Priser på skogsfastigheter

Priset på skogsfastigheter ökade kraftigt efter millenieskiftet. Prisstatistik går att finna hos både Skogsstyrelsen och mäklaraktörer.
Bild: Gösta Hedberg

Vad är skogen värd?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men har tagit ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige.

Priser i skogskubikmeter per hektar

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

LRF Konsult, en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik

Real utveckling av priset på skogsmark under 10 år (2017)

Kr/m3sk och förändring i %.

  2015 2016 2017 1 år, % 5 år, % 10 år, %
Norra 254 247 276 +11,7 -4 -7
Mellersta 415 405 415 +2,6 -3 +5
Södra 582 611 613 +0,2 +8 +28
Hela Sverige 398 400 415 +3,8 +1 +9

 

Källa: LRF Konsult, Skogspriser helår 2017

Marknadspriset är mer än bara virket

Priset avspeglar inte bara värdet på den växande skogen. Läge i landet, om det finns bostad på fastigheten, möjligheter till jakt och fiske och mycket annat gör att skogsmarkspriserna ofta överstiger värdet av virkesproduktionen (avkastningsvärdet). Här är några rapporter som belyser betydelsen av "hårda" och "mjuka" värden på skogsfastighetspriserna:

Ett sätt att spegla skillnader mellan marknadspris och avkastningsvärde är det prisindex som Skogssällskapet sammanställer. Tabellen visar till exempel att marknadspriset var 2,02 gånger så högt som avkastningsvärdet i området Uppland (mars 2017).

Inrapporterade marknadspriser, avkastningsvärden och skogsindex i december 2017 (från Skogssällskapet, Skogsindex) Kronor per hektar.

  Marknadspris Avkastningsvärde Skogsindex
Norrbotten 26400 20740 1,27
Mellannorrland 42000 34510 1,22
Uppland 85170 42540 2,00
Västra Sverige 98900 68200 1,45
Södra Sverige 109850 70880 1,55

 

Fastighetsvärdering vid överlåtelser och intrång

Fastighetsvärdet har stor betydelse vid överlåtelse av mark, till exempel vid en försäljning eller ett generationsskifte, och dessutom vid inlösen eller intrång vid reservatsbildning eller om mark ska bebyggas.

Vid värdering av överlåtelser av hela skogsfastigheter eller bestånd används ofta Lantmäteriets Beståndsmetoden (BM-Win). Vid intrång används ortsprismetoder, som visar vad fastighetsmarknaden normalt betalar, eller marknadsanpassade avkastningsmetoder, som tar hänsyn till fastighetens framtida nettoavkastning. Naturvårdsverket har en beskrivning om ersättning vid bildande av naturreservat.

Värdera själv

Mäklarföretaget Areal, LRF Konsult samt Norra Skogsägarna har publika räknesnurror som ger indikationer på prisnivåer och hur olika faktorer slår på priset (se länkarna). Man måste dock komma ihåg att priserna kan skilja sig enormt mycket från de beräknade nyckeltalen. 

Priset per hektar

Skogsstyrelsen sammanställde tidigare statistik över försäljningen av lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Så här såg hektarpriserna ut år 2012:

Försäljningspris för produktiv skogsmark 2012, kronor per hektar

Landsdel Kronor per hektar
Norra Norrland 24181
Södra Norrland 33849
Svealand 55865
Götaland 84179
Hela landet 56295


Källa: Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk årsbok 2014

Senast korrigerad: 2018-11-21

Kommentarer (0 st)