Gödsling av skogen

Gödsling med kväve är ett av de mest lönsamma sätten att skapa fler och mer värdefulla kubikmetrar. Gödslingen utförs oftast cirka tio år före slutavverkningen.
Näringsrika korn
Bild: Skogforsk

Trots att det ofta pratas om ökat kvävenedfall från luften så är kväve en bristfaktor för trädens tillväxt på nästan all skogsmark i landet. Genom att tillföra kväve ökar trädens tillväxt. Idag har vi goda kunskaper om hur och när vi ska gödsla för att få bäst effekter på tillväxt och ekonomi. Det finns också mycket kunskaper om hur gödslingen påverkar miljön.

Gödslingen utförs oftast som en engångsgödsling för att bygga upp virkesförrådet inför slutavverkningen. En sådan gödsling är ofta mycket lönsam, förräntningen av gödslingskostnaden kan vara 10-15 % per år. Ibland kan det dock löna sig att gödsla även tidigare under beståndets utveckling.

Gödsling med traktor. Foto Dan Malm.

Gödsling från marken med traktor har större träffsäkerhet och passar för mindre objekt. Foto Dan Malm.

Gödsling med flyg kräver stora bestånd eller många bestånd som kan gödslas samtidigt. Flyggödsling är dock ovanligt idag, däremot är gödsling med helikopter vanligt och mycket träffsäkert. Med små bestånd eller bestånd som ligger nära väg är gödsling från traktor ett bra alternativ.

Miljöeffekterna av gödsling är små så länge som gödslingen utförs på ett korrekt sätt. Inget gödsel får till exempel hamna i vattendrag. Skogsstyrelsen avråder i dagsläget från kvävegödsling av tall i hela Götaland och av gran i sydvästra Götaland.

Sju baskrav för gödsling

All skog är inte gödslingsvärd. Vissa marker är naturligt så kväverika att träden inte reagerar på gödsling och i andra bestånd blir tillväxtökningen så liten att en gödsling knappast lönar sig. Ett gödslingsvärt bestånd måste uppfylla vart och ett av följande baskrav:

De 7 baskraven för gödsling

Kommentarer till baskraven:

  • Fastmark är marker där humustäcket är max 30 cm. Är det tjockare klassas marken som torvmark och då är det normalt primärt inte kväve som begränsar tillväxten, utan tillgången på kalium och fosfor.
  • På svaga marker, med ståndortsindex 14 m och lägre, blir tillväxtökningen låg mätt i kubikmeter. Gödsling lönar sig normalt inte.
  • Högproduktiva marker, med ståndortsindex över 30 m, kan vara så naturligt kväverika att det inte blir någon tillväxtökning av en kvävegödsling. Samma sak gäller för brunjordar.
  • Gödsling 10 år före slutavverkning på en T24 i Dalarna.

GÖDSLING. En film om fastmarksgödsling på skogsmark från projektet Kraftsamling Skog. 5:12 min.

Handledning om skogsgödsling

Ladda ner Skogsgödsling - en handledning (pdf), som på 53 sidor går igenom hur skogsgödsling fungerar, miljöpåverkan, det praktiska genomförandet och resultaten. I en fördjupningsdel visas hur prognosfunktionerna är framtagna och dessutom finns en rutin föreslagen för uppföljning.

Senast korrigerad: 2023-09-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Ville · 2024-03-06

Hej!
Skogsstyrelsen skriver att det krävs samråd för att gödsla med kväve, och här kommer min fråga. Gäller samrådsanmälan för gödsling endast när det handlar om kväve eller är det alla typer av gödsel? På Skogsstyrelsen står det endast om gödsling med kväve, därför undrar jag vad som gäller med andra typer av gödsel. Finns många olika typer av gödsel idag som inte enbart innehåller kväve utan annat också. Vad jag menar med andra typer av gödsel är exempelvis dom som finns i butiker för privatpersoner, dom innehåller en väldigt låg andel kväve. Vad gäller exempelvis för gödsling om man använder sig utav trädgårdsgödsel, krävs samråd då också eller är det enbart med kvävegödsel? Bifogar Skogsstyrelsens hemsida om gödsling och samråd där jag har fått min information: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/godsling/att-godsla/

Svar från Skogskunskap · 2024-03-12

Hej Ville,
Med skogsgödsling avses gödsling med kväve (N), framför allt Skog-CAN som är det vanligaste gödselmedlet. Gödsling med motsvarande 150 kg N/ha. Eftersom kväve är det mineralnäringsämne som det råder brist på finns i de flesta fall ingen anledning att gödsla med något annat.

Även askåterföring är tillståndspliktigt (Askåterföring - Skogsstyrelsen), så vår gissning är att alla typer av tillsatser till skogen borde vara tillståndspliktiga. Men för att få ett säkert svar är vårt råd att du tar kontakt med Skogsstyrelsen.