Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Impediment Mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk per hektar och år.

Indifferent stam

Träd som varken har positiv eller negativ påverkan på skogens utveckling.


Indikatorart

Djur- eller växtart som trivs i vissa speciella miljöer. Om en indikatorart lever i ett område kan man anta att många andra arter som trivs i samma typ av miljö också finns där.


Innerslänt

Den lutning ner mot vägdiket som är närmast vägen. Synonymt med framslänt.


Insekt

Största djurgruppen i världen. Känns lättast igen genom att räkna benen, som är sex till antalet. Exempel på insekter är flugor, steklar, fjärilar, skalbaggar och sländor.


Intercept

Den sammanlagda längden av de fem grenvarven på trädet direkt ovanför 2,5 meters höjd. Mätning av intercept kan användas för att bestämma ståndortsindex i ung skog.


Intermittent markberedning

Markberedning inför plantering eller sådd, där fläckar eller högar skapas med bestämda avstånd och marken emellan lämnas orörd. Metoden ger mindre markpåverkan än kontinuerlig markberedning (markbearbetning i sammanhängande stråk). Högläggning och fläckmarkberedning är exempel på intermittent markberedning, harvning på kontinuerlig.


Inversmarkberedning

En markberedningsmetod som går ut på att jorden vänds upp och ner och placeras på samma plats där den grävdes upp. Humus och vegetation hamnar i botten och bildar en kompost, och överst hamnar mineraljorden. Inversmetoden ger en liten markpåverkan och är gynnsam för plantornas etablering och tillväxt. Inversmarkberedning kan göras med grävskopa eller särskilda blad på högläggare eller harvar.


Inäga

Öppen mark som används för jordbruk och trädgårdsodling. Ursprungligen var inägorna hägnade för att hålla vilda djur och ibland även tamboskap borta från odlingarna.