SENASTE KOMMENTARER
Blädning i praktiken
Hej Leif, Det finns inte så många studier om virkeskvaliteten i blädad skog, men några är summerade i en rapport från Future Forests (ladda ner och läs sid 33-37 i https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/f-for/pdf/ff-rapport_hyggesfritt_skogsbruk_en_kunskapssammanstallning-2017-04-02.pdf). I genomsnittt är virkeskvaliteten och densiteten likvärdig med den i likåldrig skog men egenskaperna skiljer sig mer både inom och mellan träd i den blädade skogen. Det är större risk för tjurved och att plankorna slår sig i virke från flerskiktad skog, enligt studien. I samma rapport kan du läsa från sidan 52 och framåt om risken för rotröta, som är större om rötan lyckas etablera sig i beståndet. I den blädade skogen utförs ju upprepade gallringar som är inkörsport för rotröteinfektion. Rötan har lätt att växa vidare in i andra träd. / Skogskunskap
Blädning i praktiken
Har någon studerat tjur juvenilved och röta i blädad skog .
Viltskador i röjningsskogen
Hej, Det är tråkigt att ni drabbats så hårt av kronvilt och det är riktigt att vi inte nämner det specifikt i Skogskunskap. Det bör vi lägga till eftersom det lokalt kan vara ett svårt problem, både med fejning och barkgnag. Ett problem med kron- och dovvilt är att det inte finns så mycket konkreta skogsvårdstips hur man minskar skadorna. Det handlar mest om att hålla viltstammen i balans. / Skogskunskap