Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt

Skogsstyrelsen slog under 2021 fast en definition på begreppet hyggesfritt skogsbruk. Skogen ska alltid vara trädbevuxen.
Luckhuggning KAN vara hyggesfritt.
Bild: Mats Hannerz

Det finns många skilda synsätt på vad som innefattas i begreppet hyggesfritt skogsbruk. Det gör att det är lätt att prata förbi varandra när man menar olika saker. En del vill kanske kalla naturlig föryngring under fröträd för hyggesfritt skogsbruk, andra kan acceptera luckor av varierande storlek.

Skogsstyrelsen har arbetat fram en definition som slogs fast under 2021 (se rapporten). Definitionen är ett resultat av en process, bland annat med samtal med fokusgrupper (se rapport från Future Forests). Med en definition är det lättare att föra en konstruktiv dialog, och dessutom att göra uppföljningar (statistik) av omfattningen av hyggesfritt skogsbruk.

Definitionen

Huvuddefinitionen lyder:

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Att marken alltid är trädbevuxen...

...innebär att:

  • Markägaren har en intention att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt
  • Det alltid finns träd som är minst 10 meter höga på marken och att skogens täthet övestiger den volym som anges i skogsvårdslagens 5§-kurva. (med några undantag).

Paragraf_10_5-kurvor_490px.jpg

Paragraf 5-kurvan i skogsvårdslagstiftningen anger den täthet på skogen som måste hålla innan det inträder föryngringsplikt, då är skogens kontinuitet bruten. Paragraf 10-kurvan är aktuell vid gallring och blädning. Om skogen hamnar under kurvan förlorar den mycket i produktion.

Utan att det uppstår några större kalhuggna ytor...

...innebär att:

  • Vid luckhuggning får inte en enskild lucka överstiga 0,25 hektar (50x50 meter). Om det finns flera luckor i ett område får den genomsnittliga tätheten inte understiga 5§-kurvan.
  • Vid överhållen skärm gäller att skärmens täthet inledningsvis inte får understiga 5§-kurvan. Skärmen kan efter hand glesas ut enligt nedan.

Undantag från 5§-kurvans täthetskrav

  • En ny lucka kan tas upp i anslutning till tidigare luckor när en godkänd föryngring i den tidigare luckan nått en medelhöjd av minst 2,5 meter.
  • När en godkänd föryngring etablerats under en skärm kan skärmen glesas ut till halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan. När föryngringen nått en medelhöjd av minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas.
  • Vid dessa undantag måste minst 25 träd per hektar som är minst 10 meter höga lämnas att ingå i det nya beståndet (spridda utanför kantzoner och hänsynsytor). Dessa kan avverkas när föryngringen nått en medelhöjd av 10 meter. I ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar.

Konsekvenser av definitionen

En föryngringsavverkning som överstiger 0,25 hektar och där det finns återväxtskyldighet är ett hygge och inte hyggesfritt skogsbruk. Däremot kan varianter av "ruthuggning" med flera små luckor i ett bestånd (se t.ex. filmen om hyggesfritt skogsbruk) anses som hyggesfritt skogsbruk om en ny lucka tas upp intill den andra först när föryngringen nått över manshöjd (2,5 meter).

En fröträdsställning som sköts enligt rekommendationerna för naturlig föryngring med tall, där fröträden normalt avvecklas när plantorna är 0,3-1 meter höga, är inte hyggesfritt skogsbruk. För att klassas som hyggesfritt med överhållen skärm krävs dels att ungskogen är över manshöjd innan fröträden avvecklas, dels att flera träd lämnas kvar som överståndare.

En konsekvens är förstås också att det inte ska gå att "hugga sönder" skogen så att den blir för gles och slutar producera virke, det är därför som definitionen hänvisar till 5§-kurvan. Det ska inte vara tillåtet att luta sig mot begreppet "hyggesfritt" för att fritt exploatera skogen på det sätt som till viss del gjordes under 1800-talets dimensionshuggningar. Observera att §5-kurvan innebär att det inträder föryngringsplikt. Då är skogskontinuiteten bruten.

Vid åtgärder som gallring och blädning ska däremot skogens täthet överstiga §10-kurvan. Under den nivån tappar beståndet för mycket tillväxt. Ett bestånd som förbereds för föryngring kan tillfälligt ligga under §10-kurvan (t.ex. i en skärmställning som förberedelse för föryngring).

Kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk?

FSC:s nya skogsbruksstandard använder begreppet kontinuitetsskogsbruk. Detta är snävare än hyggesfritt skogsbruk, och syftet är att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden. Begreppen kontinuitetsskogsbruk och hyggesfritt skogsbruk kompletterar varandra.

I FSC:s skogsbruksstandard 2020 finns riktlinjer om att minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsätts för att främja biologisk mångfald. Dessutom ska minst 5 % skötas för att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden. Som exempel på sådan skötsel nämns kontinuitetsskogsbruk eller luckhuggning med naturlig föryngring.

Så här beskriver FSC kontinuitetsskogsbruk:

  • Kontinuitetsskogsbruk (Continuous cover forestry): Ett brukande med mål att hålla marken kontinuerligt bevuxen med träd och där brukandet underhåller eller utvecklar skogens skiktning. Kontinuitetsskogsbruk är en form av hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfritt skogsbruk menas ett brukande utan att skogen kalavverkas, det vill säga att marken är kontinuerligt bevuxen med träd och att beståndet har en viss lägsta slutenhet. Till exempel kan frö- och timmerträdställningar, luckhuggning och skärmträd ingå i ett hyggesfritt skogsbruk, men dessa räknas inte som kontinuitetsskogsbruk. (FSC Sverige) 

 

 

Senast korrigerad: 2023-06-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)