Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Densitet Vikt per volmenhet. Anges alltid i kg/m3.

Detaljhänsyn Speciell hänsyn till ett visst objekt med höga naturvärden. Det kan röra sig om hänsyn för grupper av växter eller individuella träd inom en biotop.

Diameter Avståndet mellan ytterkanterna hos ett stamtvärsnitt. I skogen talar man om ett flertal olika diametrar; brösthöjdsdiameter, aritmetrisk medeldiameter, grundytevägd diameter och minimidiameter.

Dimension Grovlek, diameterklass

Diskontering Beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad om den räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget. Exempel: 100 kronor som faller ut om 5 år är värda 88 kronor idag om de räknas tillbaks med 2,5 % ränta.

Dragande kedja Att såga med nedre delen av sågklingan, där kedjan rör sig in mot sågen och navet kallas att såga med dragande kedja.

Drivare Skogsmaskin som fäller och upparbetar träd samt fraktar virket till avlägg.

Drivning Avverkning och utforsling av virke från skog till bilväg eller annan transportled.

Dränering Bortledande av vatten i mark genom exempelvis dikning, vegetationens transpiration, avdunstning eller avrinning.

Dubbelstam Stam som delar sig så långt ner att man kan få ut gagnvirke i de båda delarna.

Dygnsgrader Måttenheten på storheten Temperatursumma.

Död ved Stående eller liggande trädstammar eller stamdelar som dött och börjat brytas ned av processer och organismer av olika slag.