Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Radsådd Skogssådd där fröna sås i rader, oftast i markberedningsspår.

Rasbrant Brant, nedtill blockrik bildning på bergssluttning. Förekommer ofta vid sydberg och kan hålla arter som inte finns den övriga omgivningen.

Reaktionsved Ved som bildas i grenar och lutande stammar för att ta upp drag- resp. tryckspänningar, kan därigenom benämnas antingen drag- eller tryckved.

Rekreation Samlingsbegrepp för situationer och tillstånd som kännetecknas av vila och återhämtning i avkopplande miljöer. En skogspromenad kan till exempel betecknas som rekreation.

Rekreationsskogsbruk Skogsbruk med syfte att tillvarata, förstärka och utveckla skogens värden ur rekreationshänseende. I rekreationsskogsbruket (som ofta utförs i anslutning till tätorter) måste den ekonomiska skogsskötseln anpassas till friluftslivets önskemål.

Relaskop Syftinstrument för att bestämma grundytan per hektar i ett bestånd.

Riksskogstaxeringen Återkommande inventering av Sveriges skogar i syfte att beskriva dess tillstånd, tillväxt och avverkningstakt. Utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Riktskär Görs för att trädet ska falla i önskad riktning, vilket bestäms av den innersta delen av riktskäret, den s k brytmånen.

Rostjord Undre rödfärgat skikt i markprofilen i en podsol. Rostjorden utgör anrikningshorisonten i en podsol vilket förklarar dess roströda färg.

Rostjord Rödfärgat, undre skikt i markprofilen i en podsol.

Rotansvällning Förtjockning av trädstams nederdel. Vanligen bildad för att förbättra stamens stabilitet, kan även bero av långt gången rotröta hos gran.

Rotben Ovanmarkdel av sidorot vid anslutning till stam.

Rotmurkla Svamp som kan angripa plantrötter. Vanlig på bränd mark.

Rotpost Bestånd som utbjuds till försäljning på rot, d v s innan det avverkats.

Rotröta Orsakas av basidiesvampen rotticka. Angriper i färska sår på rötter och stubbar, och dödar med tiden trädet.

Rotskott Skott som växer ut från rötter, förekommer bl a hos asp och gråal.

Rotsnurr Defekt vid skogsplantodling som uppkommer på grund av felaktigt konstruerade behållare (krukor) och medför att plantans rötter inte får tillräcklig plats. Plantor med rotsnurr får lätt problem med stabilitet och tillväxt senare under utvecklingen.

Rotstock Stock från stammens rotända, d v s den första stock man apterar efter rotskäret.

Rotticka Basidiesvamp som orsakar rotröta.

Rotveck Veck som kan uppstå mellan rotens förlängning jäms med stammen.

Rundvirke Obearbetat virke som eventuellt kan vara barkat.

Råhumus Råhumus är en äldre benämning för mår. Humusen (organiskt material som håller på att brytas ned) ligger som en matta ovanpå mineraljorden. Jämför med humusformen mull, där humus och mineraljord är blandat.

Rödlistad art Arter som har en osäker framtida överlevnad och därför publiceras i en så kallad Rödlista. Våra regionala rödlistor i Sverige upprättas av Artdatabanken och fastställs av Naturvårdsverket.

Röjning Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.

Röjningsberg Benämning på de betydande arealer oröjda och eftersatta skogsbestånden i Sveriges skogar. Arealen skog med röjningsbehov ökade drastiskt efter att röjningsplikten avskaffades 1994.

Röjningsgallring Beståndsvårdande utglesning av utvecklingsbar skog varvid både röjning och gallring utförs.

Röjstam Stam som avlägsnas, röjs bort vid röjningsåtgärd.

Rörlig kostnad ostnader som har en direkt koppling till användningen av maskinen och kan vara t ex reparationskostnader och drivmedel.

Röse Anlagd mindre hög av stenar för att markera väg eller gräns, alternativt gravröse.