Kostnadsberäkning

Kostnaden för en enskild väg kan variera oerhört från kanske 70-90 kronor per meter till det fyrdubbla i mer besvärlig terräng.
Här bryts väg i ganska enkel terräng
Bild: Per Hallgren

Det är vanskligt att ange en förväntad kostnad för att bygga väg. I det enskilda fallet påverkas kostnaden av både vägens standard och terrängens förutsättningar. Storskogsbrukets kostnad för nyinvestering i väg beräknades för åren 2010-2012 till 160-191 kronor per meter. I det enskilda fallet kan det vara både billigare och dyrare. På en grov, väldränerad mark kan vägen kanske byggas för 70-90 kr per meter, medan en mer besvärlig väg kan kosta det tre- eller fyrdubbla.

Några faktorer som påverkar kostnaden

  • Vägens standard - om vägen ska vara tillgänglig för trafik året runt, eller om det räcker med vintertrafik.
  • Vägens längd - ju kortare väg, desto högre kostnad per meter.
  • Terrängens svårigheter - om det behövs sprängas, byggas broar, förstärkas över fuktiga marker, flyttas block etc., ökar kostnaderna snabbt.
  • Tillgången till överbyggnadsmaterial - gruset i överbyggnaden utgör ofta mer än halva byggkostnaden. Med köpt grus från täkt, och med långt transportavstånd, är kostnaden hög.
  • Finns det material på plats för sortering eller krossning kan kostnaderna minskas avsevärt.
  • Byggs en enstaka väg eller ett större vägnät? - ett skogsbolag har större möjligheter att samordna sina maskinresurser, utnyttja eget vägbyggnadsmaterial, och pressa kostnader från leverantörer.
  • En enskild skogsägare tjänar ofta på att samordna vägbyggnaden med sina grannar.
  • Antalet och storleken på trummor och broar slår snabbt igenom i kostnadskalkylen.
  • Vilka maskiner som används - större grävmaskiner är ofta effektiva även om de kostar mer per timme. För små objekt kan dock mindre maskiner vara kostnadseffektiva. Antalet maskiner påverkar också starkt. Flyttkostnaden för en grävmaskin, väghyvel etc. är hög. Ibland kan en och samma maskin göra flera åtgärder.
  • Anslutningar och vändplaner kostar också - en längre väg får en lägre meterkostnad för dessa kostnadsposter.

I verktyget Kostnad för vägbyggnad finns några olika kostnadsposter listade. Använd verktyget med förnuft - se det mer som en checklista för vilka poster som ska vara med i kalkylen.

Sidan kostnader och prestationer listar ungefärliga uppgifter för maskinarbeten vid vägbyggnad och vägunderhåll.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)