Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Nakenfröiga växter

Fröväxter som inte hör till gruppen blomväxter. Innehåller framför allt barrväxter. Kallas även gymnospermer.


Naturkultur

Skogsbruksfilosofi som bygger på att maximera det ekonomiska värdet ur en trädgrupp. Det innebär att man inte ser ett skogsområde som en enhet, utan istället tittar på varje trädgrupp i området specifikt och avverkar träd som är avverkningsmogna för att gynna träd som bedöms ha ett högt framtida värde.


Naturlig avgång

Träd som dör av andra orsaker än direkta mänskliga ingrepp, till exempel på grund av stormar, svampskador och insektsangrepp.


Naturlig föryngring

Föryngring som skett enligt naturens gång, det vill säga via frön från den gamla skogens träd. För en del trädslag kan naturlig föryngring också ske via rot- eller stubbskott. Kallas även självföryngring.


Naturligt urval

Process i utvecklingen av arter som innebär att individer som är bättre anpassade till den aktuella miljön har större chans att överleva och fortplanta sig. Detta i sin tur gör att dessa egenskaper tenderar att vara de som sprider sig till kommande generationer.


Naturskog

Skog som under lång tid varit opåverkad av människan och allt mer börjat likna en urskog (skog som aldrig varit påverkad av människan).


Naturvårdsträd

Träd som lämnas kvar i samband med avverkning för att fortsätta växa och bli gamla, och så småningom dö på plats. Kallas också naturvärdesträd eller naturvårdsstammar. Tidigare användes begreppet evighetsträd, men det kan vara lite missvisande, eftersom inga träd finns kvar för "evigt". Naturvårdsträden skapar livsmiljöer för växter och djur som är beroende av gamla träd.


Nedbrytning

Process i naturen där döda växter, alger, svampar och djur bryts ner och omvandlas till oorganiskt material.


Nedsättning

Minskning av en stocks diameter på grund av virkesfel, där syftet är att höja kvaliteten på den återstående stocken. Se även längdavdrag.


Nollyta

Yta med tre meters radie där det inte växer några huvudplantor (plantor som bedöms bli en del av den framtida skogen). Andelen nollytor är ett tecken på hur lyckad föryngringen är, det vill säga om det kommer upp tillräckligt många nya plantor.


Nuvärde

Det värde som en framtida intäkt eller kostnad har idag. Nuvärdet erhålls genom diskontering, det vill säga man bestämmer sig för en viss ränta och med denna räknar man sedan om framtida intäkter och kostnader till dagens penningvärde.


Nyckelbiotop

Skogsområde med en speciell naturtyp där det finns eller kan förväntas finnas hotade arter.


Nyföryngring Föryngring som uppkommit efter självsådd från friställda fröträd eller skärmträd.

Nyttig bistam

Träd som inte har så stor betydelse i ett skogsområde, men heller inte hindrar/skadar de värdefullaste träden. Nyttiga bistammar lämnas ofta kvar när skogen utglesas för att fylla upp mellanrum samt bidra till produktionen.


Näringsgnag

Gnag som görs av insekter för att få i sig näring, till skillnad från gnag som görs vid till exempel bobyggande eller äggläggning.


Näringskapital

Den totala tillgången på näring inom en viss yta.