Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Jordart

Begrepp som används för att dela in jorden i olika klasser utifrån bland annat kornstorlek och organiskt material. Exempel på jordarter är morän, sediment och torv.


Jordmån

Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade horisonter.


Juvenilved

Kallas också ungdomsved. Den första ved som bildas hos barrträd, vanligen de innersta 10-20 årsringarna. Juvenilveden skiljer sig från den mogna veden längre ut i stammen bland annat genom högre andel vårved, kortare fibrer och större fibrillvinkel. Den har också lägre densitet och större längsgående krympning än den mogna veden. En stor andel juvenilved i stammen innebär problem för papperstillverkning och sågade varor. En planka med både juvenilved och mogen ved får sämre hållfasthet och ökad risk för deformation.