Lövröjning i barr- och blandskog

En trädslagsvis blandning mellan barr och löv är ofta svår att hålla hela omloppstiden. Satsa i stället på grupper som är möjliga att sköta trädslagsvis - ett frimärksskogsbruk.
Gran under björkskärm
Bild: Lars Rytter

Lövträd är vanliga i både barr- och blandskog. Av björkens virkesförråd växer över 50 % i barrskog och 25 % i blandad barr- och lövskog. Men en blandskog, till exempel av björk och gran, är svår att sköta. Om man inte frihugger björkarna tar granen över, och björken måste gallras bort innan den hunnit ge full avkastning.

Koncentrera i stället lövträden där de trivs bäst, i fuktigare partier och i svackor. Där röjer du bort barrträden och satsar på rent löv. Sådana trädslagsrena minibestånd är möjliga att sköta, så kallat frimärksskogsbruk.

Låt ståndortsanpassning vara vägledande vid trädslagsvalet

  • Röj fram rent löv i partier där barrföryngringen misslyckats
  • Röj fram rent löv i svackor och lågt liggande stråk i terrängen
  • Sträva efter att få minibestånd av rent löv, frimärksskogsbruk
  • Anpassa röjningsförbandet vid trädvis inblandning efter hur länge lövträden ska behållas (kort tid - mycket löv, lång tid - färre stammar)

Röj för växelbruk!

  • Har du en föryngringsyta på bördig mark?
  • Har den ett vindexponerat läge med risk för frostskador?
  • Var granen som avverkades rötinfekterad?
  • Kommer det ett tätt lövuppslag?
  • Varför inte fundera på växelbruk!

Röj aktivt fram ett björk/lövbestånd. Avveckla inte björken redan som lågskärm. Röj istället bort förväxande granar. Slutavverka björken när du kan skörda timmer. Granen finns då i många fall som ett färdigt underbestånd. Du har arbetat med naturen! Du har sparat in kulturkostnaderna två gånger!

Senast korrigerad: 2021-06-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)