Röjning i ek

Röjning i ek handlar om att se ut och gynna framtidsstammar. I ungdomen tål den en lagom trängsel, det gynnar kvaliteten. Men eken behöver snart utrymme. Ekarnas kronor får inte krocka med varandra.
Den första röjningen är utförd.
Bild: Mats Hannerz

I botten på sidan hittar du tumregler för hur många stammar som bör vara kvar vid olika höjder på beståndet.

Röjning i ek handlar om att se ut och gynna framtidsstammar

Eken växer fort och är något mindre ljuskrävande i ungdomen än senare. Oavsett hur ekungskogen har uppkommit är det viktigt att den röjs i tid, så att ekarna inte blir skadade eller undertryckta av andra träd. En lagom trängsel förbättrar dock kvaliteten. När ekarnas kronor börjar bli trängda och riskerar att bli missformade är det dags att röja. Räkna med minst två röjningar. Du kan också förbättra stamform och kvalitet genom selektiv stamkvistning av framtidsstammarna och därefter ordinär stamkvistning.

Hitta 200-300 framtidsstammar

Om du gynnar 200-300 ekar per hektar är chansen stor att du får med de 50 - 70 fina ekar per hektar som ska stå kvar vid slutavverkningen. Då står ekarna på ungefär 12-14 meters avstånd. Redan tidigare, vid kanske 80 års ålder kan du få fint ektimmer av de stammar som står mellan dessa. Därför brukar man säga att man vill ha huvudstammar på ungefär 7-8 meters förband. Det motsvarar ungefär 150-200 stammar per hektar, men det är bra att ha några ytterligare i reserv.

I planterade bestånd står ekarna oftast i grupper med cirka 8 meters mellanrum eller i rader. Röj fram minst en framtidsstam i varje grupp och i raderna skall avstånden vara desamma. Framtidsstammarna bör ha en rak stam utan klykor, spröt eller grova grenar. Ekens krona får inte vara för liten eller för trängd.

Amträd får stå kvar så länge de skyddar ekarna

De andra ekarna tas bort när de stör framtidsstammarna. Ofta finns amträd som skall skydda ekarna mot frost och stark solstrålning. Lärk, björk och klibbal är vanliga amträd. När de blir för stora och hindrar ekens kronor att utvecklas skall du ta bort dem. Men blir det för öppet runt ekarna kan det utvecklas vattskott som sänker virkesvärdet.

Några amträd kan få vara kvar till första gallringen när de ger gagnvirke. De kan då hjälpa till att få en bättre ekonomi i ekskogsskötseln.

Forma stammen med sekatören

När ekarna är i "bekväm arbetshöjd" är det lämpligt att forma trädet så att det får en rak och genomgående stam. Med en sekatör kan klykor klippas bort innan de har hunnit bli för grova och dominanta. Klykklippning bör utföras på sensommaren. Läs också mer om stamkvistning, som görs när träden blivit ännu grövre. I ett senare skede behöver också vattskotten rensas bort, läs mer.

IMG_9010-klykklippning-ek-Yaman-Albolbol_1200x675px.jpg

Klipp bort klykor med en sekatör innan de blivit för grova, men se till att inte klippa för mycket. Det ska finnas kvar 50 % grönkrona. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen.

Underbestånd ska skugga ekarnas stammar

Ett underbestånd av lägre träd och buskar hjälper till att beskugga ekarnas stammar så att ekkvistar dör av ljusbrist och faller av. På så sätt förbättras ekarnas kvalitet. Hassel, lind och avenbok är vanliga som underbestånd. Ibland växer emellertid vissa individer av underbeståndet upp i ekkronorna. Då kan du röja ner dem och låta stubbskotten bli ett nytt, lägre underbestånd.

Underbeståndet håller också undan gräs, som annars kan bli ett problem vid kommande föryngring.

Röj fram ett lagom förband i naturligt föryngrade bestånd

I naturligt föryngrade bestånd är sättet i princip detsamma. Här får du använda dig av de ekar som finns och försöka röja fram ett bestånd på lagom förband. Många gånger finns björk som du kan använda som amträd och lägre arter används som eller kapas ner till ett underbestånd.

