Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Efterhuggning

Avverkning av fröträd och andra träd som lämnats kvar när skogen avverkades. Utförs när de nya plantorna nått tillräcklig höjd.


Eftersatta bestånd

Skogar som inte glesats ut (röjts eller gallrats) på en alltför lång tid. Ett konfliktbestånd är ett oröjt bestånd som nått gallringsålder.


Energiskog

Odling av trädslag som växer fort, vanligen på åkermark, där syftet är energiutvinning. Salix, hybridasp och poppel är exempel på snabbväxande trädslag.


Engreppsskördare

Skogsmaskin som griper, fäller, kvistar och kapar träden med ett och samma kranmonterade aggregat. Den här typen av skogsmaskin är helt dominerande vid avverkningar i dag. Jämför tvågreppsskördare.


Enkelställning Friställning av en utvald planta bland flera andra på samma plats, planteringspunkt eller i samma täckrotsklump.

Enskild väg

Alla vägar som inte är allmänna. Väghållare för enskilda vägar kan till exempel vara fastighetsägare, markägare eller samfällighetsföreningar.


Entomologi

Läran om insekter, deras beteende och levnadsmönster.


Entreprenör

En entreprenör är egentligen en person eller företag som utvecklar nya ideer och produkter och omsätter dem i praktiken. I skogsbruket används det också för företag som säljer avverknings- och/eller skogsvårdstjänster (på entreprenad).


Erosion

Slitage och borttransport av jord eller berggrund orsakat av vatten, vind eller is.


Evighetsträd

Träd som lämnas vid slutavverkning i naturvårdande syfte och är tänkta att stå kvar i skogen tills de självdör.