SENASTE KOMMENTARER
Rödek (Quercus rubra)
Hej Nils-Erik, Kul att höra. Rödekarna måste vara rejält stora nu, om de inte har slutat sina dagar till och med. Det kanske är "dina" ekar som nämns i en tidigare kommentar om Kopparhatten. / Skogskunskap
Rödek (Quercus rubra)
När jag arbetade på Skogssällskapet på 1950-talet planterade vi en del rödek, en planta i var fjärde grop, tanken var att få in lite löv i granskogen. Hallandsås och i Skåne.
Stickvägar och stickvägseffekter
Hej skogsbrukare, Tillväxtförluster pga stickvägar är inte så enkelt som att räkna på tomrum i stickvägsarealen. Kantträden får ofta en högre tillväxt som kompenserar för tomrummet intill, och stickvägarna dras ofta där det finns naturliga luckor i beståndet. I skogsskötselseriens avsnitt Gallring (https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-7-gallring.pdf) finns ett avsnitt om tillväxtförluster på sidan 50 och framåt. Tillväxtförlusterna i försök har varierat mellan 5 och 10 %. Efterhand som beståndet glesas ut genom gallringar får stickvägarna en allt mindre effekt på volymskillnaderna, till slut står ju alla träd på ett avstånd som motsvarar stickvägens bredd. Ett exempel var en granskog där stickvägar med 3,5 och 5 meters bredd lades ut. Stickvägsförlusterna i det första fallet var 4 % och i det andra 8 % mätt under en 17-årsperiod. Tillväxtförluster på 15-20% pga stickvägar är nog väldigt ovanligt även med ett tätare stickvägssystem. Det skulle i så fall förutsätta att man medvetet avverkat de grova, välväxande, träden och lagt stickvägen där. / Hälsningar Mats Hannerz, redaktören för Skogskunskap