Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på innehållet i Skogskunskap?

Kontakta redaktören (ange gärna vilken sida det handlar om):

Du kan också lämna kommentarer på varje sida genom länken Skriv kommentar.

 

Övriga frågor om Skogskunskap, kontakta projektledaren:

 

Fler kontakter och information om Skogskunskap hittar du här.

Senast korrigerad: 2023-01-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Student på miljövetarprogrammet · 2023-03-22
Man vet att skogsavverkning, framförallt kalhyggesbruk, hotar den biologiska mångfalden på det sätt att det skapar en homogen livsmiljö där få arter kan leva med en begränsad variation av mångfald. Forskning visar att kalhyggen skadar ekosystemets funktioner och leder till en skog med få strukturella element, vilket påverkar artrikedomen i skogen och utgör en fara för bland annat svampsamhällen, lavar och insekter. Men ett bättre alternativ till kalhyggesbruket är kontinuerligt skogsbruk som efterliknar naturliga störningsregimer och främjar den biologiska mångfalden. Varför används inte ett mer kontinuerligt skogsbruk i dagens skogsförvaltning?
Svar från Skogskunskap · 2023-04-05

Hej! Varje skogsägare har ett eget mål med sin skog och det är Skogsvårdslagen som reglerar och ställer krav på skogsägaren, men skogsförvaltning bygger till stor del på frihet under ansvar. På senare tid har intresset ökat för skogsskötsel för flera mål och behovet av kunskap om effekterna av olika skötselregimer är stort. Skogforsk har många projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad, däribland ett fältförsök som visar på alternativa skogsskötselmetoder som efterliknar naturliga störningar. Läs mer på Effaråsen - målbilder för miljöhänsyn.

Anita · 2022-06-03
Hej När tar man frö från björken? är det de långa hängen som är frö som syns nu i juni på björken?
Svar från Skogskunskap · 2022-06-03

Hej Anita, Vänta till slutet av juli-början av augusti när fröna har mognat och innan de börjar släppa från hängena. / Hälsningar Skogskunskap

Mauritz Glaumann · 2021-01-03
Hur beräknas bonitet utifrån ståndortsindex?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-04
Hej, Det finns ett verktyg där du kan räkna om ståndortsindex till bonitet enligt Skogshögskolans system: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet/. Ett annat verktyg visar boniteten i det äldre Jonsson-systemet: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet---jonssonbonitet/ Hälsningar Skogskunskap
2020-07-10
Tar man hänsyn till djurlivet när man röjer träd o sly på försommaren? Fåglar o andra djur har ju ägg o ungar då.Har hittat fågelungar som blivit skrämda ur sina bon där man farit fram med röningssågar o dy. Är det inte möjligt att spara röjning o avverkning till sensommar o höst?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej, Många skogsföretag undviker att röja under fåglarnas häckningssäsong. Granen, åtminstone lite grövre gran, röjs ofta på eftersommaren för att undvika att den sextandade barkborren lägger ägg i röjningsvirket. Röjning på vårvintern och sen höst har också fördelen att det är mindre risk för angrepp av rotröta i stubbskären (som kan drabba även röjningar om granarna är lite grövre). Tall med skorpbark bör dock röjas i maj-juni efter att märgborren har svärmat. Det kan krocka med fåglarnas häckning. Det är dock en mindre andel av ungskogsröjningarna det handlar om. / Skogskunskap

SENASTE KOMMENTARER
Lönn (Acer spp.)

Hej! 
Ja visst gör de. Din fråga är lite utanför området för oss på Skogskunskap, men vi har hittat en sida som heter skogsskafferiet som kanske kan vara till hjälp. Där står det vad du kan använda skogslönnens blommor till.

Lönn (Acer spp.)
Blommorna luktar ju så sött och gott när de kommer .Kan man använda dessa blommor till något
Alm (Ulmus glabra)
jag tycker om att det är mycket fakta och man lär sig mycket
Olika planttyper
Snytbaggegnag - vilket underbart ord!!!
Rennäring och skogsbruk

Hej!
Att skogsbruk pågår på marker där det bedrivs rennäring är ett faktum. Skogskunskap beskriver därför hur man kan ta hänsyn till rennäringen i skogsbruket.

Skogskunskap är ingen journalistisk produkt. Ambitionen med webbsidan är att sprida objektiv kunskap om skogsbruk sett ur flera olika perspektiv.

Rennäring och skogsbruk
Vad har skogsbruk på privata marker med rennäring att göra, detta är inte seriös journalistik. Men det kanske inte är avsikten...
Fällning

Ja precis. 

Fällning
heter mojengen bara motorsåg
Markvegetation

Hej Helene!
Kul att du använt och är nöjd med verktyget. Det är förstås många skogstyper vi skulle kunna illustrera med bilder, men tyvärr skulle det svämma över om vi skulle ha med alla. /Hälsningar Skogskunskap

Markvegetation
Ni kunde ju ha med en bild på bokskog också. Jag testade modellen på ett bokbestånd som ska börja föryngringshuggas, och det gick utmärkt. Kom till mark utan fältskikt som det verkligen är.
Andra former av hyggesfritt skogsbruk

Hej Niklas,
Vi har ett kapitel om blädning:

https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/bladningsskogsbruk/

Trevlig läsning! / Hälsningar Skogskunskap

Andra former av hyggesfritt skogsbruk
Jag saknade kapitel om blädning
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Jenny!
Trädslaget är begärlig viltföda och om man tittar på skötselrekommendationerna bör det skyddas, särskilt om betestrycket är högt. Det bör göras så snart som möjligt och innan höstens och vinterns bete. Hägn ger ett bra skydd men det är dyrt och kräver underhåll. Någon form av viltskydd som appliceras på plantan kan vara ett alternativ, men åtgärden behöver upprepas tills träden har tagit sig förbi viltsäker höjd.

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
hej! Vi har i helgen planterat Douglas gran i Småland. När ska man börja skydda dem från viltet? Tänkter triko eller snurra runt fårull på toppen. Hälsningar Jenny
Röjning i björk, asp och al

Hej Staffan!
Så här svarar en forskare på Skogforsk som arbetat mycket med rotröta:

Normalt anses det inte vara någon stor risk för att få sporinfektioner som sprider sig vidare eftersom rottickan ”föredrar” barrträd. Man har dock i studier sett att rotticka kan infektera björk, även i små stubbar, men med betydligt mindre risk för vidare spridning. Utifrån en rotrötesynpunkt kan därmed björk- och lövröjning i praktiken utföras under hela året. Vill man verkligen minimera riskerna på riktigt rötkänsliga ståndorter så kan det möjligen kännas bättre att röja under icke vegetationsperiod, om den möjligheten finns.

Röjning i björk, asp och al

När under året kan björkröjning göras om man tänker på rotröterisken?

Dödsbo

Hej!
Det var tråkigt att höra. Vårt tips är att du och din bror bokar ett möte med någon som är kunnig på både skog och arvsskifte så kan ni prata igenom och försöka komma vidare i er situation. Lycka till!  

Dödsbo

Min äldsta bror säger att han ska ta hand om det. Inget händer och över 2 år sedan pappa gick bort. Kan jag göra något?

Upptagning av väggata och markavtäckning

Hej Clabbe,
Det håller vi med om. Hoppas att du får tag i den den information du behöver här på Skogskunskap.

Upptagning av väggata och markavtäckning

Det är viktigt med bra information när jag funderar på att börja själv med skogsbruk och inte leja hjälp alla gånger.
mvh Clabbe N.