Checklista planering, projektering och konstruktion

Gå igenom checklistan steg för steg. Läs mer i den länkade informationen.
Bild: Mats Hannerz
 • Finns det behov av fler vägar, eller vägar av annan standard? En långsiktig vägnätsplan hjälper dig att prioritera investeringarna.
 • Lönar vägen sig? Kostnaden för vägens byggnad och långsiktiga underhåll ska vägas upp av dess nytta - båtnad. Läs mer om båtnadskalkyler, och räkna själv i det förenklade verktyget Vägbåtnad.
 • Kräver vägbyggnaden samråd eller tillstånd? Normalt råder samrådsplikt vid byggande av skogsbilvägar. En väg påverkar både miljön och andra intressen. Ibland krävs tillstånd för att bygga vägar. Läs mer om samråd och tillstånd.
 • Hur ska vägen dras i terrängen? Vägens sträckning i terrängen och omgivningen avgör om den blir ekonomisk, trafiktekniskt riktig och skonar miljön. Den måste också ta hänsyn till hur virkesflödena kommer att gå i skogen. Läs mer om linjeföring.
 • Vilken standard ska vägen ha? En högre standard innebär högre byggkostnad, och standarden måste därför anpassas till behoven. Skogsbilvägar byggs ofta för minst vägklass 3C. En högre standard ger dock högre tillgänglighet, och det krävs ofta på uppsamlingsvägar. En stickväg till en enskild avverkning kan få nöja sig med en lägre standard. Läs mer om skogliga vägstandarder.
 • Hur ska anslutningar, mötesplatser, avläggsplatser och vändplaner utformas? Det finns normer som vägen måste följa för att den ska kunna fungera för både persontrafik och virkesfordon. Tänk på att morgondagens virkesfordon kan vara längre och tyngre än dagens. De ska rymmas på en mötesplats, klara av kurvor och backar, och kunna vända på en vändplan. Läs mer om mått och anvisningar för vägar.
 • Hur ska du få material till vägen? Materialet är ofta halva kostnaden för vägbyggnad, därför är den en oerhört viktig fråga. Om terrassen (vägbanken innan överbyggnaden läggs på) måste byggas genom att transportera massor längs vägen kostar det tid och pengar jämfört med om terrassen byggs av massor från vägkanten. Grus till överbyggnaden kan hämtas från egna husbehovstäkter eller köpas in från kommersiella täkter. Transportavståndet har en stor inverkan på vägens kostnad. Läs mer om vägbyggnadsmaterial.
 • Finns det ledningar eller kablar att ta hänsyn till? Checka med Ledningskollen så du inte gräver av någon viktig ledning..
 • Hur ska vägdiken och trummor utformas? Vatten är vägens värsta fiende. Se till att diken har rätt lutning och att det finns trummor på rätt platser. Se också till att vatten från vägen kan samlas upp i slamfickor eller infiltreras på skogsmark innan det når vattendrag. Läs mer om diken och trummor.
 • Behöver vägen passera en våtmark eller ett vattendrag? Då ställs särskilda krav på konstruktion, både för vägens och miljöns skull. Läs mer om broar och våtmarkspassager.
 • Upprätta bygghandlingar. Ett bra projekterings- och konstruktionsunderlag i bygghandlingarna underlättar när du ska ta in anbud och när entreprenören ska bygga vägen.Läs mer om bygghandlingar.
 • Skatta kostnaderna. Kostnaden för att bygga en väg skiljer sig stort beroende på standard, terräng, om material måste transporteras etc. Ju mer kunskap du har om vilken mark vägen ska dras på, om det är behov av sprängning, om det finns vägbyggnadsmaterial på nära håll, och om det behövs särskilda åtgärder för vattenöverfarter m.m., desto bättre underlag har du när du diskuterar kostnaderna med entreprenören. Läs mer om kostnader, och använd verktyget Kostnad för vägbyggnad som en checklista.
 • Ta in anbud från entreprenörer. Läs mer om upphandling och entreprenadavtal.
 • Utvärdera anbuden.
 • Nu kan du börja bygga vägen! Läs mer om vägbyggnadsteknik.

Lycka till!

Se hur andra har gjort

Filmserien Din Väg är framtagen för att hjälpa skogsägare och entreprenörer att lyckas med sitt byggande och underhåll av skogsbilvägarna.

Filmen Vägbyggnation går igenom vad som krävs för att bygga en bra skogsbilväg, och vilka misstag som INTE får göras. 47:39 min.

Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg klass 3 och 4 är grunden för projekteringsarbetet. 33:49 min.

Senast korrigerad: 2021-09-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)