Välja trädslag i barrskogen

Tall och gran utgör tillsammans 81 % av virkesförrådet i hela Sverige. Skogsägarens första val brukar handla om tall eller gran, men det finns många fler alternativ.
Tall eller gran, eller både och?
Bild: Mats Hannerz

Ett nyckelord vid trädslagsval är ståndortsanpassning – rätt trädslag på rätt plats, odlad och skött med rätt metod. 

Om det bara handlar om gran eller tall är grundtipset enkelt: Tall där det är torrare och lite mindre bördigt, gran där det är friskt eller fuktigt och lite bördigare.

Tyvärr planteras idag alldeles för mycket gran på tallmark. Anledningen är främst en rädsla för viltskador men det finns stora risker att trädslagen blir sämre anpassade till ståndorten.

Granskog, blandbestånd och tallskog. Illustration Nils Forshed.

Granen längst ner på god och frisk mark, blandskog däremellan och tall på den svagare marken. Illustration Nils Forshed.

 

Håll koll på markfuktighet och bördighet

Du kommer långt med trädslagsvalet om du har en grundläggande känsla för markfuktighet och markens bördighet. Den avslöjas bland annat av vegetationstypen. Markfuktighet och vegetationstyp är exempel på ståndortsfaktorer. Läs mer om ståndortsplanering.

Föryngringsmatris. Illustration Rose-Marie Rytter.

 

Tallen på den magra torra marken, granen på den bördigare och fuktigare och björk när det börjar bli blött. Illustration Rose-Marie Rytter. 

Ursprunget viktigt

Plantans härkomst, där föräldraträden har växt, har stor betydelse för dess överlevnadsförmåga och virkesproduktion. När man har bestämt sig för trädslag har man några olika typer av skogsodlingsmaterial att välja på. I allmänhet har ortens proveniens lägre virkesproduktion än optimalt förflyttade provenienser, som i sin tur växer sämre än träd från bra fröplantager. Med utvalda kloner kan man erhålla högst produktion. Kloner används dock nästan inte alls i svenskt skogsbruk i dag.

  • Ortens proveniens. Bestånd som har sitt naturliga ursprung på odlingsorten.
  • Förflyttade provenienser. Bestånd som kommer från annan plats än den ort där de ska odlas. Generellt flyttas tall söderut eller från högre till lägre höjd över havet, och gran flyttas norrut. Med flytterna får man högre tillväxt och bättre klimatanpassning.
  • Fröplantager. En fröplantage är sammansatt av särskilt utvalda och förädlade föräldraträd. Man kan likna fröplantagen vid en fröodling där det växer ympade eller sticklingförökade kopior av föräldraträden.
  • Kloner. Kloner är genetiskt identiska kopior som har skapats genom vegetativ förökning från en ursprungsindivid. De kan vara sticklingar, ympar eller vara förökade med tekniken somatisk embryogenes (SE-plantor).

Förflyttning av gran och tall. Illustration Anna Marconi.

Generellt flyttar man tallen mot söder och granen mot norr, men längden på förflyttning varierar över landet. Verktyget Plantval tar hänsyn till det. Illustration Anna Marconi.

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Emmie · 2017-06-02
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