Om Skogskunskap

Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Skogskunskap kan presenteras på många sätt.
Bild: Sven Tegelmo

Skogskunskap – din skogliga rådgivare och guide på webben

Skogskunskaps mål är att ge svar på skogsbrukarens frågor när behoven uppstår – det handlar om kunskap på stubben. Skogskunskap ska också ge stöd för beslut i situationer som när skogen ska gallras, vilken naturhänsyn som ska lämnas eller om det lönar att gödsla. Naturligtvis ska Skogskunskap också uppmuntra till ökad kunskap. Därför kan den också beskrivas som en lärobok.

Skogskunskap är det nya namnet på Kunskap Direkt

Skogskunskap.se är den nya adressen som vetgiriga skogsägare ska knappa in. Den ersätter Kunskap Direkt som är det rådgivningsverktyg som skogsbruket haft tillgång till sedan starten 1999. Då lanserades den första modulen om skötsel av lövskog. Systemet har sedan byggts ut till att omfatta nästan alla åtgärder för skötsel och hänsyn i skogsbruket. Och dessutom ett omfattande paket om skogsbilvägar.

Flytten till nya Skogskunskap gjordes 28 november 2016. För den historiskt intresserade har vi sammanställt en kort beskrivning av Kunskap Direkts historia samt pdf-filer att ladda ner med allt innehåll.

Med Skogskunskap har kunskapssystemet fått en modern design som är anpassad för alla skärmstorlekar – smarta telefoner, surfplattor och bänkdatorer. Strukturen är omgjord och mer lättnavigerad, och den omfattande verktygslådan (ett 50-tal beräkningsverktyg) har alla en liknande teknik och utseende. Det ska helt enkelt bli lättare att använda Skogskunskap, och det ska gå att använda den för att få svar på frågorna när de behövs, i skogen.

I första hand för skogsägare

Den viktigaste målgruppen för Skogskunskap är skogsägarna själva, i första hand de 330 000 privata markägarna och deras rådgivare. Entreprenörer, lärare och inte minst studenter är andra grupper som flitigt använder Kunskap Direkt. Dagens skogselever är ju morgondagens rådgivare, skogsskötare eller entreprenörer – många är också skogsägare själva.

I Skogskunskap finns också många räkneverktyg som används av professionella skogstjänstemän när de t.ex. planerar sina plantbeställningar, räknar på en gödsling eller skattar skogens tillväxt. Verktygen är utformade så att även vetgiriga skogsägare har nytta av dem. Av de cirka 150 000 unika besökarna varje år äger över hälften (58 %) skog själva, och ytterligare 19 % räknar med att bli skogsägare. Det visar de enkäter som har gjorts bland användarna. Enkäterna visar också att studenter, skogstjänstemän och entreprenörer är flitiga användare.

Vem besöker Kunskap Direkt? Diagram 2012.

Så här fördelade sig besökarna i Kunskap Direkt i en webbenkät 2012.

 

Nöjda besökare och användare

Enkäterna visar att Skogskunskaps föregångare Kunskap Direkt uppskattades av användarna. Hela 95 % anger att de har mycket eller ganska stor nytta av kunskapssystemet.

De upprepade enkäterna till både besökare på webben och till rådgivare i skogsbruket visar att Kunskap Direkt var både känt och välanvänt.

Här kan du ladda ner några rapporter:

Innehållet – det handlar mycket om interaktivitet

Skogskunskap innehåller texter som fungerar som en uppslagsbok och handledning för skötsel och hänsyn i barr- och lövskog. Checklistor används som en vägledning för åtgärder steg för steg.

Beräkningsverktygen bygger på modeller över skogens utveckling och pris, och här finns möjlighet för användarna att göra beräkningar med sina egna skogsbestånd. Det är till exempel möjligt att beräkna lönsamhet för röjning, vägbyggnad, gödsling och val av slutavverkningsbestånd; att se konsekvenserna av plantval; att få råd om när det är dags att röja och gallra; att välja rätt trädslag och åtgärder vid föryngring, och mycket mer. Det finns ett 50-tal verktyg att välja bland.

