Båtnadskalkyler

Nyttan med att bygga en väg kan skattas med en båtnadskalkyl. Lönar sig vägen, på kort och lång sikt? Skogskunskap har ett verktyg för överslagsberäkning.
Jakt, friluftsliv, skogsvård. Vägens nytta är mångsidig.
Bild: Mats Hannerz.

Lönar det sig att bygga en väg eller rusta en befintlig? Alla större investeringar bör föregås av en lönsamhetskalkyl. Vilken nytta (båtnad) ger vägen, och under hur lång tid?

Nyttan av en väg kan beräknas med en båtnadskalkyl. "Skarpa" båtnadskalkyler kan göras av experter från Skogsstyrelsen, skogsbolagen eller vägkonsulter. Verktyget Vägbåtnad i Skogskunskap är ett förenklat program som ger en fingervisning om det är värt att gå vidare med en noggrannare kalkyl.

  • Den största nyttan med en skogsbilväg ligger i minskade kostnader för avverkning. Det är betydligt dyrare att köra virke långa sträckor på skotare än på väg. Därför är planerade avverkningar och deras avstånd till vägen nyckelkomponenter i båtnadsberäkningen.
  • Vägens standard avgör hur tillgänglig den är för trafik under året. Vägens tillgänglighet får stor betydelse i en båtnadskalkyl. Om vägen tillåter virkestransport även under besvärliga perioder på vår och höst ökar värdet genom de premier som ofta betalas ut.
  • När avverkningarna ska göras har stor betydelse. Om kalkylen räntebelastas så blir en avverkning som ligger nära i tiden viktigare än en avverkning som planeras om 15 år. Ibland kan en mindre väg direktavskrivas av en enda avverkning, men samtidigt bör man planera för att vägen ska kunna användas under flera decennier.
  • Mervärdet vid sidan av virkesintäkter har också stor betydelse, särskilt om vägen har lång livslängd. Dit kan räknas nyttan med att komma ut i skogen för röjning, plantering, inventering, jakt eller bärplockning. Dessa nyttor är lätta att underskatta, men kan bli stora eftersom vägen utnyttjas många gånger.

Skoglig planering från bil, foto Mats Hannerz

Koll på skogen är ett viktigt mervärde av skogsbilvägen. Det är från vägarna man först upptäcker om det finns vindfällen, skador eller röjningsbehov. Foto Mats Hannerz.

Kalkylen tar förstås hänsyn till kostnaderna

Skogsbilvägens dragning och standard spelar stor roll för byggkostnaden, men också för det framtida underhållet. Vägen bör anpassas till behovet. Om virkesvolymerna är små och avverkning bara kan göras på vintern kan vägen ha en lägre standard. Året-runtanvändning med en hög belastning i övrigt, kräver däremot en väg för högsta tillgänglighet.

Läs mer om kostnader för att bygga skogsbilväg.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)