Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Packning

Ingrepp med syfte att underhålla och förbättra vägens bärighet samt öka vägens motståndskraft mot vatten. Utförs med speciella maskiner.


PEFC

"Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes"  är ett globalt system för certifiering av hållbart skogsbruk med rötterna i familjeskogsbruket.


pH

Mått på surhetsgrad i marken som mäts i en skala från 0 till 14, där 7 är neutralt. Lågt pH innebär sura förhållanden och högt pH basiska förhållanden.


Pionjärträd

De trädslag som är först att på naturlig väg återbeskoga en kal yta. Pionjärträd karaktäriseras av snabb tillväxt, hög frosttålighet och god fröspridning. Exempel på pionjärträd är al, asp, björk, sälg och tall.


Plantagefrö

Frö som skördats på fröplantage och används vid skogsodling. Plantagefrö förväntas ge väsentligt bättre skogstillväxt än frö från "vanliga" skogar (beståndsfrö).


Plantuppslag

Mått på mängden plantor som uppkommer vid naturlig föryngring, det vill säga via frön från den gamla skogens träd.


Plockhuggning

Avverkning av spridda träd i bestånd utan gallring av mellanliggande partier.


Pluggplanta Planta som startat sin odling som täckrotsplanta, sen omskolats till friland där den odlats vidare som "barrotsplanta".

Plusträd

Ett träd med ur skoglig synvinkel överlägsna egenskaper för bland annat tillväxt och virkeskvalitet. Plusträden används i skogsträdförädlingen och för att producera plantagefrö.


Podsol

En av de två dominerande jordmånstyperna i Sverige (brunjord är den andra). Podsolen är fattigare på näringsämnen, daggmaskar och bakterier. Den är också tydligare skiktad eftersom maskarna inte blandar om den. Podsoler bildas i områden där vegetationen domineras av barrskog, ljung och mossa.


Podsolering

Den process där ämnen såsom järn och aluminium lakas ut från markskiktets övre lager och fälls ut i en så kallad anrikningshorisont (rostjord). Bildar jordmånen Podsol.


Pollen

Små, runda eller platta korn som växterna använder vid sin förökning. Populärt kan man säga att pollen är växternas spermier, eftersom de bär på faderns arvsanlag. Kornen är mikroskopiskt små och oftast gula, men även röda, bruna och blå pollen förekommer.


Population

En grupp individer av samma art som lever inom ett avgränsat område. En granskog utgör således en population av granar inom det området.


Potthål Grop i vägbana som bildas vid vid hög trafikering eller ihållande regn.

Processor

Maskin för skogsavverkning som kvistar och kapar fällda träd och stammar. Introducerades på 1970-talet. Används i dag främst som småskalig tilläggsutrustning till traktor.


Produktionsinriktad gallring

Utglesning av träd där man lämnar kvar grova träd som bedöms ha god potential till hög volymproduktion. Här tas ingen större hänsyn till kvaliteten på de träd som lämnas.


Produktiv skogsmark

Mark som producerar mer än 1 skogskubikmeter per hektar och år och anses lämplig för, och till största delen används för, virkesproduktion.


Produktivitet

Mått på hur effektiv produktionen är, till exempel avverkade kubikmeter per dagsverke. Ökad produktivitet betyder att man kan producera mer med samma resurser.


Proveniens

Avser antingen den plats träden växer på eller den plats plantmaterialet kommer ifrån då det flyttats. Betyder härkomst.


Provträd

De träd som vid skogsinventering väljs ut, antingen slumpmässigt eller systematiskt, och därmed blir föremål för mätningar och studier.


Provyta

Område av en viss bestämd storlek som används för insamling av skogliga data.


Pyrofyl art

En art som är beroende av eller har mycket svårt att överleva utan skogsbränder. I Sverige finns ett 80-tal växter, svampar och insekter som på olika sätt behöver skogsbränder för att existera.