Antal plantor

Hur många plantor som sätts på hygget beror bland annat på markens bördighet och förväntad plantöverlevnad, men räkna bort områden som inte behöver planteras.
Granplanta behandlad med medel mot snytbagge
Bild: Mats Hannerz

Hela hygget behöver sällan planteras

Det är sällan nödvändigt, eller ens önskvärt, att plantera hela hygget med gran- eller tallplantor. Innan du beställer plantor bör du se över vilka delar som kan lämnas utan plantering, och även utan markberedning. Det kan handla om:

 • Fuktsvackor där det kommer upp löv och där planterade plantor har svårt att överleva
 • Partier där det redan finns ett rikligt uppslag av naturlig föryngring (om den har chans att överleva kalhyggesfasen)
 • Längs stigar
 • Intill kulturlämningar
 • I kantzoner mot åkrar, kärr och vattendrag – där är det bättre att släppa upp löv
 • Vägrenar och kantzoner mot skogsbilvägar
 • Vill du skapa blandskog kan du också plantera lite glesare och låta utrymmet mellan de planterade barrplantorna fyllas av naturlig föryngring (eller blanda trädslag redan vid planteringen).

När du har noterat vilka delar du kan räkna bort kan du räkna ut nettoarealen som ska beskogas.

Antal plantor per hektar

Det finns inga lagregler för hur tätt plantorna måste planteras. Minimikravet är skogsvårdslagens regler för hur många huvudplantor som måste finnas kvar vid senaste tidpunkt för hjälpplantering. Men eftersom plantor dör av torka, insektsskador, frost, viltbete, grästryck eller dränkning måste du plantera med övermål.

Att tänka på:

 • Överlevnaden ökar om du använder vitala plantor med bra balans mellan rot och skott, behandling mot snytbagge och en väl utförd markberedning. Planthanteringen är också oerhört viktig - plantera inga frusna jordklumpar eller torra plantor och lagra plantorna i skugga innan planteringen.
 • Täta förband ökar chansen att fler plantor överlever, men plantor kostar pengar. Det är onödigt att plantera träd som ändå röjs bort några år senare, eller att sätta plantor på punkter där de ändå inte har en chans att överleva.
 • Med täta förband blir ungskogen snabbare fullsluten. Den trycker ner ogräset och skapar konkurrens mellan stammarna och håller nere grengrovleken. Men det krävs väldigt täta förband för att skapa kvalitetsskog, kanske ner mot 0,75 meter. Ska du skapa finkvistig kvalitet av tall är det bättre att satsa på sådd eller naturlig föryngring.
 • På fuktig och frisk lättföryngrad mark kan du få ett uppslag med löv eller naturligt föryngrade tall- och granplantor. De kan också utgöra huvudplantor i det framtida beståndet.

Mer plantor på bördiga marker

En bördig mark kan bära ett stamtätare bestånd och därför utgår nästan alla skogsvårdsrekommendationer från markens bördighet, uttryckt som ståndortsindex. Ju högre ståndortsindex, desto fler plantor per hektar.

Så här ser två företags rekommendationer ut, och det jämförs med skogsvårdslagens tidigare regler för minsta antal huvudplantor för godkänd föryngring. Tidigare hade också Skogsstyrelsen rekommenderade plantantal vid planteringen. Sedan april 2022 har Skogsstyrelsen nya, förenklade regler för godkänd föryngring. Se Lagen och föryngring.

  Exempel på rekommenderade plantantal per hektar  
Trädslag och ståndortsindex "SKS gamla" "Syd" "Nord" gamla lagens gräns

Gran

       
G36 2800-3500 3000    2300
G32 2500-3000 2800 2600 2000 
G28 2300-2800 2500 2500 1800 
G24 2000-2500 2300 2250 1500 
G20 1700-2500 2000 1900 1100 
G16 1500-2500   1800 900 
Tall        
T28 3000-3500 3000 2500 2300 
T24 2600-3000 2800 2300 2000 
T20 2300-2800 2500 2100 1700 
T16 1900-2500   1900 1300 

 "SKS gamla" är rekommendationer från Skogsstyrelsens handbok i skogsvård. Samma rekommendationer finns i Praktisk skogshandbok.

"Syd" och "Nord" är två företag i södra respektive norra Sverige.

"Gamla lagens" gräns är minsta antal huvudplantor per hektar vid senaste tidpunkt för hjälpplantering (då plantorna normalt är 0,5-0,75 m höga). I fjällnära skog är kraven på antal plantor lägre. Sedan april 2022 har reglerna ändrats.

Plantantal och planteringsförband

Planteringsförbandet (hur långt det är mellan plantorna) kan räknas ut om du vet antal plantor per hektar. Men tänk på att:

Det är viktigare att hitta en bra planteringspunkt än ett exakt förband. Om förbandet är 2x2 meter kan två plantor någon gång behöva stå på 1 meters avstånd, i ett annat fall kan det vara 3 meter till nästa planta.

Om hygget är markberett med spår av en viss bredd får du ta hänsyn till avståndet mellan spåren när du räknar ut avståndet mellan plantorna. 

Plantantal per hektar Planteringsförband, meter
3000 1,8
2500 2,0
2000 2,2
1500 2,6

 

Med verktyget Antal plantor kan du räkna ut avståndet mellan plantorna om du vet avståndet mellan markberedningsspåren.

 

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)