Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Varg

Ett vidkronigt och grovgrenigt förväxande träd som konkurrerar med träd runt omkring.


Vattenskott

Tunna grenar som bildas ur s.k. sovande knoppar på stammen av ett träd. Ofta kommer dessa i samband med stark friställning eller stark beskuggning. Kallas också vattskott.


Vattskott

Tunna grenar som bildas ur s.k. sovande knoppar på stammen av ett träd. Ofta kommer dessa i samband med stark friställning eller stark beskuggning. Kallas också vattenskott.


Vegetationskonkurrens

Konkurrens mellan växter om resurser såsom ljus, vatten, utrymme och näringsämnen.


Vegetationsperiod Period under året då lufttemperaturen ligger över ett visst tröskelvärde, vanligen +5 º och inom vilken en växt eller en vegetation företer aktivitet i form av tillväxt, blomning m m.

Vegetationstyp

Ett sätt att dela in marken utifrån fuktighet och näringstillgång. Exempel på vegetationstyper är blåbärsris, högört och lav.


Veteranisering

En naturvårdsmetod som går ut på att medvetet skada unga träd för att få dem att utveckla miljöer och strukturer som normalt bildas i mycket äldre träd.


Viltskyddsmedel Preparat med illasmakande eller avskräckande effekt på vilt, i huvudsak klövvilt.

Vindfälle

Träd eller stam som fallit på grund av storm eller hård vind.


Vindskador Skada på träd eller planta till följd av långvarig, ofta ensidig, påverkan av blåst.

Vinsch

Redskap för att få ut träd eller stockar ur skogen och transportera ut till väg. Mest lämpligt när det handlar om ett mindre antal träd.


Virkesförråd

Den volym skog som finns i ett ännu ej avverkat skogsområde.


Virkesupplag

Plats vid bilväg/skogsbilväg där virket mellanlagras före transport till industri. Kallas även avlägg.


Vitalisering

Behandling för att få fröna att bli mer villiga och snabba att gro.


Vrak

Den volym av virket som inte uppfyller kraven för vad den klassats som. Det kan till exempel vara rötved i en timmertrave.


Vårdträd

Stort och dominerande träd på en gård eller i en by som förr ansågs bringa framgång och lycka. Vårdträd är fortfarande vanliga på landsbygdens gårdar.


Vägbank

Vägprofil som byggts som en bank, det vill säga ovanpå den ursprungliga marken.


Väghållare

Den som har ansvar för att vägen underhålls och är farbar. I normalfallet är det väghållaren som äger vägen.


Vägkropp

Den del av vägen som byggs upp av tillförda massor och har till uppgift att ta upp belastningen från trafiken.


Välta

En ordnad samling stockar som ligger i en hög vid bilvägen i väntan på transport till industri eller som virkeslager på industri. Kallas även trave.


Värmevärde

Anger hur mycket värmeenergi som potentiellt finns tillgängligt i bränslet. Till exempel påverkar vattenandelen värmevärdet. Ju mer vatten bränslet innehåller, desto lägre värmevärde.


Växtvridenhet

Innebär att trädfibrernas riktning inte följer stammens längdriktning, utan är ordnade i en svag spiralform runt trädets kärna. Växtvridenhet kan utgöra ett kvalitetsproblem.