Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Lav Organism som består av ett samarbete mellan en svamp och en alg. Vissa lavar är så kallade indikatorarter vid naturvärdesbedömning av skog. Delas upp i busklavar, bladlavar och skorplavar.

Leveransvirke Rundvirke som levereras i upparbetat skick efter att ha avverkats och forslats fram till bilväg av markägaren själv eller av nån som markägaren anlitat.

Likformig gallring Form av krongallring där uttaget är ungefär lika stort i alla kronskikt. Gallringskvot 1,0.

Linjeföring En vägs sträckning i höjd- och horisontalled. Linjeföringen anpassas till det omgivande landskapets terräng.

Ljushuggning En skogsskötselmetod som framför allt används inom skötsel av ädla lövträd. Syftet med metoden är att beståndet inte ska sluta sig igen före nästa avverkning.

Luckhuggning Skogsbrukssätt som innebär att små hyggen eller luckor tas upp och beskogas med naturlig föryngring.

Lunning Ihopsläpning av virke varvid lasten helt eller delvis släpas mot marken.

Lyra Delvis övervallad ytskada på trädstam. Skadorna kan härröra från påkörning, blixtnedslag, fejning etc.

Låga En trädstam som har legat på marken en längre tid. Stammen kam vara mer eller mindre förruttnad beroende på ålder och omvärldsfaktorer. Utgör en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter.

Låggallring Galling där i första hand eftersatta och undertryckta träd i de lägre kronskikten gallras ut. Gallringskvot 0,5-0,9.

Lågskärm En skärmställning av unga träd vars syfte är att skydda den underväxande föryngringen, framför allt mot frostskador. Björk används ofta som lågskärm.

Lågört Växtarter som räknas som lågörter i vegetationstypsschemat är relativt näringskrävande, men inte lika mycket som högörter.

Långkrök Stockkrök som är minst en meter lång. Krök som omfattar halva stocken och ligger i ett plan benämns jämn långkrök.

Längdavdrag En minskning av stockens behandlingscylinder i syfte att höja återstående stocks kvalité. I praktiken innebär det att stockens hela längd inte räknas in vid inmätning.

Lösröta Röta som i ofruset tillstånd gör mindre motstånd vid tryck jämfört med omkringliggande frisk ved.

Lövbränna Ursprungligt brandområde där tidiga pionjärträdslag såsom asp, sälg, björk och al utgör vegetationen. En lövbränna karaktäriseras av lövvegetation och betraktas som skyddsvärd biotop.