SENASTE KOMMENTARER
Virkesförråd
Hej Julian, i verktyget Måttenheter-Omräkningstal finns alla de värden du undrar över.
Virkesförråd
Hej! Finns några enkla omräkningstal mellan "m3sk" till "m3to" och till "m3fub" ? Hur förhåller de sig till varandra?
Beståndets biomassa och energi
Hej KTH-studenter: Jag tror inte att ni ska använda de få alternativen i verktyget i ert arbete, det är bara en handfull exempel för att visa på energipotentialen i olika typer av bestånd. Verktyget är framtaget av redaktören på Skogskunskap och bygger på typbestånd från verktyget Beståndsval i Skogskunskap (som i sin tur är typbestånd från Riksskogstaxeringen, ett slags genomsnittsbestånd för respektive trädslag och län), biomassafördelning enligt programmet ProdMod, som tillhandahålls av SLU i Alnarp, och energiberäkningar enligt verktyget WeCalc (också det ett verktyg i Skogskunskap). Om ni ska använda beräkningsunderlag och referera så ska ni gå till ProdMod (kan laddas ned på http://www2.ess.slu.se/PM/) och titta mer under informationen om Beståndsval och WeCalc. Angående lämplig procentsats för Grot- och stubbuttag så finns inga färdiga mallar idag även om det är önskvärt. Uttagets storlek beror så mycket förutsättningarna. I normalfallet blir 30 % av groten kvar i beståndet men under milda vintrar på blöt mark kan 70 % behöva lämnas kvar för att skydda marken. Verktyget är skapat 2009.