Projektering och konstruktion

Projektering och konstruktion av vägen innebär att du tar fram en detaljplan som ligger som underlag för entreprenören när vägen ska byggas. Denna plan ställs samman i Bygghandlingar.
Bild: Mats Hannerz

I processen med projektering och konstruktion bör du klara ut ett antal frågor:

  • Utgå från vilken funktion och vägklass vägen ska ha. Vägklassen beskriver vägens tillgänglighet och geometriska standard. Till respektive vägklass är tekniska normer kopplade.
  • Bestäm vägens sträckning, precisa läge i terrängen och utformning i detalj, dess linjeföring. Tag hänsyn till både funktionen och miljön!
  • Samla in och sammanställ de uppgifter som behövs för arbetsplan, kostnadsberäkning, ritningar och underlag för entreprenadupphandling.
  • Arbetsplanens omfattning och innehåll, och därmed också behovet av uppgifter, kan variera betydligt beroende på projektets omfattning, svårighet och aktuell entreprenadform.

Använd gärna Checklistan för att inte missa något.

Projektering av väg. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi

Hur noggrann?

Valet av projekteringsmetod påverkar hela vägens liv, och blir en avvägning mellan kostnader för framtagandet av bygghandlingen och precisionen. En mer noggrann projektering är dyrare i sig, och kan göra själva arbetet dyrare om projektören inte har möjlighet att välja egna lösningar på problem som dyker upp. Men en väl genomförd projektering ökar chansen att konstruktionen fyller sin funktion. I längden kan det löna sig.

Om istället projekteringen har alltför låg noggrannhet, kan man få överraskningar, både i form av fördyrat byggande, eller i konstruktionslösningar som inte fyller sin funktion.

Projekteringen av en mindre skogsbilväg kan göras av en kunnig skoglig rådgivare, men för större vägprojekt behöver experter anlitas, till exempel från Skogsstyrelsen, eller vägkonsulter. En del entreprenadföretag har egna konstruktörer som kan projektera vägen.

Senast korrigerad: 2017-04-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)