Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Impediment Mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk per hektar och år.

Indifferent stam Träd som på grund av sin ställning och utveckling tills vidare saknar nämnvärd betydelse för beståndets utveckling.

Indikatorart Växtart eller djurart som visar på förekomsten av vissa ekologiska förhållanden eller förekomsten av andra arter och används bland annat vid naturvärdesbedömningar. Arten Lunglav indikerar till exempel lång kontinuitet och stabil miljö.

Insekt Stor djurgrupp som utgör tre fjärdedelar av alla kända djurarter. Till insekterna hör till exempel flugor, steklar, fjärilar, skalbaggar och sländor. Spindlar och kvalster är kryp som vanligen tas för insekter, men som egentligen tillhör spindeldjuren.

Intercept Den sammanlagda längden av de fem årsskott som börjar närmast över 2,5 meter höjd.

Intermittent markberedning Markberedning med fläckar eller högar med bestämda avstånd.

Inäga Ägoslag som innebär att marken är öppen och brukas för jordbruk och trädgårdsodling men egentligen inte bete.