Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på innehållet i Skogskunskap?

Kontakta redaktören (ange gärna vilken sida det handlar om):

Du kan också lämna kommentarer på varje sida genom länken Skriv kommentar.

 

Övriga frågor om Skogskunskap, kontakta projektledaren:

 

Fler kontakter och information om Skogskunskap hittar du här.

Senast korrigerad: 2020-02-17

Kommentarer (2 st)

2020-07-10
Tar man hänsyn till djurlivet när man röjer träd o sly på försommaren? Fåglar o andra djur har ju ägg o ungar då.Har hittat fågelungar som blivit skrämda ur sina bon där man farit fram med röningssågar o dy. Är det inte möjligt att spara röjning o avverkning till sensommar o höst?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej, Många skogsföretag undviker att röja under fåglarnas häckningssäsong. Granen, åtminstone lite grövre gran, röjs ofta på eftersommaren för att undvika att den sextandade barkborren lägger ägg i röjningsvirket. Röjning på vårvintern och sen höst har också fördelen att det är mindre risk för angrepp av rotröta i stubbskären (som kan drabba även röjningar om granarna är lite grövre). Tall med skorpbark bör dock röjas i maj-juni efter att märgborren har svärmat. Det kan krocka med fåglarnas häckning. Det är dock en mindre andel av ungskogsröjningarna det handlar om. / Skogskunskap
Mauritz Glaumann · 2021-01-03
Hur beräknas bonitet utifrån ståndortsindex?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-04
Hej, Det finns ett verktyg där du kan räkna om ståndortsindex till bonitet enligt Skogshögskolans system: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet/. Ett annat verktyg visar boniteten i det äldre Jonsson-systemet: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet---jonssonbonitet/ Hälsningar Skogskunskap

SENASTE KOMMENTARER
Död ved ger nytt liv i den brukade skogen

Hej Martin, Kul om våra texter blir använda. Hoppas du laddade ner och tittade på syntesartikeln också, och inte minst att du kikade på filmen. / Hälsningar Skogskunskap

Död ved ger nytt liv i den brukade skogen
Hej, jag vill bara tacka för den användbara och välskrivna artikeln ovan. Den hjälpte mig enormt i mitt skolarbete där jag skriver om återställning av kalhygge (där jag självklart refererade till artikeln ovan). Tack så mycket! :)
Tillväxt i blädningsskogen

Hej Leif, Visst är det en tallskog med underväxt av gran. Jag hade först valt en vanlig bild på en fullskiktad granskog men det har vi på så många andra sidor, så jag ville visa en annan form. I detta fall en skog som på mycket lång sikt kommer att utvecklas till en granskog. De som förespråkar blädning över stora arealer måste förstås vara medvetna om att vi då bara gynnar gran. Tallen måste skötas på ett annat sätt. / Hälsningar Skogskunskap

Tillväxt i blädningsskogen
Bilden visar en tallskog med underväxt av gran som efter några blädningar är en ren granskog Skulle vi inte ha mer tallskog?
Tillväxt i blädningsskogen
Får man ta ner så gamla träd ?
Björk (Betula spp.)

Hej Ella, Visst går det att hålla nere björkar i trädgårdar till exempel. Ibland dör de, men ibland kan man med återkommande och försiktig beskärning hålla liv i dem länge. Att ta av en hel meter på en tre meter hög björk låter drastiskt men inte omöjligt om du har ett tillräckligt lövverk nedanför. Men jag rekommenderar inte beskärning nu under savningstid, om du inte vill sätta en krage runt sågsnittet och samla björksav :-). Vänta till sensommaren och sätt gärna lite Lacbalsam på sårytan, alternativt under vintern. Sen får du räkna med att beskära återkommande och hålla koll på att trädet är vitalt. Men - beskärning av en björk är förstås alltid en risk för dess fortlevnad, den bedömningen får du göra själv. / Lycka till, Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Hej Jag har en ung tårbjörk stående, undrar vad som händer om jag klipper/beskär ner höjden? En granne har klagat. Den är idag ca 3 meter hög och de vill att jag kapar en meter. Mvh
Lagen och slutavverkning

Hej Per, Frågor rörande dispens tycker jag det är bättre att ställa till Skogsstyrelsen (Skogskunskap är ju fristående även om vi stöttas av Skogsstyrelsen). Ibland kan det ju finnas bra skäl till tidigare avverkning, ibland inte. Lycka till. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Hej! Jag har en fråga avgående en åkerplantering som jag har på min fastighet. Granskogen är enligt min skogsbruksplan en G30 på 56 år. Jag har upptäckt att granarna börjar bli angripna av rotröta och varje år så blåser det ned ett antal träd. Nu har jag börjat fundera på att avverka beståndet och nu under helgen va jag och tog reda på två vindfällen och då passade jag på att räkna årsringarna och mäta längden på träden och kom till att träden är 46 år och längden 24 meter. Till min fråga har skogen uppnåt lägsta avverkning ålder, och om inte finns det finns det möjlighet att få någon sorts dispans med tanke på att det just är en åkerplantering som ofta angrips av rotröta.
Lagen och slutavverkning