Gynna snabbväxande träd mellan ekarna

Oftast tar det lång tid innan det blir några intäkter av ekbeståndet. Därför kan du använda det utrymme som finns mellan ekarna till något som kan ge lite tidiga pengar. Genom röjning kan du gynna något snabbväxande trädslag, t. ex. björk, al eller gran och så småningom få lite energived eller massaved av dessa.

I områden där ekar av bra kvalitet saknas och i bryn kan det vara bra att lämna några hänsynsträd som får stå kvar även efter den framtida slutavverkningen.

Tumregler för röjning i ek

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt i lövskogsskötseln. Men de ädla lövträden skiljer sig en del och därför behövs också särskilda tumregler för de olika trädslagen. Använd verktyget Antal stammar eller Cirkelprovyta för att räkna ut stammar per hektar.

Nedan finner du grova rekommendationer för stamantal under röjningsfasen. Du behöver givetvis inte röja vid varje höjdintervall i tabellen. Men räkna med minst två röjningar.

Beståndets medelhöjd Så här många stammar bör du ha kvar efter röjningen
2-3 meter 7000-8000 stammar per hektar (1-1,2 m förband). Röj i första hand bort vargar och träd med skador.
4-5 meter 4500-6000 stammar per hektar (1,3-1,5 m förband). Genomför en vargröjning samt avlägsna defekta träd.
6-7 meter 2500-3500 stammar per hektar (1,6-2,0 m förband). Röj bort träd som konkurrerar med framtidsstammarnas kronor (2000 stammar per hektar eller 7 meters förband). Underväxt lämnas däremot för grenrensning av framtidsstammar.
8-9 meter 1000-1500 stammar per hektar (2,6-3,2 m förband). Röj för framtidsstammarna enligt ovan.
Senast korrigerad: 2020-03-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (5 st)

Håkan Jansson · 2022-03-18
Hej, har ett hägn på knappt 3 ha, planterade 2500 ekplantor år 2010 i grupper om 5 och 5 med ett inbördes avstånd av 50 till 60 cm. Avstånd mellan ek grupperna är 6 x 6 m. Mellan ek grupperna har jag planterat vårtbjörk, förband 2x2 m. Medelhöjden på hela planteringen drygt 2 m. Har också grupper av skogslind, planterat lika eken. Har under åren brukat sekatören på de ekar som har sprötkvistar och dubbeltoppar. Min fråga, Hur ska jag röja i beståndet.
Svar från Skogskunskap · 2022-03-18

Hej Sune (och även Markus som hade likartade frågor). Vi fick ett snabbt och bra svar om ekens röjning från Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra och vice ordförande i Ekfrämjandet:

Eken är ett mycket ljusälskande trädslag. Den tål över huvud taget inte att grenar från konkurrerande träd växer in ovanför ektoppen. Eken behöver alltid ha en ljusbrunn rakt uppåt. Då strävar den mot ljuset och får en lång rak stam.

Ett alternativ som kan förlänga tiden innan röjning något är att kvista upp de björkar som vill växa in över eken på den sida som vetter mot eken. Linden tål skugga något bättre än eken.

Om eken planterats i grupper blir ofta en eller två av dessa dominanta. De träd som växer bäst i början kommer troligen ofta fortsätta göra så. Vid första röjning vid 2-3m höjd är det lämpligt att välja 2-3 av de 5. Vid sista röjning ca 5-7m höjd blir oftast bara en kvar. Lite beroende på hur tätt ekarna är satta i gruppen. Är ett avstånd på 1,5 m möjligt inom gruppen kan 2 st behållas till första gallring.

En av de viktigaste faktorerna är att klippa dubbeltoppar och sprötkvist på ett tidigt stadium så att sårens storlek blir så små som möjligt. Undvik att klippa/stamkvista i savningen.

Gör åtgärder ofta men svagt. Lövträd ska minst ha halva längden med grön krona. Börjar grönkronan klättra upp så är det dags att röja/gallra.

