Vägtrummor

Trummor används för att leda vatten från vägdikena, under vägen och bort från vägen i ett utloppsdike. Snåla inte med trummor, det kan kosta i längden!
Plasttrumma, ett material som numera dominerar
Bild: Mats Hannerz

Trummor används för att leda vatten från vägdikena, under vägen och bort från vägen i ett utloppsdike. Trummor läggs i naturliga sänkor, men i långa sluttningar kan det också behövas extra trummor så att inte mängden vatten i vägdiket blir för stort.

Snåla inte med trummor

Fler trummor innebär att vattenflödet blir mindre koncentrerat och att påverkan på miljön blir lägre. Det blir dyrare med fler trummor, men risken för erosion i diken och truminlopp minskar.
Antalet trummor varierar beroende på hur landskapet ser ut och vilken vattenföring det har. Ett småkuperat landskap med många sänkor och åsar kräver fler trummor eftersom trummorna alltid måste finnas i vägens lågpunkter. Även om en sluttning är jämn kan man behöva lägga in trummor för att sprida ut vattenavrinningen från diket. Ett riktvärde kan då vara ungefär 4 trummor per kilometer, utöver trummor i bäckar och andra vattendrag.

Plasttrummor håller länge

Äldre trummor var ofta av betong. De är tunga att hantera, och kostar mer i inköp, transport och utläggning. Betongtrummor måste också skarvas eftersom de ofta är 2 meter långa. Det är risk att skarvarna kan glida isär.

Moderna plasttrummor har lång hållbarhet och är lätta att hantera. Plåttrummor är också lätthanterade, och har ungefär samma inköpspris för mindre dimensioner. Plåttrummor rostar dock och livslängden är kortare än för plasttrummor.

För grövre trummor används dock ofta plåt, då materialet är billigare.

Dimensionera för vårfloden

Trumman ska klara högvatten under snösmältning och kraftiga regn. Där det är möjligt kan man studera hur andra trummor i samma vattendrag fungerar. Om man bedömer att mängden vatten kan bli stor, till exempel för att man skråar över en lång sluttning eller passerar en fuktig sänka, lägger man en lite större trumma, till exempel med diameter 400 mm. I normalfallet väljer man 300 mm.

Vårflod och överfyllt dike med vägtrumma. Foto Per Hallgren.

Här har trumman inte fyllt sin funktion. Överfyllt dike under vårfloden. Foto Per Hallgren.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)