Kunskap Direkt arkiv

Kunskap Direkt har en historia sedan 1999. Här har vi samlat utdrag ur innehållet. Dessutom kan du ladda ner pdf-filer av (nästan) allt innehåll i Kunskap Direkt.

Hur såg gamla Kunskap Direkt ut? I web.archive.org kan du se hur sajten såg ut vid olika tidpunkter. De sparade sidorna är inte fullständiga men ger en bild av hur sajten har utvecklats.

I arbetsrapporten Vem besöker Kunskap Direkt och vad tycker de? har vi också gjort en historisk beskrivning av framväxten och vilka olika tester och undersökningar vi har gjort under tiden. Historiken i den sträcker sig fram till 2012. 

Några nyckelår för Kunskap Direkt

1999 - Skötsel av björk, asp och al

Det första kunskapssystemet för skötsel av lövskog på internet. Långt ifrån alla skogsägare hade internet, men det var definitivt framtiden. Det spådde i alla fall Skogforsk, och de fick ju rätt. LRF Skogsägarna stöttade satsningen helhjärtat. Ett första förslag till namn på servicen var "Hjälp direkt", innan namnet "Kunskap Direkt" mejslades fram. I Resultatnumret kan vi också se att Skogforsk förutspådde att "Framtiden är mobil".

Läs mer i:

Kunskap Direkt skötsel av björk, asp och al

1999, första modulen.

2000-2001 - Röjning och Gallring

Kunskapssystemet, som ännu kallades bara Kunskapssystem för skogsägare, byggdes på med moduler för röjning och gallring. Nu var Skogsstyrelsen också med på tåget. LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen har därefter varit trogna partners till Kunskap Direkt.

De första verktygen programmerades, Röjningsanalys och Val av skogsodlingsmaterial (som senare skulle bli Plantval).

Kunskap Direkt Röjning år 2000

Modulen om Röjning lanserades år 2000.

2002-2003 Föryngring, Slutavverkning och Kunskap Direkt

Under 2002-2003 producerades moduler om föryngring och slutavverkning. Nu var kretsloppet slutet och när allt sattes samman i ett skal var Kunskap Direkt fött.

Läs mer i: 

Kunskap Direkt 2004

Kunskap Direkt som det såg ut i början av 2004.

2004-2014 Nya moduler lanseras löpande och utseendet förändras

Med bidrag från olika forskningsfonder och stöd från branschen kunde nya moduler lanseras, ibland nästan årligen. Parallellt programmerades nya beräkningsverktyg. Röjningsanalys och Val av skogsodlingsmaterial följdes av Plantval, Gödslingskalkyl, Frostrisk, Beståndsval, Rotröta och många andra, idag över 50 verktyg.

Några större moduler som producerades var: Vägar (2004), Ädelöv (2006), Skogens kulturarv (2008), Skoglig grundkurs (2008), Kraftsamling Skog (2008, senare omgjord till Tillväxthöjande åtgärder), Skogsbruk och vatten (2009), Skogsbränsle (2009), Naturhänsyn (2013) och Hyggesfritt skogsbruk (2014). 

Läs mer i:

Kunskap Direkt 2008

Kunskap Direkt 2008.

Kunskap Direkt 2009

Kunskap Direkt 2009.

2016 Kunskap Direkt blir Skogskunskap

Efter några år med ytterligare en ny design flyttade Kunskap Direkt in i sitt nya skal 2016 och bytte samtidigt namn till Skogskunskap, ett namn som sammanfattar väl vad det handlar om. Från november 2016 har kunskapssystemet blivit responsivt, det vill säga att det anpassar sig till alla olika skärmar, från mobiler till surfplattor till datorer. Den nya designen gör också att Skogskunskap blir lättare att navigera och överblicka. Längre artiklar, mera samlat för ett ämnesområde, och mycket mindre av klickande och "häftiga" lageröppningar som var populära i internets barndom.

Kunskap Direkt 2013

Så här såg Kunskap Direkt ut 2013, en design som behölls tills nya Skogskunskap lanserades 28 november 2016.

Skogskunskap 2016

Skogskunskap 2016.

Innehållet i Kunskap Direkt som pdf-filer

Här har vi sparat innehållet i gamla Kunskap Direkt, åtminstone en stor del av det. Filerna visar hur Kunskap Direkt såg ut i juni 2016.

