Köpa plantor

Om du lejer bort planteringen så ingår plantorna oftast i köpet. Du kan naturligtvis också köpa plantor direkt av din närmaste plantskolekontakt.
Bild: Mats Hannerz

Det finns ingen allmän varudeklaration av skogsplantor, även om det har diskuterats att införa en sådan. I stället läggs ansvaret på plantköparen att specificera önskemålen och kontrollera de köpta plantorna, och på plantleverantören att leva upp till önskemålen för att bibehålla förtroendet.

Som plantköpare bör du kontrollera:

Rätt proveniens för min lokal?

Läs i Trädslag och genetik eller använd verktyget Plantval.

Rätt planttyp?

Stora och äldre barrotsplantor är oftast dyrare men står bättre emot gräskonkurrens och insektsgnag. De kan också passa för hjälpplantering. Små täckrotsplantor är billigare och ett mer ekonomiskt alternativ på mindre bördig mark eller där markberedningen är väl utförd.

Friska och vitala plantor?

Om det finns torra plantor eller plantor med barrskador kan det tyda på att hela plantpartiet har drabbats av tork- eller frostskador, eller har angripits av någon svamp eller insekt.

Plantor i vila?

En planta som börjat sträcka på sig är mycket känslig för uttorkning, värme och frost. Plantorna skall vara i vila. Köp inga plantor där knopparna har börjat spricka, om du inte skall plantera direkt i fuktig mark. Då är det extra viktigt att plantorna är väl uppvattnade.

Levande rötter?

Rötterna måste börja växa och ta upp vatten direkt efter planteringen. Om knopparna har börjat svälla så ska också rotspetsarna vara aktiva och vita.

Rot och skott i balans?

En planta med stort skott och litet rotsystem kan få problem med torka. En överhållen täckrotsplanta med stor gröndel kan lätt få deformerat rotsystem.

Rotsnurr?

En planta som vuxit för länge i sin täckrotsbehållare får lätt ett deformerat rotsystem. Det kan drabba alla sorters odlingssystem men var vanligast i de äldre systemen med täta behållarväggar och utan styrlister. Lyft upp plantan och titta efter. Det får inte förekomma någon rotsnurr!

Insektsbehandling?

Är plantorna behandlade med kemikalier mot snytbagge? Ta reda på vilket medel och vilka regler som gäller för hantering och lagring.

Stambrev?

Alla plant- och fröpartier som är föremål för handel måste ha ett stambrev. Det har ett nummer som är unikt för varje fröparti, och visar varifrån fröet kommer, när det är plockat m.m. För in stambrevsnumret i skogsbruksplanen tillsammans med när och med hur många plantor per hektar hygget planterades.

Här kan du se ett exempel på hur ett stambrev ser ut.

Passa också på att få råd

Fråga också efter tips om hantering, lagring på hygget, plantering, när du eventuellt behöver ombehandla plantorna med snytbaggemedel.

Plantering av täckrotsplantor. Ett utdrag ur filmen Plantera rätt.

Senast korrigerad: 2020-05-02
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)