Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Tall Tallen är ett skogsbildande pionjärträd som kan bli upp till 30 meter högt och omkring 800 år gammalt. Den svenska skogen består till 39 % av tall (Pinus silvestris).

Temperatursumma Ett uttryck för ståndortens värmeklimat. Beskriver summan av varma temperaturer, oftast dygnsmedeltemperaturer över +5°C.

Terrass Vid vägbygge den understa delen av vägkroppen som byggs med hjälp av material i väggatan. Vanligen byggs en överbyggnad ovanpå terrassen.

Terrawattimme TWh är en energienhet som används för att ange producerad energi. Sveriges totala energitillförsel var år 2006 ca 625 TWh. 1 TWh=1.000.000 MWh.

Terrängtransport Forsling av virke i obanad terräng och på mycket enkel, ofta tillfälligt anordnad väg.

Textur Mineraljordens sammansättning med avseende på kornstorlek.

Ticka Familj av korkartade, förvedade svampar som angriper levande och döda träd. Svampen förknippas framförallt med dess konsolformade fruktkroppar som växer på trädens stammar.

Tillväxtborr Ihålig spiralborr med vilken ett cylinderformigt vedprov, en borrkärna, kan tas ur levande träd eller ur virke.

Tjurved Reaktionsved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar.

Tjäle Tillstånd då vattnet i marken har fryst till is. Tjäle förekommer under vinterhalvåret i de kalltempererade klimatzonerna.

Tjälfarligt material Vid vägbyggnad material som innehåller en hög andel fina korn. Fina korn med hög kapillaritet gör att vatten kan sugas upp från stora djup och göra vägen vattensjuk, till exempel finkorniga moräner och leror.

Tjällossning När jord med tjäle tinar upp. Tjällossning kan medföra flera olägenheter i form av sprickbildning i och uppmjukning av vägar.

Tjärgadd Tjärved hos tall som orsakats av angrepp av törskatesvamp.

Topografi Geografisk term som beskriver markytan på en plats avseende kupering, lutning, nivåskillnader och hydrologi.

Topografi Beskrivning av markytan på en plats, avseende hydrologi, kupering och nivåskillnader.

Toppbrott Trädstams övre del vars toppbrutits av p g a snötryck eller annan skada.

Toppdiameter Diameter i en stocks toppända.

Toppskott Stamdel som nybildas under en vegetationsperiod. Vanligen avses skott från stammaens högst belägna knopp.

Torr mark Markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger djupare än 2 meter och där rörligt grundvatten saknas.

Torrkvist Kvist som vid avverkningen helt saknar växtsamband med den omgivande veden.

Torvmark All mark med över 30 cm tjock torvjord under markytan. Är torvtäcket grundare benämns marken våt fastmark.

Totalålder Den totala åldern för ett träd. Brösthöjdsåldern+ 5-15 år beroende på trädslag och ståndortindex.

Trakt Inom skogsbruket benämning på en viss del av skog, till exempel inför avverkning och gallring. Se även Avverkningstrakt.

Trakthyggesbruk En skogsbruksform där skogen sköts i mer eller mindre likåldriga bestånd.

Transpiration Växters avgivande av vattenånga.

Trädbränsleuttag Uttag av biobränsle från trädråvara som inte genomgått kemisk process.

Trädslagsblandning Anger trädslagens andel av beståndets totala volym per hektar. Anges oftast i ordningen tall, gran, löv och förkortas TGL.

Trädslagsrena bestånd Bestånd som utgörs av endast ett trädslag.

Tvingande uttag För att komma fram med skogsmaskinerna måste man avverka träd som står i den tänkta stickvägen. Detta kallas tvingande uttag.

Täckningsgrad Den andel av markytan som sett ovanifrån täcks av levande växtdelar. Skattning av täckningsgrad används till exempel vid bedömning av en ståndorts bonitet.

Täckrotsplanta Planta där odlingssubstratet (oftast torv) följer med plantan ut i skogen.

Törskate Törskate eller törskaterost är en mångårig rostsjukdom på grenar och stammar på tall. Leder ofta till att träden dör.