Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Överbyggnad Övre delen av en vägkropp exklusive terrass. Överbyggnadens krav på tjocklek beror på terrassens egenskaper.

Överskuggning Begreppet syftar vanligen på träd eller övrig vegetation som på grund av kringliggande vegetation beskuggas. Ett sätt att minska beskuggningen är genom röjning.

Överståndare Vanligen träd som lämnats kvar från ett tidigare bestånd och som regel är betydligt äldre, grövre och högre än övriga träd i beståndet.

Övervallning Sårvävnad och nytt kambium som nybildar ved runt en såryta.

Övre höjd Den aritmetiska medelhöjden av de 100 grövsta träden per hektar.