Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Ackumulerande fällhuvud

Kranspetsmonterat aggregat som kapar och samtidigt samlar ihop de kapade träden i en bunt. Aggregatet används vid röjning eller vid biomassauttag och främst för klenare träddimensioner.


Alkärr

Aldominerade bestånd som uppkommit genom naturlig föryngring på marker där grundvattnet normalt når upp till eller över markytan. Alkärr är ofta mycket näringsrika och artrika tack vare alens förmåga att binda luftens kväve och utgör därmed en skyddsvärd biotop.

Alkärr i Rickebasta, Knivsta.
Bild: Mats Hannerz

Allé Väg eller gata med träd planterade på bägge sidor i vanligen enkla rader. Alléer är fortfarande vanligt förekommande i parker och vid infartsvägar till större hus och slott.

Allemansrätt Unik rättighet för alla människor att vistas i naturen. Allemansrätten ger begränsad rättighet att färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla sig där.

Almsjuka En trädsjukdom som drabbar almar. Almsjuka orsakas av en blånadssvamp (Ceratocystis ulmi) vars sporer sprids med almsplintborrar. Två typer finns varav den ena är mer aggressiv och dödar trädet på ett par år.

Anilinved Gråviolett ved som är förstadiet till rotröta eller omger rötangripen ved hos gran.

Anrikningshorisont Jordmånshorisont under markytan där material och ämnen som urlakats från ovanliggande lager fälls ut. Rostjord är ett exempel på anrikningshorisont.

Aptering Uppdelning av trädstam i sortiment.

Armering Markens hållfasthet genom förstärkning av stenar och block, men också av rötter och trädrester. God armering ger bättre Grundförhållanden.

Art Vanligen en sexuellt reproducerande organism som inte kan bilda fertil avkomma med andra arter. Artens vetenskapliga namn beskrivs med två ord, till exempel Pinus silvestris (tall).

Avlägg Plats där virket samlas efter avverkningen inför vidaretransporten.

Avsättningsläge Skogs belägenhet i förhållande till marknaden för skogsprodukter.

Avsättningsmöjlighet Möjlighet att avsätta virket på marknaden för skogsprodukter.

Avverkning Fällning av träd och arbete såsom upparbetning i syfte att tillgodogöra sig virket.

Avverkningsanmälan Anmälan till Skogsvårdsstyrelsen om kommande slutavverkning som ger skyldighet att enligt Skogsvårdslagen anlägga ny skog. Om den berörda arealen är mindre än 0,5 hektar behöver ingen anmälan göras.

Avverkningstrakt Ett för avverkning avgränsat skogsområde.

Avverkningsuppdrag Avverkningsform där virkesköparen eller virkesförmedlaren utför avverkningen.