Instruktionsfilmer ger handfasta råd om röjning och avverkning med motorsåg. Filmer används också som illustration av olika kulturmiljöer. Skogliga experter ger också sina råd i korta filmsekvenser. Totalt (år 2016) finns ett 50-tal filmer som tillsammans har visats över 1 miljon gånger.

Skogforsk har anlagt ett nät av demonstrationsytor med förädlat material och lövträd runt om i Sverige. Demoytorna kan sökas i Skogskunskap, och det går att ladda ned kartor och informationsmaterial inför besöken i fält. Ett storskaligt försök (Effaråsen) med olika metoder för naturhänsyn har också en guide i Skogskunskap.

Många av modulerna har kunskapstester där användarna kan pröva sina kunskaper av det aktuella innehållet. Frågorna slumpas från en frågedatabas, och användarna kan göra om testet flera gånger.

Ordlistan ger en kort beskrivning av vanliga skogliga uttryck. Länkarna ger lästips och möjlighet att ladda ner dokument från Skogforsk eller från externa sidor.

Genväg från forskaridé till användning

Mycket av innehållet har skapats inom ramen för ordinarie forskningsprojekt vid Skogforsk och SLU. En vanlig modell är att enskilda forskare eller forskargrupper i samråd med redaktören väljer att använda Skogskunskap som informationskanal för resultaten. Skogskunskap fungerar då som en direktlänk från forskarna till slutanvändarna i skogsbruket.

Med särskilda anslag från forskningsfinansiärer kan forskarnas beräkningsmodeller eller andra resultat anpassas för internet. Forskningsresultaten kan sedan synas som beräkningsverktyg, t.ex. Plantval, Frostrisk, Beståndsval, Räkna med rotröta och Gödslingskalkyl. De kan också utgöra hela "moduler", t.ex. Skötsel av lövskog, Kulturmiljövård och Vatten och mark.

Nya material utvecklas i projektform, där redaktören och en grupp forskare arbetar tillsammans. Till de flesta projekt är också referenspersoner från olika användargrupper knutna. För att säkerställa att verktygen och innehållet är användbart genomförs tester och utvärderingar med representanter för målgrupperna.

Studera med Skogskunskap

Skoglig grundkurs var en modul på Kunskap Direkt som utvecklades första gången tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Mellanskog. Kursen vidareutvecklades i samarbete med LRF Skogsägarna inom ramen för Krafthandling Skog, och blev till Grundkurs för skogsbrukare. I Kunskap Direkt fanns kursmaterialets webbsidor och detta kommer att föras över till Skogskunskap.

Alla delar i Skogskunskap kan fritt användas för utbildning och kurser. Många avsnitt avslutas med ett kunskapstest. Redaktionen hjälper gärna till med att lägga upp kursförslag.

Idag vet vi att många skogliga utbildningar utnyttjar delar av Skogskunskap i undervisningen:

  • Kursen Hållbart Familjeskogsbruk, en högskolekurs vid Linnéuniversitetet, använder Kunskap Direkt för många av sina delkurser.
  • Många av beräkningsverktygen används i undervisningen av elever vid SLUs jägmästar- och skogsmästarutbildningar.
  • Innehållet används också av programstudenter vid Skogs- och träteknik på Linnéuniversitetet, och dessutom av studenter på naturbruksgymnasier.

Organisation och finansiering

Styrgruppen för Skogskunskap, möte i Växjö januari 2017. Foto Henrik Björnsson/Södra.

En styrgrupp bestämmer över inriktningen. Så här såg styrgruppen ut i januari 2017. I styrgruppen finns representanter för Skogforsk, Skogsstyrelsen, skogsägareföreningar och LRF Skogsägarna. Foto Henrik Björnsson/Södra.

Skogskunskap produceras och förvaltas av Skogforsk med stöd från LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. På uppdrag av Skogforsk svarar en huvudredaktör för ajourhållning och produktion av nytt material, vilket ofta framställs tillsammans med forskare från Skogforsk och SLU och experter från branschen. Programmering utförs huvudsaklingen av en systemutvecklare på Skogforsk, och en driftsansvarig på Skogforsk svarar för sajtens driftsättning och tillgänglighet på nätet.

