Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Lav

Dubbelorganism som består av svampar och alger som lever tillsammans i så kallad symbios (samarbete som gynnar de båda organismerna). Ska inte förväxlas med mossor, som är en annan typ av organism.


Leveransvirke

Ett sätt att sälja skog där skogsägaren, alltså säljaren, levererar färdigt virke. Leveransen sker till bilväg eller hela vägen till industri, beroende på vad säljare och köpare kommit överens om. Den inmätta volymen betalas enligt prislista.


Likformig gallring

Utglesning av skog där träd i alla storlekar tas ner. Vid likformig gallring är medeldiametern hos de avverkade träden ungefär lika stor som medeldiametern hos de kvarstående träden.


Linjeföring

En vägs dragning i såväl höjd- som horisontalled. Linjeföringen anpassas till det omgivande landskapets terräng.


Ljushuggning

Skogsskötselmetod som framför allt används vid skötsel av ädla lövträd, där man glesar ur så att trädkronorna får utrymme att växa till sig och sätta frö. Ljushuggningen skapar också förutsättningar för naturlig föryngring.


Luckhuggning

Sätt att bruka skogen som innebär att små hyggen eller luckor huggs upp i skogen. Efter hand beskogas luckorna med naturlig föryngring. Luckorna kan också planteras.


Lunning

Sätt att få ut virket ur skogen genom att släpa knippen av stammar eller stockar mot marken med häst, vinsch eller motordrivet fordon. Metoden är i dag sällsynt i svenskt skogsbruk.


Lyra

Skada på trädstammen som vanligen orsakats av påfällning, påkörning, brand eller blixtnedslag. Lyran är längsgående med stammen och kan antingen vara öppen (veden syns) eller barkdragande (ser ut som ett spår i barken, ofta omgivet av kådhaltig ved).


Låga

Trädstam som ligger på marken. Kan vara mer eller mindre förruttnad beroende på ålder och omvärldsfaktorer. Utgör en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter.


Låggallring

Utglesning av träd där i första hand de minsta och klenaste träden gallras bort för att gynna de större. Låggallring är den vanligaste gallringsformen i svenskt skogsbruk. Gallringskvot 0,5-0,9.


Lågskärm

Glest kvarställda ungträd vars syfte är att skydda de underväxande plantorna/träden, framför allt mot frostskador. Björk används ofta som lågskärm.


Lågört

Växtarter som räknas som lågörter i vegetationstypsschemat är relativt näringskrävande, men inte lika mycket som högörter.


Långkrök

Krök på stocken som är minst en meter lång. Krök som omfattar minst halva stocken och ligger i ett plan benämns jämn långkrök.


Längdavdrag

Minskning av längd på sågtimmerstock för att avlägsna fel och därigenom höja kvaliteten på den återstående stocken. I praktiken innebär det att stockens hela längd inte räknas in vid inmätning.


Lösröta

Angrepp av rötsvamp som lett till att trädets ved börjat lösas upp och sönderfalla. Om man petar med ett trubbigt föremål ger den lösa rötan mindre motstånd än intilliggande frisk ved.


Lövbränna

Område som har brunnit, där vegetationen utgör lövskog med trädslag som exempelvis asp, sälg, björk och al. En lövbränna betraktas som skyddsvärd biotop.