Röjning i ädellövskog

Vid röjning i ädellövskog är det viktigt att gynna träd med bra kvalitet utan klykor, sprötkvistar eller grova grenar.
Ask och andra lövträd, en utmaning att röja
Bild: Mats Hannerz

Röjning i ädellövskog skiljer sig från röjning i barrskog. Vid röjning i ädellövskog är det extra viktigt att gynna träd med bra kvalitet. De måste ha plats för att utvecklas, men de måste ändå stå så tätt att stammen skuggas och kvistarna dör och faller av. Målet är en genomgående stam utan klykor, sprötkvistar eller grova grenar.

Beståndet förändras snabbt

Ungdomsutvecklingen i lövskog går fort och kräver åtgärder. Missa inte dessa! De är avgörande för beståndets framtid. Det är viktigt att hålla beståndet under uppsikt så att det inte "förvildas". Ofta är det nödvändigt med flera röjningar.

Amträd skyddar mot frost och danar kvaliteten

Många arter gynnas av amträd. Det är större träd som skyddar mot frost och starkt solljus. Dessutom hjälper de till att skapa en bra kvalitet hos dina huvudstammar genom att konkurrera med och beskugga dem. Ofta är amträden björk, klibbal eller lärk. Till skillnad mot skärmträd planteras amträden samtidigt med huvudträdslaget. När huvudstammarnas kronor störs av amträden, måste de tas bort. Ibland kan de då ge gagnvirke.

Amträd av björk med planterad bok under. Knutstorps gods. Foto Magnus Löf.

Här fungerar de planterade björkarna som amträd för boken som växer under. Knutstorps gård. Foto Magnus Löf.

Underväxt skuggar stammarna och ger bättre kvalitet

Underväxtens uppgift är att skugga huvudstammarna så att kvistarna dör och faller av. Underväxten skyddar också mot sol som kan ge vattskottsbildning. Därför skall underväxten helst behållas hela omloppstiden. Vanliga underväxtarter är lind, lönn, avenbok och hassel. Om underväxtträden växer upp i huvudstammarnas kronor kan de helt enkelt kapas ner. De skjuter då nya stubbskott och blir på så sätt ny undeväxt på en lägre nivå.

Vargtyper måste röjas bort

Det är viktigt att ta bort förväxande, ofta äldre individer, s k vargtyper. Oftast har de en sämre kvalitet, även om det är ädellöv, och hindrar andra stammar att utvecklas.

Biobränsle

Röjningsskogar med löv kan vara mycket täta och svåra att röja. Kostnaderna för röjningen kan minskas genom uttag av biobränsle.

Senast korrigerad: 2018-02-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)