En styrgrupp bestämmer över inriktningen på Skogskunskap. Ledamöterna representerar LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna och Skogforsk. Styrgruppens ledamöter svarar också för marknadsföring av Skogskunskap inom sina respektive organisationer.

Det löpande redaktionella arbetet finansieras huvudsakligen med ramanslag från Skogforsk och med fasta bidrag från LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. Nytt innehåll finansieras oftast med externa anslag via forskningsfonder som Formas, KSLA, Södras forskningsfond, Norrskogs forskningsfond eller Föreningen Skogsträdsförädling.

Alla moduler och verktyg i Skogskunskap har en ansvarig forskare med uppgift att kvalitetssäkra innehållet och i samråd med redaktören ta fram idéer till förbättringar och förändringar.

Om copyright

Skogforsk har upphovsrätt till innehållet, men användning av materialet i det praktiska skogsbruket uppmuntras. Det är därför tillåtet att skriva ut och kopiera innehållet för att använda det till exempel för en skogsdag eller en kurs. En förutsättning är att källan och sammanhanget anges tydligt och att redaktionen kontaktas. För användning på webben rekommenderar vi i första hand att länka till enskilda sidor i Skogskunskap.

Upphovsrätten till bilder (teckningar och foton) ägs av de enskilda fotograferna och illustratörerna. Det är därför inte tillåtet att använda bilder från Skogskunskap i andra sammanhang än då de direkt ingår i en Skogskunskap-information. Den som vill utnyttja bilder för egna informationsinsatser måste därför kontakta redaktören eller illustratörerna direkt.

Broschyr

Här kan du ladda ner och skriva ut en broschyr som beskriver Skogskunskap i kort form. Skriv ut dubbelsidigt och vik.

Broschyr om Skogskunskap 2017

Kontakt

Projektledare är Mats Ostelius, mats.ostelius@skogforsk.se.

Redaktör på uppdrag av Skogforsk är Mats Hannerz, mats.hannerz@silvinformation.se

Systemutvecklare är Sven Tegelmo, sven.tegelmo@skogforsk.se

Driftsansvarig är Patrik Ryzko, patrik.ryzko@skogforsk.se.

