Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Fallande längd Längd hos stockar med tillåten längdvariation mellan en minimilängd och en maximilängd.

Fallförna Samlingsnamn på växtrester såsom barr, löv och kvistar som faller ner från vegetationen ovanför marken.

Fast kostnad Fasta kostnader utgörs av kapitalkostnad och andra kostnader som inte direkt påverkas av hur mycket maskinen används.

Fastmark All mark med häll eller mineraljord inom 30 cm under markytan. Huvuddelen av Sveriges skogsmark är fastmark.

Faströta Stadium hos rötförlopp där vedens hållfasthet ännu inte minskat påtagligt.

Fejning Hjortdjurs (till exempel älg, rådjur och ren) benägenhet att skrubba hornen mot träd och buskar för att avlägsna basthuden eller markera revir. Kan medföra så kallade fejningsskador på träd.

Flickning Att manuellt fylla igen de hål och gropar (potthål) som kan bildas i grusvägar vid hög trafikering eller ihållande regn.

Fläckmarkberedning Markberedningsmetod där mineraljord friläggs fläckvis för att underlätta och förbättra plantans eller fröets tillväxt, överlevnad och groning. Fläckmarkberedning utförs vanligen med hjälp av skogsmaskiner men kan även utföras manuellt med hackor.

Fläcksådd Skogssådd där fröna sås i, oftast preparerade, fläckar.

Fornlämning Lämning efter människors verksamhet under forna tider och som är varaktigt övergiven. Forn lämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950). Ex. stenröse, kolbottnar, torp, broar, fångstgropar och bronsåldersgravar.

Fornminne Bevarade rester av föremål, anläggningar eller kulturella förlopp såsom åkerbruk från äldre tid.

Fotosyntes Den process där växter omvandlar solenergi till kemiskt bunden energi i form av socker. Fotosyntesen pågår i trädens blad och barr och är den process som driver tillväxten.

Framtidstammar De träd förutom huvudstammarna som kommer att stå kvar i beståndet efter en åtgärd. En framtidsstam kan ersätta en huvudstam vid en eventuell avgång.

Fri gallring En form av kvalitetsgallring där tyngdpunkten av uttaget är förlagd till de lägsta kronskikten.

Fri gallring Gallring utan tvingande regler under gynnande av de bästa stammarna.

Frisk mark Markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger på ett djup av 1 till 2 m.

Friskkvistvirke Virke från del av stam där kvistarna har växtsamband med någon del av den omgivande veden.

Friställning Skogsskötselåtgärd där fritt utrymme skapas kring en trädkrona hos ett fullstort träd eller hos en planta genom att omkringliggande vegetation avlägsnas. Att friställa träd kan vara ett sätt att förbereda det inför en kommande avverkning. Kallas även Enkelställning.

Fröplantage Plantering av utvalda kloner eller avkommor skötta för att möjliggöra fröinsamling.

Fröträd Träd vars fröproduktion skall ge upphov till naturlig föryngring.

Fröträdsställning Glest kvarställda träd vars syfte är att genom fröproduktion ge upphov till naturlig föryngring.

Fröår År då produktionen av frö hos ett trädslag är särskilt riklig. Goda fröår infaller med olika intervall hos olika trädslag.

FSC Forest Stewardship Council, internationell, oberoende medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Bildat 1993.

Fuktig mark Markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger inom 1 meters djup.

Fuktkvot Kvoten av vattnets massa och torrsubstansens massa hos trä.

Fällskär Öppen insågning i stubbhöjd genom att ett vågrätt underriktskär möts av ett övre riktskär anlagt snett uppifrån

Fältskikt Det vegetationsskikt som består av örter, gräs, halvgräs, ris, ormbunkar samt fräken- och lummerväxter.

Förband Utplacerade träds, plantors eller markberedningsfläckars inbördes avstånd och läge i förhållande till varandra.

Förna Samlingsnamn på döda djur- och växtdelar som ännu inte förmultnat och omvandlats till humus utan har kvar sin ursprungliga form och textur.

Förnalager Det översta skiktet i en markprofil. Består av döda djur- och växtdelar som ännu inte förmultnat och omvandlats till humus.

Förstärkningslager Vid vägbyggnad ett väglager med syfte att fördela trycket från fordonens hjul på en större yta. Utgör underlag för slitlager.

Försurning Förändring av mark- eller vattenmiljön vanligen på grund av sur nederbörd som gör att pH-värdet sjunker. Försurningen kan motverkas genom kalkning.

Förväxande träd Träd som är betydligt högre och vanligen även grövre än kringstående träd.

Föryngringsavverkning En avverkning där nästan alla äldre träd tas ut och en ny skogsgeneration startar genom naturlig föryngring eller skogsodling. Synonymt med slutavverkning.

Föryngringskostnad Kostnaden för att anlägga nytt skogsbestånd. I föryngringskostnaden inräknas även omkostnader såsom planläggning och inventering etc.

Föryngringsyta Den mark som blottläggs efter en föryngringsavverkning. Synonymt med kalhygge.