När ska jag röja?

I normalfallet röjs beståndet vid en medelhöjd på 2-4 meter. I täta självföryngringar och sådder behövs ofta en tidigare plantröjning.
Hög tid att röja fram barrträden.
Bild: Mats Hannerz

Ungefär 10-15 år efter slutavverkningen börjar det bli dags att röja i barrträdsplanteringar. På bördiga marker i södra Sverige kanske det behövs redan efter fem år. I naturliga föryngringar och i sådder måste plantskogen röjas ännu tidigare (så kallad plantskogsröjning). 

Röjning i planterad tall- och granskog

I den planterade barrskogen innebär ungskogsröjningen främst en lövröjning. Lövträd som konkurrerar med huvudstammarna tas bort. De träd som inte direkt konkurrerar kan dock lämnas kvar.

Grovgreniga, förväxande träd bör också röjas bort. De kallas vargar.

Om lövuppslaget är måttligt räcker det med en röjning när barrträden är 2-3 meter höga. Om lövet är rikligt kan man behöva röja tidigt vid 2 meters höjd, och upprepa röjningen när barrträden är 2,5-3 meter höga.

Stubbskotten från björk och rotskott från asp växer snabbt ifatt barrträden. Om träden är 2-2,5 meter höga är dock risken mindre.

Röjning i naturligt föryngrad och sådd tall

Om föryngringen är tät behöver du göra en plantröjning vid 0,5-1,0 meters höjd. Då glesas i första hand ruggar ut så att huvudplantorna får en chans att utvecklas och slippa skador. Plantröjningen följs senare upp av en vanlig ungskogsröjning.

Vid tät tallföryngring kan du dock vänta med ungskogsröjningen till 4-4,5 meters medelhöjd. Då har träden nått en "betningssäker" höjd och kvistkvaliteten i rotstocken är danad. Samtidigt har du en bra möjlighet att fritt välja huvudstammar efter kvalitet.

plantskogsrojning_nils_forshed_295px.jpeg

Gränsen mellan plantskogsröjning och ungskogsröjning är när träden når 1,3 meter i medelhöjd.

Fördelar med tidig och sen slutröjning


Illustrationer: Nils Forshed.

 

 

 

 

Tidig slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Tidig slutröjning

Sen slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Sen slutröjning

Bättre dimensionsutveckling Bättre kvistrensning
Lägre röjningskostnad Mindre risk för lövsly från stubbskott, och därmed en extra röjning
Mindre risk för snöbrott Mindre risk för älgskador (i naturliga föryngringar)
Förstagallringen kan göras tidigare Mindre risk för avgångar i kärva klimatlägen

 

Slippa stubbskottskonkurrens?

För att slippa utföra mer än en röjning av stubbskott från lövträden bör barrplantorna ha nått minst 2 meters höjd. På magrare marker kan röjningen göras vid något lägre höjd. Ibland tvingas man dock lövröja tidigare för att barrträden ska överleva i konkurrensen.

Att titta särskilt på ...

... i barrträdsplanteringar

  • Mängden lövträd och deras höjd i förhållande till barrträdens.
  • Lövröjning bör ske i tall senast när lövträden nått upp i tallarnas krontak. Granen tål överskuggning bättre, men lövröjning i gran bör ske så snart lövträden börjar överskärma granen.

... i naturliga föryngringar och sådder

  • Finns behov av plantröjning eller har åtgärden glömts bort? (om trädhöjden är över en meter).
  • Om plantröjning missats och om medelhöjden är under tre meter bör en första röjning göras. Vid denna enkelställs huvudstammarna samtidigt som förväxande "vargar" och hindrande lövträd röjs bort.

... i alla bestånd

  • Tänk till om det finns miljövärden eller kulturvärden du vill gynna, eller om du bör ta annan hänsyn vid röjningen. Om du lejer bort röjningen, se till att hänsynen skrivs in i kontraktet.
Senast korrigerad: 2023-02-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)