Totalt 1349 sidor i pdf-filerna

Senast korrigerad: 2016-11-28

Kommentarer (0 st)


SENASTE KOMMENTARER
Gödslingskalkyl
Sen glädjen att se beståndet få så mycket mer Grönkrona och bärris som gynnar det vilda, även mer gräs,, och på 7-10 år så har årsringsbredden växt lika mycket som se senaste 20 åren om inte mer,,
Kostnader och prestationer i slutavverkning

Hej Skogsman, Priserna för skördare och skotare ska inte ses som absoluta utan är mer ett riktmärke för att kunna räkna på de relativa effekterna av förändrade indata som medelstam, antal stammar etc. Var och en kan ju justera priserna efter vad de tror är det riktiga. Notera också att siffrorna inte är justerade till dagens dieselpriser, så det är nog bäst att lägga på en del. Men det tål att upprepas att verktyget INTE ska användas för en skarp kostnadsberäkning för ett bestånd. Det är så många andra faktorer som kan spela in, däremot ger verktyget en vägledning om hur priset påverkas av ändrade beståndsfaktorer. / Hälsningar Skogskunskap

Kostnader och prestationer i slutavverkning
Hur förhåller sig denna till diesel priserna som snart är i sitt rätta värde
Kontakt

Hej Anita, Vänta till slutet av juli-början av augusti när fröna har mognat och innan de börjar släppa från hängena. / Hälsningar Skogskunskap

Kontakt
Hej När tar man frö från björken? är det de långa hängen som är frö som syns nu i juni på björken?
Lagen och slutavverkning

Hej Tom, Här är ett försök till svar baserat på både mina egna tolkningar och konsultation med Skogsstyrelsens lagexpertis. I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) står i 3 kap 7 § följande: "Bestånd där det föreligger skyldighet att anlägga ny skog enligt 5 § skogsvårdslagen (1979:429) får avverkas även om det inte uppnått lägsta tillåtna ålder. Detsamma gäller, i samband med föryngringsavverkning på intilliggande mark, bestånd av ringa storlek som försvårar ett rationellt skogsbruk." Det första - skyldighet att anlägga ny skog - inträder när skogen är så gles att det uppstår återbeskogningsplikt. Det kan vara ett skäl. Det andra, föryngringsavverkning på intilliggande mark, kan handla om att man slutavverkar ett bestånd som har uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder, och att man samtidigt kan ta med ett mindre område som inte uppnått LSÅ om det är rationellt. Praxis för vad som räknas som ett mindre (ringa) område är enligt Skogsstyrelsen 0,3 hektar. Men att avverka 0,5 hektar som inte uppnått LSÅ utan att det finns särskilda skäl, det kräver nog dispens. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Får ett granbestånd som inte nått upp till LSÅ, under 0,5ha avverkas utan att behöva anmälas just för att det är en så "liten" yta?
Fågelbär (Prunus avium)

Hej Rikard, Tack för tipset. Det verkar vara ungefär så långt upp som fågelbär hittas i inlandet. Tittar man på Artportalens prickkarta finns den rapporterad längs kusten upp till Nordanstigs kommun. / Hälsningar Skogskunskap

Fågelbär (Prunus avium)
Hej. Kan berätta att fågelbär växer i SLU:s arboretum i Siljansfors, så den klarar både den magra jorden och vintern. Trädet som står där är (ur minnet) ca 30 år gammalt, men är inte kraftigare än drygt 25cm diameter vid marken, och ungefär. 6-7 meter högt. Nu är väl för all del ett arboretum kanske inte en "naturlig" växtplats, men trädet står ute i samma mark som tall och gran och så vidare. För den trädintresserade som har vägarna förbi är det värt att stanna och gå en sväng, ligger mitt emot rastplatsen på E45, strax efter sjön Jugan om man kommer från Malungshållet.
Död ved ger nytt liv i den brukade skogen

Hej Martin, Kul om våra texter blir använda. Hoppas du laddade ner och tittade på syntesartikeln också, och inte minst att du kikade på filmen. / Hälsningar Skogskunskap

