Hur mycket skog avverkas?

Avverkningen i svenska skogar minskade med sex procent under 2023 jämfört med 2022. Så lite skog har inte avverkats på sju år, enligt Skogsstyrelsens statistik.
Bild: iStockPhoto

Under 2023 uppgick bruttoavverkningen till knappt 90 miljoner skogskubikmeter, enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik. Det är en stor minskning jämfört med 2021 och 2022, då rekordavverkningar noterades (bortsett från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per).

Avverkningarna har ökat mycket sedan början av 1950-talet. Då låg de på mellan 40 miljoner och 60 miljoner skogskubikmeter årligen.

Skärmavbild 2024-06-10 kl. 08.54.19.png

Utveckling av bruttoavverkningar från början på 1940-talet fram till idag. De höga siffrorna 2005 och 2007 beror på stormarna Gudrun och Per.
Källa: Skogsstyrelsen

Fördelning mellan huggningsarter

En jämförelse av huggningsarter för perioden 2018–2022 visar att slutavverkning står för 68 procent och gallring för 22 procent av bruttoavverkningen. Resterande del består av bland annat röjning, avverkning av fröträd och överståndare samt hyggesrensning.

Skärmavbild 2024-06-10 kl. 09.22.25.png

Utveckling av bruttoavverkning fördelat på huggningsarter.
Källa: SLU, Riksskogstaxeringen (Diagram hämtat från Skogsstyrelsen)

Fördelning mellan trädslag

Drygt hälften av den volym skog som avverkas i Sverige är gran, en tredjedel tall och resten lövträd. Men fördelningen ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Under 2018–2022 var andelen gran 73 procent och andelen tall 15 procent i Götaland. I norra Norrland var motsvarande siffror 30 procent gran och 61 procent tall. Fördelning på trädslag för landet som helhet har varit ganska oförändrad sedan inledningen av 2000-talet. 

Skärmavbild 2024-06-10 kl. 09.25.44.png

Källa: SLU, Riksskogstaxeringen (Diagram hämtat från Skogsstyrelsen)

Senast korrigerad: 2024-06-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)