Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på innehållet i Skogskunskap?

Kontakta redaktören (ange gärna vilken sida det handlar om):

Du kan också lämna kommentarer på varje sida genom länken Skriv kommentar.

 

Övriga frågor om Skogskunskap, kontakta projektledaren:

 

Fler kontakter och information om Skogskunskap hittar du här.

Senast korrigerad: 2020-02-17

Kommentarer (1 st)

2020-07-10
Tar man hänsyn till djurlivet när man röjer träd o sly på försommaren? Fåglar o andra djur har ju ägg o ungar då.Har hittat fågelungar som blivit skrämda ur sina bon där man farit fram med röningssågar o dy. Är det inte möjligt att spara röjning o avverkning till sensommar o höst?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej, Många skogsföretag undviker att röja under fåglarnas häckningssäsong. Granen, åtminstone lite grövre gran, röjs ofta på eftersommaren för att undvika att den sextandade barkborren lägger ägg i röjningsvirket. Röjning på vårvintern och sen höst har också fördelen att det är mindre risk för angrepp av rotröta i stubbskären (som kan drabba även röjningar om granarna är lite grövre). Tall med skorpbark bör dock röjas i maj-juni efter att märgborren har svärmat. Det kan krocka med fåglarnas häckning. Det är dock en mindre andel av ungskogsröjningarna det handlar om. / Skogskunskap

