Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Undergrund Den orörda marken under själva vägkroppen.

Undertryckta stammar Stammar vilkas höjd är mindre än halva övre höjden och som p g a konkurrens från träd i skikten ovanför inte tillväxer i normal takt.

Underväxt Träd som är väsentligt yngre och vanligen lägre och klenare än huvudbeståndet. Till underväxt räknas även småträd, buskar och större plantor som lyckats etablera sig i beståndet.

Uppfrysning Upplyftning till markytan av föremål ur underliggande markskikt i samband med tjällyftning och pipkraksbildning.

Urlakning Den markprocess där exempelvis växtnäringsämnen (däribland olika metaller) frigörs och borttransporteras med vatten från ett område eller en markhorisont.

Urlakningshorisont Jordmånshorisont nära markytan som urlakas på olika grundämnen genom kemisk vittring och vattenntransport.Blekjord är exempel på en urlakningshorisont. De urlakade ämnena anrikas i en så kallad anrikningshorisont.

Urskog Skog som aldrig påverkats av mänsklig aktivitet och därmed utgör en naturlig skog med stor biologisk mångfald. Karaktäristiskt för urskogar är gamla, grova träd och gott om död ved i olika nedbrytningsstadier.