Senast korrigerad: 2019-11-01

SENASTE KOMMENTARER
Björk (Betula spp.)
Hej, visst kan björkar också drabbas av frost när de är nyutslagna men deras strategi är att lövsprickningen inte sker förrän den värsta frostperioden är över. De växer sedan snabbt så att deras kronor når över frostskiktet efter några år. Det är därför björkar är så användbara som frostskyddande skärmar över mer frostkänsliga arter som gran. / Skogskunskap
Björk (Betula spp.)
Hej, jag undrar varför björken är tålig mot frost?
Bok (Fagus sylvatica)
Hej Anna, Boken räknas som ett hårt trädslag. På denna sidan kan du läsa mer om olika egenskaper som densitet och hårdhet hos virke: https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/slutavverka-och-salja-virket/virkesegenskaper/ Hårdheten mäts med ett Brinelltest enligt Janka-metoden, och enheten för hårdheten varierar lite för olika användningar (megapascal eller kilonewton). I testet mäts hur stor kraft som krävs för att pressa en stålkula av en definierad storlek och vikt ner i träet. / Skogskunskap
Bok (Fagus sylvatica)
Hej jag undrar Vad för hårdhet är det på träslaget och vad mäts det i?
Al (Alnus spp.)
Hej Lova, jag är inte säker på vad du menar med din fråga. Alen som trädslag är oftast naturligt uppkommen, i fallet med klibbal från stubbskott efter äldre alar och med gråal från rotskott, men de kan förstås också vara fröföryngrade (eller planterade). Så det är inget miljömässigt problem med deras "framställning". Båda arterna binder luftkväve och de kan därmed "gödsla sig själva" och även omgivningen genom att löven fälls gröna med hög kvävehalt. / Skogskunskap
Al (Alnus spp.)
Hej! Jag har bara en fråga angående hur Al framställs, har det någon miljöpåverkan i sånna fall vad?
Hybridasp
Bra verktyg, vore perfekt om man kunde styra priser/ kostnader själv också (timmer, massaved, avverkningskostnader etc.)
Snytbagge
Hej Magnus, När verktyget togs fram var insekticidbehandling normen även om mekaniska skydd började komma. Idag kan de mekaniska skydden betraktas som likvärdigt skyddande. Vi bör ändra i informationstexten, tack för påpekandet. / Skogskunskap
Snytbagge
Hur rättvisande blir det om man använder mekaniskt skydd i stället för insekticid?
Måttenheter - Omräkningstal
Hej Bertil, Skördarmätning anses ge en säker virkesmätning idag. Här är en artikel från Skogforsk från 2020 som har studerat frågan: http://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/mattenheter---omrakningstal/ Hälsningar Skogskunskap
Måttenheter - Omräkningstal
Hur säker är skördarmätningen? Ska den räknas upp med något tal eller kan man lita på den rakt av.
Plantering
Hej Carl, Spännande att du vill prova blandskog. På 3,5 hektar gissar jag att det finns partier som är torrare respektive friskare där tall och gran kan planteras på de delar där de passar bäst. Om marken är en typisk "mellanbonitet" där både tall och gran passar kan man också mixa trädslagen och sedan välja med röjsågen eller i gallringar vilka träd man vill satsa på. Strävar man efter att behålla en blandning av tall och gran blandade som enskilda stammar är det ofta en utmaning, då är det lättare att fördela trädslagen på olika delar av beståndet. Se gärna filmen Tall, gran eller både och? som kan ge lite inspiration: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/blandskog/filmer-om-blandskog/ Hälsningar Skogskunskap
Plantering
Hej. Jag har nyligen avverkat ett bestånd om 3,5 hektar med gran och tall. Ytan ska planteras efter något års hyggesvila. Jag överväger att plantera 50/50 tall och gran. Men hur är lämpligt att göra detta? Blanda tall och gran genom att sätta varannan planta? Dela upp ytan i två delar, en för gran och en för tall, eller flera mindre renodlade ytor?
Kontakt
Hej, Det finns ett verktyg där du kan räkna om ståndortsindex till bonitet enligt Skogshögskolans system: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet/. Ett annat verktyg visar boniteten i det äldre Jonsson-systemet: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet---jonssonbonitet/ Hälsningar Skogskunskap
Kontakt
Hur beräknas bonitet utifrån ståndortsindex?
Röjningsanalys
Hej Lövet, Visst finns det många röjningsobjekt som är täta idag men när funktionerna för tidsåtgång togs fram fanns inte tillräckligt mycket studiematerial för att fånga in dessa. Det är därför som programmet slutar på 9500 stammar (sammanlagt för alla trädslag). Men visst vore det bra om de "gamla hederliga" tidsstudierna från 60-, 70- och 80-talen kunde återuppstå. Vi behöver mer moderna data för både röjning och plantering. / Skogskunskap
Röjningsanalys
Programmet begränsar stamantal före röjning till till max 9500/ha Detta är svårt för oss att förstå när våra provytorna visar ett snitt på 30 000 stam/ha och 4m höjd på de röjda stammarna Vi röjer ca: 700 ha per säsong på privatägd mark
Hur påverkas beståndet av gallring?
Hej Bertil, Det är en bra kommentar, och vi är medvetna om att det kan finnas behov av uppläsning. Hittills har vi inte haft resurser till det, men det är inte omöjligt att vi kan få till någon lösning framöver. / Skogskunskap
Hur påverkas beståndet av gallring?
Jag skulle vilja ha någon som läser upp för mig.
Röjning och gallring
Hej Are, innehållet i Skogskunskap sätts samman och skrivs av en redaktör (Mats Hannerz) men eftersom materialet är plockat från en mängd olika källor anger vi inte någon person som författare. Om du vill referera kan du göra det till Skogforsk, www.skogskunskap.se. Och gärna lägga till vilken sida du refererar till. Lycka till. / Skogskunskap