Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på innehållet i Skogskunskap?

Kontakta redaktören (ange gärna vilken sida det handlar om):

Du kan också lämna kommentarer på varje sida genom länken Skriv kommentar.

 

Övriga frågor om Skogskunskap, kontakta projektledaren:

 

Fler kontakter och information om Skogskunskap hittar du här.

Senast korrigerad: 2023-01-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Student på miljövetarprogrammet · 2023-03-22
Man vet att skogsavverkning, framförallt kalhyggesbruk, hotar den biologiska mångfalden på det sätt att det skapar en homogen livsmiljö där få arter kan leva med en begränsad variation av mångfald. Forskning visar att kalhyggen skadar ekosystemets funktioner och leder till en skog med få strukturella element, vilket påverkar artrikedomen i skogen och utgör en fara för bland annat svampsamhällen, lavar och insekter. Men ett bättre alternativ till kalhyggesbruket är kontinuerligt skogsbruk som efterliknar naturliga störningsregimer och främjar den biologiska mångfalden. Varför används inte ett mer kontinuerligt skogsbruk i dagens skogsförvaltning?
Svar från Skogskunskap · 2023-04-05

Hej! Varje skogsägare har ett eget mål med sin skog och det är Skogsvårdslagen som reglerar och ställer krav på skogsägaren, men skogsförvaltning bygger till stor del på frihet under ansvar. På senare tid har intresset ökat för skogsskötsel för flera mål och behovet av kunskap om effekterna av olika skötselregimer är stort. Skogforsk har många projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad, däribland ett fältförsök som visar på alternativa skogsskötselmetoder som efterliknar naturliga störningar. Läs mer på Effaråsen - målbilder för miljöhänsyn.

Anita · 2022-06-03
Hej När tar man frö från björken? är det de långa hängen som är frö som syns nu i juni på björken?
Svar från Skogskunskap · 2022-06-03

Hej Anita, Vänta till slutet av juli-början av augusti när fröna har mognat och innan de börjar släppa från hängena. / Hälsningar Skogskunskap

Mauritz Glaumann · 2021-01-03
Hur beräknas bonitet utifrån ståndortsindex?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-04
Hej, Det finns ett verktyg där du kan räkna om ståndortsindex till bonitet enligt Skogshögskolans system: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet/. Ett annat verktyg visar boniteten i det äldre Jonsson-systemet: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/bonitet---jonssonbonitet/ Hälsningar Skogskunskap
2020-07-10
Tar man hänsyn till djurlivet när man röjer träd o sly på försommaren? Fåglar o andra djur har ju ägg o ungar då.Har hittat fågelungar som blivit skrämda ur sina bon där man farit fram med röningssågar o dy. Är det inte möjligt att spara röjning o avverkning till sensommar o höst?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej, Många skogsföretag undviker att röja under fåglarnas häckningssäsong. Granen, åtminstone lite grövre gran, röjs ofta på eftersommaren för att undvika att den sextandade barkborren lägger ägg i röjningsvirket. Röjning på vårvintern och sen höst har också fördelen att det är mindre risk för angrepp av rotröta i stubbskären (som kan drabba även röjningar om granarna är lite grövre). Tall med skorpbark bör dock röjas i maj-juni efter att märgborren har svärmat. Det kan krocka med fåglarnas häckning. Det är dock en mindre andel av ungskogsröjningarna det handlar om. / Skogskunskap

SENASTE KOMMENTARER
Gallringsmall för barr och löv

Hej Bernt,
Hamnar du mitt emellan två bokstäver kan du ta del av tipsen från båda bokstäverna. 

Gallringsmall för barr och löv
Svårt att se vilken bokstav som passar när man ligger emellan dem
Föryngring av ek

Ja, det kan du göra. Tänk dock på att så fler ollon än om du skulle så på våren, eftersom grobarheten är lägre på hösten och ollonen utsätts för gnagare, fåglar och insekter under en längre tid. 

Föryngring av ek

Kan man så årets ollon i höst?

