Vägbyggnad på våtmark

Vägar på våta marker är en utmaning. Det är nästan alltid bäst att dra vägen runt myr- och andra våtmarksområdet. Om det inte går används någon av teknikerna bottenfyllning eller flytande bank.
Sondning av torvdjup för ny väglinje i Skottland
Bild: R Main, Forestry Commission

Utför inga arbeten utan kunskap om torvdjup och torvens hållfasthet. Inhämta beställarens arbetsbeskrivning innan arbetet påbörjas.

Bottenfyllning

Bottenfyllning innebär att vägbanken byggs upp av sten som packas ända ner till botten på myren. Relativt grovt stenmaterial används. Trummor anläggs företrädesvis i myrlaggen och i mitten och på ett sådant djup att ytvattnet fritt kan passera. Det är viktigt att man inte förändrar vattenbalansen i myren.

Flytande bank

Flytande bank innebär att underliggande torvlager ska bära upp tyngden av bank och fordonsvikter. En förutsättning för att lyckas med denna byggmetod är att torven har tillräcklig bärande förmåga. Genom att fördela ut tyngden av bank och fordon tillämpas olika tekniker.

Ett sätt är att lägga en virkesbädd eller geonät som tryckfördelare. Bredden anpassas till behovet att fördela tyngden. Materialet till banken ska ha en låg finkornhalt. Trumläggningen anpassas till viss framtida nedpressning av banken. I det fall man har behov av denna typ av bank bör man anlita vägpecialist för rådgivning. Kontrollera torvdjup och torvens hållfasthet innan skopan sätts i torven!

Kavling och rustbädd

På våta marker är stockmattor av massaved eller risbäddar ett alternativ för att bära upp fordonstyngderna. Metoden med stockmattor kallas kavling eller rustbädd. I sektionen Vatten och mark beskrivs närmare hur man bygger kavelbroar och kavlar på våta marker. Se filmen om kavling:

Filmen "Kavling" är ett extramaterial till den längre filmen Spårlös.

 

 

Stockmatta på våtmark. Foto Forestry Commission, Skottland.

En stockmatta kan användas som tryckfördelare, här har den använts för att bredda en väg på fuktig mark. Foto Forestry Commission, Skottland.

Senast korrigerad: 2022-10-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)