Hej Kaia, det finns mig veterligen inget generellt förbud mot avverkning under försommaren men det är förstås olämpligt om man har ett rikt fågel- och djurliv. Det kan ju hända att just denna skog var starkt angripen av granbarkborre och att man vill ta ut träden innan skalbaggarna har börjat svärma. Artskyddsförordningen ger en del vägledning om var man behöver ta strikt hänsyn. Finns det hasselmus i området så finns den med i Artskyddsförordningens så kallade bilaga 4 och även i EU:s art- och habitatdirektiv som en art som kräver strikt skydd. Spillkråkan är också uppräknad i art- och habitatdirektivet, och gröngöling och mindre hackspett är tillagda i den svenska artskyddsförordningen. Vill du veta vad som gäller för just denna skog rekommenderar jag dig att kontakta din lokala Skogsstyrelse. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Är det tillåtet att avverka skog nu på försommaren? Området nära oss avverkas totalt. Inte ens små björkar får stå kvar. Små tallar och granar har mejats ner manuellt under vintern. Nu skövlas resten. Hur är det med hänsyn av ekorr-och fågelungar. De är ju små just nu. Vi har både större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling på området. Även hasselmus har observerats. Är orolig för djurlivet. Avverkningen är på privat skog.
Bok (Fagus sylvatica)

Hej Nabori gillar potatis, Här är beskrivningen från Wikipedia: Vanlig bok finns i stort sett i hela Europa ner till nordvästra Turkiet. I Turkiet och österut genom Asien ersätts den av den orientaliska boken, Fagus orientalis. / hälsningar Skogskunskap

Bok (Fagus sylvatica)
Vilken del av världen växer den?
Dammbindning

Hej Lars, intressant fråga även om den ligger utanför skogsbrukets verksamhet. Det finns en rapport om dammbindning på belagda vägar från VTI som behandlar detta (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf). Dammbindning sänker friktionskoefficienten (dvs. gör det halare) och det är viss skillnad mellan olika dammbindningsmedel. Om jag tolkar figurerna rätt blir det oftast (initialt efter påläggning) ungefär lika halt som med en halv millimeter vatten på vägytan (men det är min tolkning utan att ha detaljgranskat rapporten).  / Hälsningar Skogskunskap 

Dammbindning
Hej! Jag undrar angående dammbindning på asfaltsvägar. Är det något som rekommenderas eller kan det t o m vara farligt , dvs att vägen kan bli hal? Mvh
Björk (Betula spp.)

Hej Erland, Ett normalt planteringsförband på 2x2 meter (2500 plantor per hektar) ger utrymme för lite spill på vägen om plantor dör. I takt med att beståndet växer är det viktigt att röja och gallra så björkarna inte tappar krona, då kommer du ganska snart ner till kanske 1000 stammar per hektar. Tänk dock på betesrisken - om din tallplantering var förlorad kanske det berodde på viltbete. I så fall är risken stor att även björkplanteringen misslyckas om du inte hägnar in ytan. Lycka till / Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Skall göra en björkplantering på en mindre yta där en del av en 15-årig tallplantering totalskadats. Saknas tyvärr naturlig föryngring i området. Plantavstånd?
Dammbindning

Hej Förskolan, frågan ligger långt utanför Skogskunskaps kompetensområde, men jag har aldrig hört talas om att man använder dammbindning i barnens sandlådor. Det låter otänkbart och onödigt. Dammproblemen uppstår ju när vägtrafiken river upp finpartiklar från vägbanan, knappast av att barn leker i sandlådan. / Hälsningar Skogskunskap

Dammbindning
Hej. Är det samma damm som kan bildas i sandlådor? Är det bäst att binda ihop med vatten/salt/rapsolja i sandlådan då också så inte barn andas in det?
Björk (Betula spp.)

Hej Livetärsomettträd,

Du lyfter en viktig fråga som också togs upp i den björkrapport som Skogforsk producerade förra året (se länk på sidan). Om fler börjar sköta sina björkskogar för att skapa såg- och svarvbart virke kommer vi att kunna ha råvara även inom landet, och även skapa incitament för inhemsk produktion. Idag kommer det mesta från Finland och Baltikum, men den ryska råvarukällan kan ju vara borta ett tag framöver. Någon uppfattning om priser i Sverige jämfört med Finland har jag inte. / Hälsningar, Skogskunskap