Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Dammbindning

Tillförande av vatten, salter eller andra ämnen för att motverka att det dammar när torra vägar trafikeras.


Densitet

Mått på hur kompakt ett ämne eller material är och anges i till exempel kilo per kubikmeter. Ju högre densitet, desto mer kompakt. Densiteten i virke varierar beroende på trädslag, fukthalt och hur snabbt trädet vuxit.


Detaljhänsyn

Speciell hänsyn till ett visst objekt med höga naturvärden. Det kan röra sig om hänsyn för grupper av växter, liggande döda träd (lågor) eller individuella träd inom en biotop.


Diameter

Måttet på en rät linje som skär genom en cirkels mittpunkt med ändpunkter på cirkeln. I skogen finns ett flertal olika diametrar: brösthöjdsdiameter, aritmetrisk medeldiameter, grundytevägd diameter och minimidiameter.


Dimension

Anger virkets grovlek och diameterklass.


Diskontering

Beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad genom att räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget. Exempel: 100 kronor som faller ut om 5 år är värda 88 kronor idag om de räknas tillbaks med 2,5 % ränta.


Dragande kedja Att såga med nedre delen av sågklingan, där kedjan rör sig in mot sågen och navet kallas att såga med dragande kedja.

Dragved

Ved som bildas hos lövträd för att räta upp trädets tillväxt. Utvecklas också på grenars ovansida för att kompensera den ökade belastning som uppstår när grenen växer.


Drivare

En skogsmaskin som inte bara fäller och upparbetar träd, utan också också fraktar iväg virket till bilvägen. En drivare är alltså en kombination av en skördare och en skotare.


Drivning

Avverkning och utforsling av virke från skog till bilväg.


Dränering

Bortledande av vatten i marken genom exempelvis dikning, avdunstning eller avrinning.


Dubbelstam

Träd med två stammar där delningen skett så långt ner att man kan få ut virke av båda stammarna.


Dygnsgrader

Mått som anger den sammanlagda dygnsmedeltemperaturen (temperatursumman). Ett vanligt mått är summan av alla dygnsmedeltemperaturer över +5° under vegetationssäsongen.


Död ved

Stående eller liggande trädstammar eller stamdelar som dött och börjat brytas ned.