Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Efterhuggning Benämning på det ingrepp då överståndare och fröträd avverkas då det nya plantbeståndet nått tillräcklig höjd.

Eftersatta bestånd Till eftersatta bestånd räknas sådana som inte röjts eller lämnats utan gallring alltför länge.

Energiskog Odling av pil (Salix sp.) på jordbruksmark för att producera biomassa för energiändamål. De pilkloner som används är noga utvalda med avseende på tillväxt och produktion.

Engreppsskördare Skördare som har ett enda kranmonterat aggregat gemensamt för fällning och upparbetning.

Enkelställning Friställning av en utvald planta bland flera andra på samma plats, planteringspunkt eller i samma täckrotsklump.

Entomologi Läran om insekter. Med entomologi kan insekternas beteende och levnadsmönster förklaras vilket gör att de skogsskador som vissa insekter orsakar kan undvikas.

Erosion Slitage och borttransport av jord eller berggrund genom vatten, vind eller is.

Evighetsträd Träd som lämnas för fri utveckling vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder i naturvårdande syfte.