Samråd och tillstånd

Innan vägen kan byggas krävs ett samråd med berörda myndigheter. Det kan vara Trafikverket, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beroende på åtgärd. Ibland krävs också tillstånd.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Vägnätsplanen är ett bra underlag för ett tidigt samråd med myndigheter, enskilda och andra som kan ha intresse av vägens tillkomst.

I vissa fall kan samråden leda till att planerad sträckning behöver ändras. Om andra markägare berörs kan det då bli aktuellt att formalisera hur kostnaderna ska fördelas, till exempel genom laga förrättning.

Anslutningar

Du måste ha tillstånd från Trafikverket om du ska ändra eller bygga en ny anslutning av en enskild väg till allmän väg. Trafikverket tar ut en avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg. Avgiften ligger för närvarande på 4 600 kr (2023). I vissa fall måste du också ha tillstånd från den kommunala väghållningsmyndigheten.

Om vägen ska anslutas till en annan enskild väg ska samråd ske med ägaren av den vägen. Om vägen korsar en järnväg ska samråd ske med ägaren, vilken oftast är Trafikverket.

Läs mer om hur du ansöker om ny eller ändrad utfart hos Trafikverket.

Anmälan om avverkning

I många fall måste du avverka skog när du ska bygga skogsbilväg. Om du ska avverka minst 0,5 ha skog så måste det anmälas till Skogsstyrelsen. Ett exempel: en 250 meter lång väg med en väggata på 20 meter innebär 0,5 ha avverkning.

Enligt skogsvårdslagen ska anmälan skickas in senast sex veckor i förväg. Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen ge dispens från sexveckorsregeln.

Anmälan är giltig i tre år och kan antingen göras via pappersblankett eller elektroniskt via ett formulär i Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats.

Läs mer på Skogsstyrelsens webb.

 

I vissa fall krävs tillstånd

I speciella fall måste du ansöka om tillstånd för att få avverka. Det gäller om du tänkt bygga vägen i ett område som klassas som:

  • fjällnära skog
  • skyddsskog
  • ädellövskog

Hänsyn enligt skogsvårdslagen

Hänsyn till natur- och kulturmiljön ska tas självmant av den som låter bygga en väg. I föreskrifterna till skogsvårdslagen anges vilka hänsyn som måste tas och att skador på miljön ska undvikas eller begränsas. De allmänna råden till Skogsvårdslagen hjälper till att tolka föreskrifterna.

Skogsstyrelsen kan lämna råd om vilken hänsyn som ska tas i det enskilda fallet. Om det bedöms nödvändigt kan skogsstyrelsen även utfärda ett föreläggande om viss konkret hänsyn.

Den som bygger väg inom renskötselområdet måste också ta hänsyn till rennäringen. I vissa fall finns också skyldighet att samråda med berörd sameby.

Samråd enligt Miljöbalken om "Väsentligt ändrad naturmiljö"

Åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska enligt Miljöbalken anmälas för samråd. Normalt är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för frågor som rör Miljöbalken. Skogsstyrelsen har dock i normala fall ansvaret för samråd kring skogsbilvägar och andra skogsbruksåtgärder. Skogsstyrelsen anser att byggande av skogbilväg är en åtgärd som i de flesta fall kräver ett samråd enligt Miljöbalken.

Åtgärd som ska anmälas för samråd får inte påbörjas förrän tidigast 6 veckor efter det att anmälan om samråd gjorts, om inte Skogsstyrelsen medger annat.

Den som har gjort en anmälan om avverkning av skog enligt skogsvårdslagens bestämmelser har också klarat eventuell samrådsskyldighet enligt Miljöbalken. Under samrådet förs en dialog om den planerade vägens sträckning och utförande. Syftet med detta är att undvika eller begränsa negativa effekter på naturmiljön.

Täkter

Grustäkt. Foto Mats Hannerz.

Sannolikt en husbehovstäkt. Foto Mats Hannerz.

Husbehovstäkter kräver normalt inte tillstånd

En husbehovstäkt är en täkt för markinnehavarens husbehov. Materialet ska användas inom fastigheten för dess eget behov och inte vara för avsalu.

Husbehovstäkter är normalt inte tillståndspliktiga. Däremot krävs en anmälan till kommunen om det är fråga om större uttag (mer än 10 000 ton grus eller berg).

Ibland krävs dock samråd med länsstyrelsen även för mindre husbehovstäkter. Det kan till exempel gälla:

  • Ny husbehovstäkt i orört område.
  • Om husbehovstäkten ligger i ett känsligt område med avseende på till exempel landskapsbild, geologi, flora eller fauna.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller oavsett storlek på husbehovstäkten. Det innebär krav på egenkontroll och att ett kontrollprogram kan behöva upprättas.

Sprängning och krossning

Om sprängning och krossning ska ske i täkten kan verksamheten generera så kallat utvinningsavfall. Det innebär att en avfallshanteringsplan behöver upprättas.

Krossning ska anmälas till kommunen om den sker under längre tid än 30 dagar under ett års tid. Om krossning sker vid olika tillfällen i samma täkt ska summan av antalet krossningsdagar vara mer än 30 för att anmälan ska krävas.

Markavvattning

Du måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för markavvattning. Markavvattning kallas de åtgärder som utförs för att avvattna mark med syfte att varaktigt höja en fastighets lämplighet för ett visst ändamål. Vissa vägdiken och utloppsdiken som grävs i anslutning till en skogsbilväg kan klassas som markavvattning.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kan vara att bygga bro eller anlägga trumma i vattendrag. Kontakta länsstyrelsen för samråd och eventuell ansökan om tillstånd.

Eventuell ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av Miljödomstolen och regleras av Miljöbalken och Förordningen om vattenverksamhet.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

Fasta fornlämningar

"Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider som tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna". Dessa har ett starkt skydd i kulturminneslagen och är viktiga att känna till för den som planerar att bygga en skogsbilväg.
Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller i övrigt ändra eller skada en fornlämning. Den som planerar en skogsbilväg bör ta reda på om någon fornlämning kan beröras och i så fall samråda med Länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas måste man avbryta och anmäla saken till länsstyrelsen.
Den som behöver göra ingrepp i en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ställa upp villkor för ett sådant tillstånd, till exempel. krav på att lämningen undersöks.

Övriga kulturhistoriska lämningar

Lämningar som tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna, men inte klassificeras som fornlämningar kallas övriga kulturhistoriska lämningar. Exempel på sådana lämningar kan vara kolbottnar, stigar och husgrunder. Dessa lämningar skyddas i Skogsvårdslagen och därför ska du ta kontakt med Skogsstyrelsen om sådan lämning kan påverkas av vägbyggnationen.

Rennäringen

I skogsvårdslagen finns också regler om hur samråd ska ske med rennäringen. Samråd är obligatoriskt för fastigheter större än 500 ha, och avverkningar större än 10 ha, 20 ha om avverkningen inte är i fjällnära skog. Samråd ska alltid ske på rennäringens åretruntmarker, och bör ske även på vinterbetesmarken. Samråden ska minst ske årligen, och där avverkning är tillståndspliktig, ska protokoll från samrådet bifogas ansökan om tillstånd.

Renbete, Flatruet. Foto Mats Hannerz.

Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2023-10-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Henrik · 2023-10-08
Tillstånd från Trafikverket kostar 4600kr
Svar från Skogskunskap · 2023-10-11

Tack Henrik för feedback. Vi har nu uppdaterat sidan så det är korrekt.