Gran under skärm

Gran under en björkskärm är ett specialfall som du kan tillämpa när du har frostproblem och stort lövuppslag. Du utnyttjar granens förmåga att stå i skugga.
Granen klarar sig bra under björkens skyddande krona
Bild: Lars Rytter

Den här metoden kallas ibland Kronobergsmetoden, ett län med många marker där frost är ett problem. Metoden bygger på en utglesning av lövträden i tre steg. Här kommer vi att skriva björk, för det handlar nästan bara om det, men det kan också användas för andra lövträd.

Glesa ut de förväxande björkarna till en skärm som skyddar mot frost samt danar kvalitet på granen genom att hålla tillbaka ungdomsutvecklingen. Skärmen producerar dessutom en del "extra" virke och stubbskottsröjning kan undvikas. Metoden kan ge mycket bra resultat men kräver stor arbetsinsats och tar ca 20–25 år att fullfölja.

Gynna stammar av god kvalitet både i skärmen och bland granarna. Prioritera frösådda björkar före stubbskott. Täta skärmar skyddar bäst mot frost och stubbskottbildning men hämmar samtidigt granens tillväxt.
Glesa skärmar utgör ett sämre frostskydd och kan skada grantopparna p g a låg krongräns, men hämmar tillväxten i mindre utsträckning.

Steg 1, första röjning av björkarna

Här är björkarna 3-4 meter höga och granarna 0,5-1 meter. 

Röj björken ner till cirka 3000-4000 stammar per hektar.  Normalt behöver du inte röja bland granarna, men du kan glesa ut täta grupper av gran. På fuktiga marker, som det ofta handlar om, är det ju vanligt med självsådd gran.

Lövskärm, steg 1. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Steg 2, andra lövröjning och ungskogsröjning i granen

Här är björkarna 6-9 meter och granen cirka 2 meter hög.

Röj björken ner till 1100-1500 stammar per hektar, det är ett förband på cirka 2,5-3 meter. Granen röjs till lämpligt produktionsförband.

Lövskärm, steg 2. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Steg 3, avveckla skärmen

Nu har björkarna fyllt sin funktion som frostskydd och dessutom producerat virke som går att använda.

Bjrökarna är 8-12 meter höga och granen 3-4 meter. Risken för frostskador är över och björken kan fällas. Men se upp med skador på granarna.

Lövskärm, steg 3. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Senast korrigerad: 2016-11-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Jon · 2021-10-23
hur mycket gran per hektar rekommenderar du under skärmen (beklager for dårlig svnesk på forhånd, jeg er nordmann)
Svar från Skogskunskap · 2021-10-23
Hej Jon, I slutändan, efter att björkskärmen har avvecklats, ska ju beståndet växa vidare som ett granbestånd (med en del björkar sparade). Det bör ha ett normalt förband från början, plantera gärna 2000 granplantor per hektar under skärmen, och glesa ut efter hand i röjningar och gallringar. I många fall när vi startar med en björkskärm får vi också naturligt föryngrad gran underifrån. Då får naturen bestämma hur tät föryngringen ska vara. / Skogskunskap