Död ved ger nytt liv i den brukade skogen
Hej, jag vill bara tacka för den användbara och välskrivna artikeln ovan. Den hjälpte mig enormt i mitt skolarbete där jag skriver om återställning av kalhygge (där jag självklart refererade till artikeln ovan). Tack så mycket! :)
Tillväxt i blädningsskogen

Hej Leif, Visst är det en tallskog med underväxt av gran. Jag hade först valt en vanlig bild på en fullskiktad granskog men det har vi på så många andra sidor, så jag ville visa en annan form. I detta fall en skog som på mycket lång sikt kommer att utvecklas till en granskog. De som förespråkar blädning över stora arealer måste förstås vara medvetna om att vi då bara gynnar gran. Tallen måste skötas på ett annat sätt. / Hälsningar Skogskunskap

Tillväxt i blädningsskogen
Bilden visar en tallskog med underväxt av gran som efter några blädningar är en ren granskog Skulle vi inte ha mer tallskog?
Tillväxt i blädningsskogen
Får man ta ner så gamla träd ?
Björk (Betula spp.)

Hej Ella, Visst går det att hålla nere björkar i trädgårdar till exempel. Ibland dör de, men ibland kan man med återkommande och försiktig beskärning hålla liv i dem länge. Att ta av en hel meter på en tre meter hög björk låter drastiskt men inte omöjligt om du har ett tillräckligt lövverk nedanför. Men jag rekommenderar inte beskärning nu under savningstid, om du inte vill sätta en krage runt sågsnittet och samla björksav :-). Vänta till sensommaren och sätt gärna lite Lacbalsam på sårytan, alternativt under vintern. Sen får du räkna med att beskära återkommande och hålla koll på att trädet är vitalt. Men - beskärning av en björk är förstås alltid en risk för dess fortlevnad, den bedömningen får du göra själv. / Lycka till, Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Hej Jag har en ung tårbjörk stående, undrar vad som händer om jag klipper/beskär ner höjden? En granne har klagat. Den är idag ca 3 meter hög och de vill att jag kapar en meter. Mvh
Lagen och slutavverkning

Hej Per, Frågor rörande dispens tycker jag det är bättre att ställa till Skogsstyrelsen (Skogskunskap är ju fristående även om vi stöttas av Skogsstyrelsen). Ibland kan det ju finnas bra skäl till tidigare avverkning, ibland inte. Lycka till. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Hej! Jag har en fråga avgående en åkerplantering som jag har på min fastighet. Granskogen är enligt min skogsbruksplan en G30 på 56 år. Jag har upptäckt att granarna börjar bli angripna av rotröta och varje år så blåser det ned ett antal träd. Nu har jag börjat fundera på att avverka beståndet och nu under helgen va jag och tog reda på två vindfällen och då passade jag på att räkna årsringarna och mäta längden på träden och kom till att träden är 46 år och längden 24 meter. Till min fråga har skogen uppnåt lägsta avverkning ålder, och om inte finns det finns det möjlighet att få någon sorts dispans med tanke på att det just är en åkerplantering som ofta angrips av rotröta.
Lagen och slutavverkning

Hej Kaia, det finns mig veterligen inget generellt förbud mot avverkning under försommaren men det är förstås olämpligt om man har ett rikt fågel- och djurliv. Det kan ju hända att just denna skog var starkt angripen av granbarkborre och att man vill ta ut träden innan skalbaggarna har börjat svärma. Artskyddsförordningen ger en del vägledning om var man behöver ta strikt hänsyn. Finns det hasselmus i området så finns den med i Artskyddsförordningens så kallade bilaga 4 och även i EU:s art- och habitatdirektiv som en art som kräver strikt skydd. Spillkråkan är också uppräknad i art- och habitatdirektivet, och gröngöling och mindre hackspett är tillagda i den svenska artskyddsförordningen. Vill du veta vad som gäller för just denna skog rekommenderar jag dig att kontakta din lokala Skogsstyrelse. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Är det tillåtet att avverka skog nu på försommaren? Området nära oss avverkas totalt. Inte ens små björkar får stå kvar. Små tallar och granar har mejats ner manuellt under vintern. Nu skövlas resten. Hur är det med hänsyn av ekorr-och fågelungar. De är ju små just nu. Vi har både större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling på området. Även hasselmus har observerats. Är orolig för djurlivet. Avverkningen är på privat skog.