Röjning av vägkanter

Hej Anna och tack för bra input! Nu har vi lagt med mått för höjden samt en illustration över måtten. 

Röjning av vägkanter
Saknar höjden. Rekommenderad 4,60?
Lagen och gallring

Hej Erik,
Att vi använder det klassiska diagrammet beror på att det är så det är skrivet i lagen. Var och en kan ju göra egna översättningar till höjd/grundyta, men det är inte säkert att det blir samma i alla skogar beroende på höjd- och dinensionsspridning bland träden. Så det är säkrast för oss att hålla oss till lagboken.

Lagen och gallring
Det klassiska diagrammet för att illustrera §10 med höjd/volym är i praktiken rätt svårt att använda. Går det att (på ett ungefär) översätta till höjd/grundyta istället? Det hade varit enklare att tillämpa och förklara i praktisk traktplanering.
Ek (Quercus spp.)
Bra att veta👍
Om verktyget hybridasp
Jag hade koll själv😃
Virkespriser

Hej Anders,
Skogskunskap bedriver inte journalistik med nyhetsbevakning och granskning. Det överlåter vi till fackpressen. Däremot kan vi översiktligt informera om virkesmarknaden och visa den information som finns tillgänglig.

Ett tips är att läsa om virkesmarknaden på Skogsforum och ATL. Skogsforum har också en podd, Skogsfredag, som löpande diskuterar detta ämne, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

Virkespriser
Jag tycker relevant kunskap också är jämförande info om priser i grannländerna, som tex att en skogsägare i Finland får kanske ca 50 proc mer betalt för sin råvara. Svenskt virke är billigast i Europa. Varför är det så? Hur analyserar skogskunskap.se den situationen, vad är det som inte fungerar i den svenska marknaden, vad kan regering och myndigheter göra för att få rätsida på detta? Dvs om man vill ha rätsida på det.
Måttenheter - Omräkningstal

Hej Anders,
Den är inte auktoritativ, utan bygger på gamla data för trädens avsmalning. Det kan finnas andra lokala utbytestabeller. I förhandlingar kan aktörerna själva välja vad de ska utgå från.

Måttenheter - Omräkningstal
Hur auktoritativ är denna omräkningstabell? Är den alls förhandlingsbar inom ramen för virkesförsäljning? Eller bör alla hålla sig till denna omräkning?
Björk (Betula spp.)

Vet inte exakt, men har en enorm björk 20-25 meter från 3-våningshuset jag bor i. Vill uppskatta att den är runt 40 meter hög, t.o.m kanske lite högre. Den är fantastisk. Har inte sett en sån mastodontstor björk tidigare. En upplevelse!

Granbarkborrens naturliga fiender

Hej Aune,
Roligt att höra att informationen var till nytta för dig.
Hälsningar Skogskunskap

Granbarkborrens naturliga fiender

Mycket intressant information att läsa. Man ser verkligen att problemet inte är olösligt.

Eken i Sverige

Hej Myra,
Vårt tips är att du tar kontakt med Johan Sonesson på Skogforsk i den här frågan. Lycka till!

 

Eken i Sverige
Hur är det med eken på Gotland, är den odlad eller självsådd? Och andra på Gotland vanligt förekommande trädslag såsom ask och oxel, är de planterade eller självsådda?
Kostnader för skogsvård

Hej Jan,
Inom södra Sverige varierar kostnaden för skogsvård en hel del. Generellt sett har Götaland högre kostnader än Svealand, men det är nog mer korrekt att dra slutsatsen att skogsvårdskostnaderna ökar med ökad bonitet. Ser man specifikt till röjning så var kostnaden på egen skog 2949 kr per ha för 2022,  men jämför man med kostnaden för röjning på annans skog så var den betydligt högre 4250 kr per ha. Detta är troligen en effekt av att de större skogsägarna röjer tidigare än den genomsnittlige enskilde skogsägaren. Variationen för båda dessa medelvärden är och har alltid varit rätt stor som en effekt av olika förutsättningar för de svarande. Med dagens inflationsläge får man förvänta sig att årets kostnader för röjning är högre än fjolårets.