Vägnätsplanering

Planera för hela vägnätet, inte bara för en vägstump. Samverka med andra markägare vid behov. Gör kalkyler över båtnaden - lönsamheten - för att bygga vägen.
"Här bör vägen gå"
Bild: Mats Hannerz

Planera för hela vägnätet

Större väginvesteringar startar med en vägnätsplanering innan detaljplaneringen av vägen kan sätta igång. Vägnätsplaneringen sätter in vägen i ett större sammanhang, till exempel i förhållande till det befintliga vägnätet och andra markägares behov av väg. En långsiktig plan för de skogliga transporterna bör vara lika självklar som en skogsbruksplan.

Vägnätsplanen bör väga in lönsamheten - båtnaden, både för ett större vägnät och för den enskilda vägen. Läs mer om båtnadskalkyler.

Genom vägnätsplanen kan man också tydliggöra hur vägen kommer att påverka andra näringar och eventuella natur- och kulturmiljöer. Planeringen utgör därmed ett viktigt underlag vid kommande samråd med myndigheter och andra intressenter. Läs mer om samråd.

Samverka med andra markägare

En vägnätsplan berör ofta flera markägare, och ställer därför krav på samverkan.

Utsnitt ur ekonomisk karta medgivande från Lantmäteriet.

Bilden visar vikten av att samverka med grannarna när vägen planeras. Så här kan det se ut, och då är det viktigt att vägen dras där den gör största nytta för så många som möjligt. Medgivande Lantmäteriet Dnr: R50322990_140001.

Strategisk och taktisk planering

Större företag planerar ofta för längre tidsperioder, kanske 10 år, i sina strategiska planer. I dessa finns möjlighet att planera för större kostnader, broar, etc. Exempel på strategiska frågor är vägnätets omfattning och tillgänglighet vägnätet ska ha och vilka ekonomiska resurser som ska avsättas. Den taktiska planeringen kan omfatta en 5-årsperiod och innefatta t.ex. en upprustningsplan.

Vem gör vägnätsplanen?

Det lönar sig ofta att ta hjälp av experter, till exempel från Skogsstyrelsen, skogsbolagen eller vägkonsulter.

Vad ska man ta hänsyn till i vägnätsplanen?

Om en väg ska byggas?

  • Finns det ekonomiskt underlag, båtnad, att bygga vägen?
  • Finns det nytta för andra markägare och näringar?
  • Finns det alternativa lösningar?
  • Finns det andra intressen som gör att vägen inte bör eller kan byggas?

Var ska en väg byggas?

  • Jämför kostnaden för vägen med nyttan för skogsbruk och andra intressenter.
  • Glöm inte eventuella kultur- och miljövärden!

Hur ska en väg byggas?

  • Vilken funktion och tillgänglighet ska vägen ha?
  • Vilka möjligheter och krav på särskilda miljövärden finns längs vägens sträckning?

När i tiden ska vägen byggas?

  • Hur ska byggnationen förläggas i tiden med hänsyn till skogliga eller andra åtgärder?
Senast korrigerad: 2016-11-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)