Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Packning Ingrepp med syfte att underhålla och förbättra vägens bärighet samt öka vägens motståndskraft mot vatten. Utförs med speciella maskiner.

PEFC

"Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes"  är ett globalt system för certifiering av hållbart skogsbruk med rötterna i familjeskogsbruket.


pH Ett mått på surhet, det vill säga koncentrationen av vätejoner (H+). Lågt pH innebär sura förhållanden och högt pH basiska förhållanden. pH-skalan spänner från 1 (surt) till 14 (basiskt).

Pionjärträd De trädslag som vid störning (markberedning, vindfällen, avverkning, brand etc.) är först att återbeskoga den kala ytan. Pionjärträden karaktäriseras av snabb tillväxt, god härdighet och god fröspridning.

Plantagefrö Frö som uppkommer från fröplantage. Plantagefrö härstammar från utvalda plusträd och håller mycket hög kvalitet i jämförelse med beståndsfrö.

Plantuppslag I dagligt tal ett mått på mängden plantor som uppkommer genom självföryngring på exempelvis ett hygge.

Plockhuggning Avverkning av spridda träd i bestånd utan gallring av mellanliggande partier.

Pluggplanta Planta som startat sin odling som täckrotsplanta, sen omskolats till friland där den odlats vidare som "barrotsplanta".

Plusträd Ett träd med ur skoglig synvinkel överlägsna egenskaper såsom tillväxt och virkeskvalitet som valts ut för att producera plantagefrö.

Podsol Sveriges vanligast förekommande jordmån som täcker ca 70 % av landets yta. Vanlig i barrskog. Utmärks av tydliga skikt: förnalager, mår, blekjord, rostjord och underlag.

Podsolering Den process där ämnen såsom järn och aluminium lakas ut från markskiktets övre lager och fälls ut i en så kallad anrikningshorisont (rostjord). Bildar jordmånen Podsol.

Pollen Förökningskropp hos fröväxterna som bär faderplantans arvsanlag. Pollenkornen är mikroskopiskt små och ses ofta som en gul, vit, eller blå massa. Pollen från många arter kan orsaka allergi. Gran- och tallpollen är dock inte allergent.

Population En grupp individer av samma art som lever inom ett avgränsat område. Ett granbestånd utgör således en population av granar inom beståndet.

Potthål Grop i vägbana som bildas vid vid hög trafikering eller ihållande regn.

Processor Maskin för skogsavverkning. Introducerades på 70-talet och används för upparbetning av fällda träd och stammar. Relativt vanlig som småskalig tilläggsutrustning till traktor.

Produktion Den biomassa eller del av biomassa som ett bestånd producerar under en viss tid.

Produktionsinriktad gallring Gallringsform som strävar efter att främja volymproduktionen utan större hänsyn till trädens kvalitetsegenskaper. Produktionsinriktad gallring bygger på hög gallringsstyrka och långa intervall mellan två på varandra följande gallringar.

Proveniens Härkomst. Avser inom plantproduktion en grupp växter av samma art som härrör från samma geografiska område. Benämningen avser antingen den plats träden växer på eller den plats plantmaterialet kommer ifrån.

Provträd Vid skogsinventering de träd som väljs ut, antingen slumpmässigt eller systematiskt, och därmed blir föremål för mätningar och studier.

Provyta På marken tillfälligt eller varaktigt utmärkt areal för insamling av skoglig data.