Dokumentera målen. Skriv ner dina mål så att du har dem dokumenterade.
  9. Använd målen. Utgå från målen när du planerar skötseln av skogen, vilket bäst görs med en skogsskötselplan/skogsbruksplan.
  10. Håll målen levande. Kolla igenom dina mål regelbundet så att de fortfarande stämmer överens med vad du vill med din skog. Med tiden kan det hända att du får en ny målbild och då är det viktigt att du också uppdaterar dina mål så att de hålls aktuella.
Senast korrigerad: 2023-09-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)