SENASTE KOMMENTARER
Röjning för blandskog
Hej Hur bör man tänka när man röjer en blandskog med glesplanterad gran, tall samt björkuppslag. Det gäller både gran och tallmark. Granen är 3-10 m hög,(liksom björken) tallen är högst 2 m, oftast i buskform då älgbetestrycket varit högt under alla åren. Skall man ändå prioritera tallen på tallmarken, eller blir kvaliteten helt undermålig på tallen? Den blir ju inte så bra på granen heller sägs det. Skogsägare i Sjuhäradsbygden
Lönsamhet i skogsvårdsarbete
Hej Urban, tack för kommentaren. Har du förslag på en annan nivå på normal planteringstakt? Kanske även dags att ändra för barrotsplantering. / Skogskunskap
Lönsamhet i skogsvårdsarbete
Förvald prestation för yrkesverksam plantör känns låg (20 timmar/ha)
Prestationer i röjning från SLA
Hej John, Som framgår så ska tidsåtgångarna avse effektiv röjning under ideala förhållanden, utan tankning, pauser, gångtider etc. Det får alltså läggas till, liksom försvårande omständigheter. Siffrorna är gamla och jag tror inte de används i praktiska entreprenörsavtal idag, men i brist på andra har vi ändå valt att presentera dem eftersom det ger en uppfattning om hur mycket längre tid det tar att röja ett tätt och ett högt bestånd. Det kostar att vänta med röjningen. Men alla tips om modernare siffror är välkomna. / Hälsningar Skogskunskap
Prestationer i röjning från SLA
Vad är det för övermänniskor som klarar av de här siffrorna?
Vem äger skogen?
Hej Tomas, du har rätt att det är luddigt uttryckt. Den största enskilda åldersgruppen (beroende på hur man drar gränserna) är i detta fall den nämnda 50-64 år. Jag har nu specificerat de två åldersgrupper som är äldre (som tillsammans blir 43 %, det är riktigt). / Hälsningar Skogskunskap
Vem äger skogen?
"Största åldersgruppen är 50-65 år (36 %). 43 % av skogsägarna är 65 år eller äldre" Det ser motsägelsefullt ut att presentera siffrorna på det sättet. (43% är ju mer än 36%)
Plantval - Gran
Hej Cg Heikinpieti, vi fick ett svar från Mats Berlin, ansvarig för Plantvalprogrammet: För att kunna ge användningsrekommendationer i andra länder än Sverige måste vi kunna utveckla landöverskridande modeller i samråd och samarbete med forskare och myndigheter i dessa länder. För tall har vi gjort just detta tillsammans med Finland och ambitionen är att kunna erbjuda motsvarande/liknande verktyg för gran inom några år. Då hoppas vi att både Finland och Norge finns med. I dagsläget får vi därför främst hänvisa till respektive lands rekommendationssystem och frökällor. Men om miljöskillnaderna på andra sidan gränsen är små jämfört med motsvarande område på svenska sidan, torde rekommendationerna vara väldigt lika. Det bör dock kollas upp att det är tillåtet att plantera svenska plantor enligt de nationella regelverket. / Hoppas det förklarar varför du fick ditt resultat i Plantval gran. Hälsningar Skogskunskap.
Insektskador
Hej Lars, Vi fick ett svar från Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen: "Nej, jag har aldrig sett märgborregångsystem på contorta. Däremot kan det förekomma sextandad barkborre, men de verkar ha problem med kådan och får sällan särskilt mycket avkomma där. I Norrbotten får man se upp med ”lilla granbarkborren”, Ips amitinus, som är på spridning från norra Finland. Den verkar kunna föröka sig bra på contorta oavsett grovlek." Så det verkar i dagsläget inte vara någon fara med röjningsvirke av contorta med tanke på märgborreskador, men man vet ju aldrig om det kommer nya rön i framtiden. / Hälsningar Skogskunskap
Insektskador
Hej, är det så att märgborren angriper färsk contorta också, eller gäller det bara vanlig tall? Vill veta för vi ska röja rätt så grov contorta i Härjedalen framöver är det tänkt.
Plantval - Gran
Bra tänkt som verktyg. Kommer att bidra till att skogsägandet blir mer professionellt. Men jag som bor vid en Riksgräns vill också kunna plantera på min mark. Ogiltig lokal. Välj planteringsbar lokal i Sverige. Det var ju ett stämmningssänkande meddelande...
Vresalm (Ulmus laevis)
Hej, Det finns förstås många trädslag som skulle kunna beskrivas här men vi har valt att fokusera på de viktigaste inhemska skogsträden. Om du går till Svenska träd på Skogssveriges hemsida kan du hitta info om bland annat hästkastanj, https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad. / Skogssverige
Vresalm (Ulmus laevis)
Hej jag vill säga att jag gärna vill ha med kastanjeträd
Följ upp avverkningen
Hej Mariana, det var tråkigt att höra om din situation. Jag valde att redigera bort namnet på köparen eftersom vi inte vill peka ut någon som brottsling i Skogskunskap om det inte finns bevis. Däremot kan ju situationen vara principiellt intressant. Din revisor borde kunna ge tips om hur du går vidare, men steg 1 när betalningen inte kommer bör väl vara att skicka en betalningspåminnelse med dröjsmålsränta, och därefter att kontakta kronofogden för inkasso. Titta noga på hur kontraktet såg ut, t.ex. hur en tvist ska lösas. Står det inte något om skiljedom kan ett slutligt steg vara att gå till domstol. Men vi håller tummarna för att det löser sig innan dess. Tyvärr sitter vi inte på juridisk expertis själva, men det finns ju hos många konsultföretag, mäklare och banker, om du inte går till en advokatbyrå direkt. / Skogskunskap
Följ upp avverkningen
Hej! Jag har sålt skog till [bortredigerat namn av Skogskunskap]. Jag vill veta vad jag vänder mig för att få hjälp? Han svarar inte på telefon, sms och mail. Jag har fått ut en del men inte allt. De har inte följt kontraktet samt jag har inte fått det överenskomna och det är en bluffmakare som sålt delar av min skog till en annan person. Som jag då heller inte fått någon redovisning eller betalt för. Detta är flera månader sedan och jag vill dels varna andra för att ha några affärer med dem och veta var man vänder sig. Finns någon hjälp att få eller ska jag anlita advokat? Virkesbörsen och min revisor har försökt ringt men de svarar ej. Tacksam för svar.
Röjning
Hej Martin, Den här sidan ger bara en snabb översikt av röjningens fördelar. Vill man satsa mer på kvalitetsproduktion, klena kvistar och smalare årsringar i till exempel en tallföryngring kan röjningen senareläggas och göras mer försiktigt i början. Det beskriver vi närmare under sektionen Röjning i Sköta barrskog. Där hittar du exempel på skötsel av naturligt föryngrad tallskog och sådd tall. Att hoppa över röjningen med syfte att få tätare årsringar är en vansklig åtgärd. Om stammar knäcks, toppar bryts etc. i den då gängliga ungskogen så försvinner mycket av kvalitetsvinsterna. / Skogskunskap
Röjning
Hej! Ni skriver att röjning ger mer värdefull virkesproduktion. Har ni några vetenskapliga fakta som stödjer det? Också senvuxet med täta årsringar borde ge ännu bättre betalt pga högre kvalitet som ämnar sig för högkvalitativa produkter, tex fönster etc.
Virkespriser
Hej Jonas, vi har valt att använda de absoluta (nominella) priser som anges i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Envar kan gå in där och hämta siffror och räkna om till inflationsjusterade värden. Inflation är lite vanskligt eftersom vi då måste bestämma vilket index som ska användas - KPI, producentprisindex, exportprisindex etc. På samma sätt är en historisk omvandling till Euro jobbig eftersom vi då måste ta hänsyn till de aktuella kurserna vid varje kvartal. Hoppas diagrammet ändå är till nytta. / Hälsningar Skogskunskap
Virkespriser
Hej! Har ni möjlighet att uppdatera erat diagram med inflationsjusterade siffror? Gärna i sek och eur (eur blir ju extra intressant då vår export är så stor).
Stickvägar och stickvägseffekter
Hej Gugge, vi menar avståndet mellan stickvägarnas centrum (c/c), det är förtydligat i texten nu. Tack för kommentaren. / Skogskunskap