Hyvling

Hyvlingen återställer vägbanans jämnhet. Samtidigt blandas materialet om så att det får rätt egenskaper.
Vår- och underhållshyvling, en film i serien Din Väg. 23:48 min.

Vid hyvling ska vägbanans jämnhet återställas, samtidigt som materialet blandas om för att få rätt egenskaper. Det sker genom att man korrigerar tvärfallet (bombering och skevning), jämnar till grusvägen och håller slitlagret i trim.

Slitlagrets uppgifter är i första hand att:

 • Leda av vatten från vägytan till dikena
 • Förhindra igenväxning
 • Skapa god komfort för trafikanter

Efter extremt torra eller våta perioder kan trafiken ha orsakat spår, potthål, och korrugering. När vägen utsätts för väder och trafik sorteras de olika fraktionerna, stenstorlekarna, upp längs och tvärs vägen. Dessa är till skada för trafikanterna och bidrar till att vägen bryts ner fortare. Hyvlingen återställer materialet och formen på vägen.

Hjulspår och potthål ska fyllas igen. Det görs genom att hyvelbladet river upp vägmaterial och det material som samlats i strängar i vägmitten och på vägkanterna. Hyveln blandar materialet och lämnar en jämn yta. Den nya ytan får en bra form genom inställningen på hyvelblad och strängspridare. Ojämnheter gör annars att vattnet vid kraftig nederbörd stannar kvar och mjukar upp vägen. Detta sänker bärigheten och ökar risken för erosion.

Man kan också behöva hyvla i samband med kantskärning eller annat underhållsarbete.

 

Underhållshyvling_Karl-Åke_Kjellberg_1200x675px.jpg/Medium?nc=093554

Foto: Karl-Åke Kjellberg.

 

 

Hyvla en till två gånger per år

Ju mer trafik, desto mer hyvling behövs. Större skogsbilvägar, som hålls öppna hela eller större delen av året, behöver hyvlas minst två gånger per år.

Vägar med mindre trafik behöver inte hyvlas lika ofta. Där är det viktigare att hyvla och justera vägen inför en trafiktopp, exempelvis i samband med en avverkning, och att vägen återställs efter en sådan hård belastning. Däremot bör vägar med slitlager hyvlas minst en gång per säsong.
Om slitlagret blivit tunnare än 5 cm bör man kompletteringsgrusa före hyvling, särskilt på högtrafikerade vägar.

När och hur ska man hyvla

Hyvla när vägen är fuktig

Det är nödvändigt att slitlagret är lagom fuktigt för att hyvlingen ska ge önskat resultat. Av praktiska och ekonomiska skäl hyvlar man därför främst under våren och hösten, då vägen är naturligt fuktig. Om vägen är för torr, kommer hyvlingen att göra att mycket finmaterial dammar bort, och hyvlingen kan då öka nedbrytningen av vägen, istället för att återställa funktionaliteten.

Om vägen hunnit torka upp kan man mjuka upp slitlagret och binda finmaterial genom bevattning. Det finkorniga materialet binder de grövre kornen som annars blir liggande löst ovanpå med risk för stenskott och materialförluster.

Rensa bort block före hyvlingen

Stenplockning på väg med hjullastare. Foto Mats Hannerz.

Stenplockning med hjullastare kan vara en bra metod om det rör sig om stora stenar. Foto Mats Hannerz.

Större stenar som kommit upp till ytan genom tjällyftning bör tas bort före hyvlingen.

Blockrensningen kan ske på flera sätt, beroende på tillgänglig utrustning och storleken på de uppfrysta blocken. Om det är länge sedan man rensade block, och man vet att det finns flera stora block, är det bäst att använda grävmaskin. En grävmaskin kan lätt hantera blocken, och samtidigt användas till åtgärder som trumbyten och dikesrensning.

Om det endast rör sig om mindre block, så kan ofta en skicklig hyvelförare "peta" upp dem, och köra dem åt sidan. Om blockrensningen måste ske när man inte har tillgång till hyvel eller grävmaskin, kan en hjullastare med blockrensare eller pallgaflar användas istället.

För att uppnå ett önskat och varaktigt resultat med hyvlingen är det viktigt att:

 • Använda väghyvel utrustad med grussträngspridare
 • Hyvla med två drag, ett i vardera riktningen
 • Hyvla in det lösa gruset från kanterna
 • Hyvla även mötesplatser och vändplaner
 • Hyvla djupt, åtminstone till någon centimeter under botten av potthål, hjulspår och korrugeringar nås. Använd med fördel System 2000 på hyveln
 • Bygga upp rätt tvärfall (bombering och skevning) det vill säga vägytans lutning i förhållande till horisonten. Rekommenderat tvärfall för skogsbilvägar är fem procent.  Tvärfallet kan mätas med en två meter lång rätskiva med ett fastmonterat digitalt vattenpass som läggs tvärs över vägen (från mitten och ut mot kanten). Gör några slumpvisa mätningar längs vägsträckan och på båda sidorna.
 • Bibehålla vägbredden och undvika att det uppstår kantöverhäng.
 • Aldrig hyvla om slitlagret är för torrt. Ofta krävs minst 6-8 mm nederbörd för att det ska bli tillräckligt fuktigt
 • Använda vattenbil när det finns risk för upptorkning
 • Avbryta hyvlingen vid stora nederbördsmängder.

Vid hyvling av kurviga vägar kan det vara svårt att avgöra vilka sträckor som ska bomberas och vilka sträckor som ska skevas. Grundregeln är att skevning utförs i kurvor med små radier medan övriga kurvor och rak vägbana bomberas.

Strängspridare på väghyvel. Foto Sveaskog.

Hyvel med strängspridare. Foto Sveaskog.

Sladda i stället för att hyvla?

Traktordragen sladd på väg. Foto Thomas Adolfsén/Skogenbild

Traktordragen sladd. Foto Thomas Adolfsén/SKOGENbild.

Sladdning kan aldrig ersätta hyvling!

Att sladda en väg med traktor- eller bildragen sladd eller ett underbett på en lastbil är också ett sätt att jämna till vägen och hålla borta vegetation. Det ersätter dock inte hyvlingen.

En hyvel lyfter upp och blandar om materialet så att det får en bättre sammansättning i ytan. En sladd kan i stället platta till vägen så att avrinning försämras.

Senast korrigerad: 2023-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)