Mvh Anders Ekstrand, Vice ordf Ekfrämjandet

Markus Ronnfors · 2022-03-17
Hej ! Jag planterade ek 2012 i grupper om 5st/m2 med 7 m mellan grupperna. Stamkvistning är gjord 2018. Hur skall jag tänka avseende röjning vilket börjar närma sig ?.
Annette Ris · 2020-07-03
Hej! Vi är en stor BRF i ytterkanten av Lund. På parkeringen har vi ekar som är ca 25 -30 år gamla. De står med ca 5 meters mellanrum. Hela sidan av parkering är klibbig hela sommaren och många diskussioner har förts huruvida dessa träd står för tätt. Hade gärna bifogat en bild Hoppas ni kan ge något svar som kan hjälpa oss fram till beslut. Vi vill inte bli av med träden men det måste kanske ske en gallring. Dessutom står det tre exemplar med en och en halv meters mellanrum tätt inpå en förråd slänga. Två av ekarna är mycket klenare. Troligen rör kronorna vid varandra. Hur hade ni gjort? Och är klubben från sotsvamp och löss ett tecken på att träden är stressade?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-03
Hej Annette, Träd vid en parkeringsplats är ju ganska långt från normal skogsskötsel men det låter som om ekarna skulle vinna på att få lite längre avstånd. Titta gärna på kronorna i första hand - när eken kommit upp i era träds ålder bör kronorna vara fria för att trivas, sikta på 1,5 meter mellan kronorna. Går de ihop är det dags att ta bort några träd. Träddroppet kommer man aldrig ifrån helt men det ökar om träden är stressade. Det kan ju helt enkelt vara torka - det har kommit en del rapporter i år om torkstressade ekar och även andra lövträd i södra Sverige. Kommer det bara regn, och ni inte har dränerat bort allt vatten vid parkeringen, kan träden återhämta sig. Men, utan att ha sett era träd så låter det som att det är dags att gallra lite. / Skogskunskap
Staffan Edström · 2020-03-29
Har bergekshägn med vårtbjörk som amträd. Har varit i kontakt med SKS och vi är överens om att en gallring i amträden bör göras, Bergseken är 15 år, medelhöjd 5 m. Björken är 8-9 m hög. Björken är stamkvistad x antal ggr, dock breder björkarna ut sig. Min fråga är om det även bör göras i de radplanterade ekarna. Framtidsekarna är utsnitslade sedan tidigare, jag har tänkt att enbart gynna framtidsekarna ca 2.5 m fri krona från björken och därmed inte röja ngt i underbeståndet. Har ni synpunkter på detta? Staffan 0727029462
Svar från Skogskunskap · 2020-03-29
Hej Staffan, Visst bör du stamkvista även framtidsekarna, men det kanske är lite tidigt om träden inte är mer än 5 meter höga. Läs mer om stamkvistning av lövträd på https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/roja-och-gallra/stamkvistning/. Om björken ska stå kvar eller inte beror på hur mycket den börjar konkurrera med ekkronorna. Det är som du skriver viktigt att kronorna är fria. / Hälsningar från Skogskunskap
Caroline Järkestig · 2019-09-02
Hej Jag äger ingen skog men hoppas på råd ändå. Jag har köpt en tomt för att bygga hus. Där står tre ekar, ca 30 cm i diameter iaf precis över kommunens gräns för att man måste ansöka om lov för trädfällning. Min fråga är hur ekarna nu kommer påverkas när de hittills stått sammanväxta med andra träd som kommunen röjt men nu står ensamma. Ca 5 meter från varandra. I sydväst läge är det öppet och höststormarna på Öland är starka. Påverkas ekarnas rotsystem av att andra träds rötter (som röjts) kanske dör? Kommunen säger att de vill behålla just ekar för att de är så tåliga och vi är oroliga att vi har träd på tomten som inte blir stabila. Tack
Svar från Skogskunskap · 2019-09-02
Hej Caroline, Plötsligt friställda träd är förstås alltid mer utsatta innan de har stabiliserat sig till de nya vindförhållandena. Kommer det kraftiga höststormar så kan ju även kraftiga ekar falla, men samtidigt brukar eken vara så stabil så att det inte ska vara någon fara. Jag skulle ha is i magen och lita på kommunen. Ekarna kommer att anpassa sitt rotsystem och krona till de nya förhållandena så att du kan fortsätta njuta av dem på tomten. Men det finns förstås inga garantier. / Skogskunskap