Priser på skogsfastigheter

Priset på skogsfastigheter ökade kraftigt efter millenieskiftet. Prisstatistik går att finna hos både Skogsstyrelsen och mäklaraktörer.
Bild: Gösta Hedberg

Vad är skogen värd?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men tog ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige, medan 2018 såg stigande priser i södra och mellersta men sjunkande priser i norra Sverige.

Priser i skogskubikmeter per hektar

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

LRF Konsult, en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik

Real utveckling av priset på skogsmark under 10 år (2018)

Kr/m3sk och förändring i %.

  2016 2017 2018 1 år, % 5 år, % 10 år, %
Norra 252 278 269 -3,4 +5 -13
Mellersta 413 427 453 +6,1 +12 +10
Södra 623 625 649 +3,9 +18 +32
Hela Sverige 408 423 435 +2,9 +12 +10

 

Källa: LRF Konsult, Skogspriser helår 2018

Marknadspriset är mer än bara virket

Priset avspeglar inte bara värdet på den växande skogen. Läge i landet, om det finns bostad på fastigheten, möjligheter till jakt och fiske och mycket annat gör att skogsmarkspriserna ofta överstiger värdet av virkesproduktionen (avkastningsvärdet). Här är några rapporter som belyser betydelsen av "hårda" och "mjuka" värden på skogsfastighetspriserna:

Ett sätt att spegla skillnader mellan marknadspris och avkastningsvärde är det prisindex som Skogssällskapet sammanställer.

Inrapporterade marknadspriser, avkastningsvärden och skogsindex i november 2018 (från Skogssällskapet, Skogsindex) Kronor per hektar.

  Marknadspris Avkastningsvärde Skogsindex
Norrbotten 28320 23740 1,19
Mellannorrland 44100 37830 1,17
Uppland 88510 53510 1,65
Västra Sverige 107500 84960 1,27
Södra Sverige 116610 89350 1,31

 

Fastighetsvärdering vid överlåtelser och intrång

Fastighetsvärdet har stor betydelse vid överlåtelse av mark, till exempel vid en försäljning eller ett generationsskifte, och dessutom vid inlösen eller intrång vid reservatsbildning eller om mark ska bebyggas.

Vid värdering av överlåtelser av hela skogsfastigheter eller bestånd används ofta Lantmäteriets Beståndsmetoden (BM-Win). Vid intrång används ortsprismetoder, som visar vad fastighetsmarknaden normalt betalar, eller marknadsanpassade avkastningsmetoder, som tar hänsyn till fastighetens framtida nettoavkastning. Naturvårdsverket har en beskrivning om ersättning vid bildande av naturreservat.

Värdera själv

Mäklarföretaget Areal, LRF Konsult samt Norra Skogsägarna har publika räknesnurror som ger indikationer på prisnivåer och hur olika faktorer slår på priset (se länkarna). Man måste dock komma ihåg att priserna kan skilja sig enormt mycket från de beräknade nyckeltalen. 

Priset per hektar

Skogsstyrelsen sammanställde tidigare statistik över försäljningen av lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Så här såg hektarpriserna ut år 2012:

Försäljningspris för produktiv skogsmark 2012, kronor per hektar

Landsdel Kronor per hektar
Norra Norrland 24181
Södra Norrland 33849
Svealand 55865
Götaland 84179
Hela landet 56295


Källa: Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk årsbok 2014

Senast korrigerad: 2019-10-17

Kommentarer (2 st)

Furleng · 2019-07-08
Det skulle vara intressant med en text som visar värdering/pris av/på mark med olika ålder på skogen; från nyavverkad mark, till nysådd och fullmogen skog. Ovan sägs exempelvis 23 tkr i Norrland, men det är ett genomsnitt.
Svar från Skogskunskap · 2019-07-08
Hej Furleng, Ett tips är att ladda ner LRF Konsults prisstatistik via https://www.lrfkonsult.se/tjanster/fastighetsformedling/salja-fastighet/prisstatistik/. Där finns bland annat diagram som visar spridningen i priser per hektar beroende på virkesförrådet i olika landsdelar. Där syns tydligt att priset ökar med virkesförrådet (i diagrammen är spridningen 5000-80000 kr/hektar), men också att det är en enorm spridning som beror på andra faktorer som läge, arrondering, jaktmöjligheter, virkeskvalitet och mycket annat. / Skogskunskap
EAu · 2019-12-17
Statistiken känns helt missvisande och förvillar den som läser. Har under hösten -19 följt marknaden i norra halvan av Västernorrland och har inte ett enda exempel på försäljning under 260 kr/skm3. Prisspannet spänner över området från 260 upp till 440 kr/skm3. Snittet någonstans straxt under mitt emellan.
Svar från Skogskunskap · 2019-12-17
Hej EAu, Statistiken kan säkert vara missvisande lokalt eftersom den redovisar medelvärden för större områden. LRF Konsult har uppdaterat sin statistik även för halvåret 2019, och den visar snarare på en liten nedgång i norra och mellersta Sverige, men en uppgång i södra. Här kan du ladda ner LRF Konsults rapporter: https://www.lrfkonsult.se/tjanster/fastighetsformedling/salja-fastighet/prisstatistik/ . Hälsningar Skogskunskap.