Skogsbruksplanen – ett bra stöd

En skogsskötselplan/skogsbruksplan är ett viktigt verktyg för att nå dina mål med skogen. Den innehåller en beskrivning av ditt skogsinnehav med förslag på åtgärder och när i tiden de bör utföras.
Hur går det till att göra en skogsbruksplan? Se filmen.

Vad är en skogsbruksplan?

En skogsbruksplan är skogsägarens verktyg för att planera skogliga åtgärder – på både kort och lång sikt. Med den håller du koll på när du ska röja, gallra och slutavverka och var du ska ta särskilda hänsyn till natur, kulturmiljö eller andra värden. 

Här kan du läsa mer om skogsbruksplanens innehåll.

Dina mål formar planen

För att åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen ska stämma överens med dina mål med skogen är det viktigt att utgå från dem när den planen fram.

Skogen indelas i avdelningar

I en skogsbruksplan delas skogen in i olika avdelningar (kallas också bestånd) som kan skötas på ett likartat sätt. En avdelning kan vara allt från några tiondels hektar till tiotals hektar stor. Indelningen utgår ofta från trädens ålder, trädslag, markens bördighet och behov av skötsel. Andra faktorer som påverkar indelningen är tillgången på vatten och förekomst av naturvärden.

Kräver lagen en plan?

Nej, lagen kräver ingen plan. Tidigare (1979 års skogsvårdslag) krävdes en skogsbruksplan eller (för mindre fastigheter) en förteckning. Sedan 1993 års reviderade lag finns inga krav på plan. Men en skogsbruksplan är förstås bra ändå.

Kräver certifiering någon skogsbruksplan?

Ja, både FSC och PEFC kräver att du kan dokumentera ditt skogsbruk i en skogsbruksplan, och det ska tydligt framgå vilka mål som som olika delar av skogen ska skötas efter. Planen ska alltså vara målklassad (läs mer)

Digital plan eller papper i pärm?

Den gamla pappersplanen kan förstås fungera bra, åtminstone för små fastigheter. Är fastigheten lite större och om du vill ha bättre koll är det en fördel med en digital plan som också är lättare att uppdatera. Många planleverantörer erbjuder datorstödda planer, och idag kan de vara kopplade till webben så att även rådgivaren har tillgång till samma information. Planen kan då innehålla mycket mer än avdelningsbeskrivningar, till exempel kassaflödesanalyser och avverkningsplanering. 

Håll planen uppdaterad

Tänk på att skogen förändras snabbt. Använd planen för att dokumentera alla åtgärder så att den hålls aktuell. Det har du och kommande generationer stor glädje av. När du till exempel har föryngrat, skriv in vad du gjorde för åtgärder, vilka plantor du använde och hur det gick. Spara stambrev och andra dokument.  Dokumentera också skador, vindfällen, kulturmiljöspår och annat du ser när du är i skogen.

Senast korrigerad: 2023-09-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)