Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Nakenfröiga växter De fröväxter som inte hör till den grupp som har blommor. Kallas även gymnospermer. Barrträden är gymnospermer.

Naturkultur Skogsbruksmetod bygger på att de värdefullaste träden avverkas genom plockhuggning allteftersom de bedöms vara mogna.

Naturlig avgång Strödd avgång av träd av andra orsaker än direkta, mänskliga ingrepp.

Naturlig föryngring Föryngring genom självsådd eller skottskjutning.

Naturligt urval En biologisk process som medför att de individer som är mer anpassade för vissa omvärldsfaktorer har större chans att överleva och därmed lämnar mer avkomma. Ett träd kan till exempel få en fördel av att växa snabbt och högt om det växer ihop med andra träd, eftersom det då kan få mer solljus.

Naturskog Skog som varit opåverkad av mänslig aktivitet så länge att den allt mer börjat likna en urskog. Naturskogarna är liksom urskogarna av stor betydelse för hotade växt- och djurarter.

Naturvårdsstam Stam som lämnas i naturvårdssyfte.

Nedbrytning Process i natur där död a växter, alger, svampar och djur bryts ner och omvandlas främst till oorganiska molekyler.

Nedsättning En minskning av en stocks diameter på grund av virkesfel i syfte att höja återstående stocks kvalité. Se även Längdavdrag.

Nollyta Vid återväxtinventering en provyta med 3 meters radie som saknar huvudplantor.

Nuvärde Det värde som en framtida intäkt eller kostnad har idag. Nuvärdet erhålls genom diskontering (med en ränta) av det framtida beloppet. Ofta räknar man ut nuvärdet av en skoglig investering, till exempel plantering, som summan av alla diskonterade framtida intäkter minus alla kostnader fram till nästa slutavverkning.

Nyckelbiotop Skogsområde med speciell karaktär och struktur där man finner eller har starka förväntningar att finna rödlistade arter.

Nyföryngring Föryngring som uppkommit efter självsådd från friställda fröträd eller skärmträd.

Nyttig bistam Stam som lämnas kvar i beståndet för att bidra till produktionen och dana kvalitet på huvudstammar.

Näringsgnag Gnag som görs av insekter för att täcka deras näringsbehov.

Näringskapital Den totala tillgången på näringsämnen inom en viss arealenhet.